Eli­na Pel­to­maa

Moni on tal­vi­turk­kin­sa saa­nut vis­ka­tuk­si jo­hon­kin ui­ma­paik­kaan, ja ui­maan suun­taa­val­la on­kin vara va­li­ta mo­nen lä­hi­a­lu­een ui­ma­ran­nan vä­lil­lä. Po­mar­kus­sa Pik­ku­valk­jär­ven ui­ma­ran­nal­la pian kak­si­vuo­ti­as­ta Jooa-poi­kaan­sa uit­ta­va Jark­ko Kan­gas ker­too, et­tä on tul­lut jo muu­ta­mia ker­to­ja ui­tua “Val­kil­la”. Kol­me­vuo­ti­as­ta Jo­e­lia vah­ti­va Sa­ri­ta Kor­pi­lam­mi-Kan­gas on täl­le ke­sää en­sim­mäis­tä ker­taa mu­ka­na, mut­ta vah­vis­taa Val­kin ol­leen per­heen suo­sik­ki­paik­ka vuo­si­kau­sia, niin kau­an, kuin lap­sia on ui­maan tuo­tu.

– Valk­ki on yk­kös­koh­de, lä­hel­lä ja tur­val­li­nen. Ei tääl­lä ole iki­nä le­vää­kään, ke­huu Kor­pi­lam­mi-Kan­gas.

Mies on pai­kas­ta sa­maa miel­tä.

– Valk­ki on oi­kein per­heys­tä­väl­li­nen paik­ka. Tä­män­mal­li­nen lai­tu­ri on tosi hyvä ra­jaa­maan las­ten ui­ma­tou­hu­ja, ja täs­sä kaik­ki vä­hän vä­ki­sin­kin pi­tä­vät sil­mäl­lä pie­niä ui­ma­rei­ta. Ran­ta ei myös­kään ole äk­ki­sy­vä niin kuin tuo Ky­län­lah­den eli jo­ki­ran­nan ui­ma­paik­ka. Sii­nä myös vir­taus vä­hän ai­na mie­ti­tyt­tää näin pien­ten las­ten kans­sa.

9-vuo­ti­aat ka­ve­ruk­set Leo Kan­gas ja Aa­po Iso­vii­ta hyp­pi­vät lai­tu­ril­ta ve­teen ja heit­te­le­vät ve­sif­ris­bee­kiek­koa toi­sil­leen. Ke­sä­lo­ma al­kaa ja suun­ni­tel­mat ovat sel­vät.

– Ui­mi­nen on ki­vaa, tie­ten­kin.

Mo­lem­mat ai­ko­vat li­säk­si pe­lail­la pal­lo­pe­le­jä. Aa­po Iso­vii­dal­la oli­si myös ke­hi­ty­seh­do­tus Val­kin ui­ma­ran­nal­le.

–  Tääl­tä vois pari ki­veä saa­da pois, kun nii­hin jos­kus saat­taa lyö­dä jal­kan­sa. Mut­ta ei sitä pa­ras­ta hyp­py­ki­veä tuol­ta vä­hän mat­kan pääs­tä!

Jark­ko Kan­gas vi­si­oi, et­tä pai­kal­le voi­si eh­kä saa­da myös tal­viu­in­ti­mah­dol­li­suu­den.

– Jos kun­ta sai­si au­rat­tua tien pe­ril­le, jon­kin pum­pun tuo­hon ve­teen ja jään pääl­le sty­rok­si­le­vyn, niin se­hän oli­si jo sii­nä, hän vink­kaa.

Myös Noor­mar­kus­sa ur­hei­lu­ken­tän ui­ma­ran­nal­la on kau­si aloi­tet­tu ja ui­ma­rei­ta riit­tää. Jon­kin ver­ran huol­ta ovat he­rät­tä­neet nuor­ten ui­ma­rei­den roh­ke­at ot­teet vir­ta­pai­koil­la.

– Ve­teen ase­te­tun puo­min yli on men­ty riit­tä­mät­tö­mäl­lä ui­ma­tai­dol­la, mikä on pe­lot­ta­nut ul­ko­puo­li­sia. Pi­täi­si­kö­hän ran­nal­le saa­da ai­kui­sia val­vo­maan ui­ma­rei­ta? heit­tää sil­min­nä­ki­jä.

Po­rin kau­pun­gin vi­ral­li­nen ke­sän ui­ma­kau­si on al­ka­nut 1. ke­sä­kuu­ta ja lii­kun­ta­paik­ka­vas­taa­va Juha-Pek­ka Ve­nes­ki­vi muis­tut­taa­kin, et­tä oman ve­si­tur­val­li­suu­den huo­mi­oi­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää ul­ko­ve­sis­sä ui­val­le.

Myös Ruos­nie­men Kuk­ku­lan­kal­li­on lam­mel­la eli niin sa­no­tul­la Ank­ka­lam­mel­la pää­see jäl­leen ui­maan. Vii­me tal­ve­na siel­lä ha­vait­tiin poik­keuk­sel­li­sen pal­jon ka­la­kuo­le­mia, joi­den syy­nä oli to­den­nä­köi­ses­ti pak­kas­tal­vil­le tyy­pil­li­nen hap­pi­ka­to.

– Ve­si­näyt­tei­tä otet­tiin ja lam­pea tark­kail­tiin läpi ke­vään. Nyt vesi täyt­tää näyt­tei­den pe­rus­teel­la tar­vit­ta­vat laa­tu­vaa­ti­muk­set, ja ran­ta on käy­tet­tä­vis­sä, vah­vis­taa Po­rin kau­pun­gin­puu­tar­hu­ri Is­mo Aho­nen.

Uin­ti­bin­go! Eh­dit­kö kier­tää ke­säs­sä kaik­ki?

Ru­dan­maan ui­ma­ran­ta (La­vi­an­tie 1445, 29600 Noor­mark­ku)

Kuk­ku­lan­kal­li­on ui­ma­ran­ta, Ruos­nie­mi (Lii­tos­tie 84, 28220 Pori)

Ur­hei­lu­ken­tän ui­ma­ran­ta, Noor­mark­ku (Fin­pyyn­tie 3, 29600 Noor­mark­ku)

La­vi­jär­ven ui­ma­ran­ta (Nie­men­pe­rän­tie 12, 38600 La­via)

Kaas­mar­kun ui­ma­ran­ta (Kirk­ko­ku­ja, 29310 Ul­vi­la)

Kos­kin jo­ki­ran­ta (Kos­ki­tie 2, 29340 Kul­laa)

Lei­ne­pe­rin ui­ma­ran­ta (Ruu­kin­tie, 29320 Lei­ne­pe­ri)

Na­pa­ran­ta (Sil­ta­tie, 28400 Ul­vi­la)

Pap­pi­lan­lam­men ui­ma­paik­ka (Jär­vi­tie, 28450 Van­ha-Ul­vi­la)

Las Pa­lus (Ui­ma­ran­nan­tie, 29350 Pa­lus)

Ah­lais­ten ui­ma­ran­ta (Ämt­töön­tie 50, 29700 Ah­lai­nen)

Lon­toon ui­ma­ran­ta, Re­po­saa­ri (Aal­lon­mur­ta­ja, 28900 Pori)

Ete­lä­pään ui­ma­ran­ta (Ete­lä­pään­tie 2, 29810 Sii­kai­nen)

Hir­vi­jär­ven ui­ma­ran­ta (29810 Sii­kai­nen)

Lah­na­jär­ven ui­ma­ran­ta (Nau­ris­kos­ken­tie, 29880 Le­väs­jo­ki)

Ota­mon Ku­ri­kan­nis­ka (Ku­ri­kan­nis­kan­tie, 29860 Ota­mo)

Pik­ku­valk­jär­ven ui­ma­ran­ta (Pik­ku­valk­jär­ven­tie, 29630 Po­mark­ku)

Ryh­din ui­ma­ran­ta (Ryh­din­tie, 29630 Po­mark­ku)

Ke­ri­man­nin ran­ta (Ke­ri­man­nin­tie, 29630 Po­mark­ku)

Ky­län­lah­den ui­ma­ran­ta (Ky­län­lah­den­tie, 29630 Po­mark­ku)

Lä­he­tä ke­säi­nen kuva ran­nal­ta jul­kais­ta­vak­si pai­kal­lis­leh­des­sä osoit­tee­seen an­ni­na.lon­n­berg@sa­ta­kun­nan­viik­ko.fi

Ei puo­min ul­ko­puo­lel­le Noor­mar­kun ur­hei­lu­ken­tän ran­nas­sa!

Noor­mar­kus­sa on ur­hei­lu­ken­tän ui­ma­ran­nal­la sat­tu­nut vii­me päi­vi­nä usei­ta lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta, jois­sa ui­ma­ri jo jää­nyt pyör­tei­den ja vir­ran vie­tä­väk­si. Per­jan­tai­na esi­mer­kik­si las­ta pe­las­ta­maan läh­te­nyt ai­kui­nen­kin oli mei­nan­nut huk­kua.

Erit­täin tär­ke­ää oli­si siis, et­tä jo­ki­ran­taan ase­te­tun puo­min toi­sel­le puo­lel­le ei men­nä lain­kaan. Jo­es­sa on vaa­ral­li­sia pyör­re­vir­tauk­sia, ei­kä hy­väl­lä ui­ma­tai­dol­la ole sii­nä koh­taa juu­ri­kaan mer­ki­tys­tä, jos pyör­re imai­see mu­kaan­sa. Puo­min vää­räl­lä puo­lel­la on myös kova vir­taus.

Tär­ke­ää oli­si myös, et­tä lap­sil­la oli­si uin­ti­reis­sul­la omat val­vo­jat mu­ka­na.

Po­rin kau­pun­gil­ta on lu­vat­tu tse­ka­ta pe­las­tus­ve­neen ja pe­las­tus­ren­kaan kun­not.