Ul­vi­lan ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­o­sas­to muut­taa Sa­ta­sai­raa­laan 22. tou­ko­kuu­ta ja sen uu­si nimi on pe­rus­ta­son osas­to Sa­ta­sai­raa­la 1. Osas­to muut­taa M-ra­ken­nuk­sen 4. ker­rok­seen. Osas­ton pu­he­lin­nu­me­ro 044 7010503 säi­lyy en­nal­laan.

Osas­ton uu­si si­jain­ti Sa­ta­sai­raa­las­sa ja sil­ta­o­sas­ton lä­hei­syy­des­sä var­mis­taa hen­ki­lös­tö­re­surs­sin saa­ta­vuu­den osas­to­jen vä­lil­lä esi­mer­kik­si äkil­li­sis­sä pois­sa­o­lo­ti­lan­teis­sa, ja li­sää si­ten po­ti­las- ja hen­ki­lös­tö­tur­val­li­suut­ta. Si­jain­ti mah­dol­lis­taa myös ai­kai­sem­paa vaa­ti­vam­pien po­ti­lai­den hoi­don Sa­ta­sai­raa­lan yleis­lää­kä­ri­päi­vys­tyk­sen avul­la, su­ju­vam­man siir­ron eri­tyis­ta­son osas­tol­ta pe­rus­ta­son osas­tol­le ja ko­tiu­tuk­sen myös vii­kon­lop­pui­sin, mikä ly­hen­tää osas­to­jak­so­jen pi­tuut­ta.

Siir­ron myö­tä osas­ton uu­si paik­ka­lu­ku on 25. Osas­ton siir­ros­ta syn­tyy sääs­töä noin 390 000 eu­roa.

Osas­ton uu­si si­jain­ti on vain noin kym­me­nen ki­lo­met­rin etäi­syy­del­lä ny­kyi­ses­tä si­jain­nis­ta. Po­rin ja Ul­vi­lan vä­li­set jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det toi­mi­vat myös vii­kon­lop­pui­sin.

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­hal­li­tus päät­ti ko­kouk­ses­saan 12. maa­lis­kuu­ta, et­tä Ul­vi­lan ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­o­sas­ton toi­min­ta siir­re­tään Sa­ta­sai­raa­laan. Siir­to on osa pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­maa, jon­ka hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­to hy­väk­syi vii­me jou­lu­kuus­sa. Ul­vi­lan ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­o­sas­to on toi­mi­nut akuut­ti­na ter­vey­den­huol­lon 28 paik­kai­se­na vuo­de­o­sas­to­na.