En­sim­mäi­nen kir­jau­tu­mi­nen ta­pah­tuu käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la (asi­a­kas­nu­me­ro) ja ole­tus­sa­la­sa­nal­la (su­ku­ni­men kol­me en­sim­mäis­tä kir­jain­ta, pos­ti­nu­me­ro ja etu­ni­men kol­me en­sim­mäis­tä kir­jain­ta). Esi­mer­kik­si Vil­le Vir­ta­nen VIR28400VIL (huom. ääk­kö­set ovat käy­tös­sä!). Sa­la­sa­na kan­nat­taa vaih­taa ja tämä on­nis­tuu vain, jos säh­kö­pos­ti­o­soi­te on li­sät­ty ti­laus­jär­jes­tel­mään.

Voit il­moit­taa myös säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si li­sät­tä­väk­si asi­a­kas­tie­toi­hin, jol­loin voit it­se vaih­taa sa­la­sa­naa tai pyy­tää uu­den unoh­tu­neen ti­lal­le.

Asi­a­kas­pal­ve­lu: an­ne.kuhl­berg@ul­vi­lan­seu­tu.fi ja 044 774 2454.