Har­ja­val­ta, Huit­ti­nen, Ko­ke­mä­ki, Me­ri­kar­via, Nak­ki­la, Po­mark­ku, Pori ja Ul­vi­la sekä Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus ovat aloit­ta­neet yh­teis­työn Po­rin seu­dun lii­ken­ne­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sek­si. Suun­ni­tel­mas­sa mää­ri­tel­lään toi­men­pi­teet, joil­la pa­ran­ne­taan sekä asuk­kai­den et­tä alu­een läpi kul­ke­van lii­ken­teen tur­val­li­suut­ta. Kes­kei­se­nä läh­tö­koh­ta­na ovat asuk­kai­den mie­li­pi­teet ja ko­ke­muk­set lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta ja liik­ku­mi­so­lo­suh­teis­ta.

Po­ris­sa asu­vien ja toi­mi­vien mie­li­pi­teet sekä ko­ke­muk­set eli­nym­pä­ris­tön­sä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta ja liik­ku­mi­sen haas­teis­ta ovat kes­kei­ses­sä roo­lis­sa uu­den lii­ken­ne­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­man laa­din­nas­sa. Ky­se­lyl­lä kar­toi­te­taan alu­een lii­ken­ne­tur­val­li­suu­son­gel­mia, ja se tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa konk­reet­ti­ses­ti oman eli­nym­pä­ris­tön tur­val­li­suu­teen ja su­ju­vuu­teen. Vas­taa­mi­nen kes­tää noin 10 mi­nuut­tia. Ky­se­lyyn voi vas­ta­ta 21.7.2024 men­nes­sä osoit­tees­sa: https://link.web­ro­pol.com/s/lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ky­se­ly

Vii­mei­sen vii­den vuo­den ai­ka­na Po­rin seu­dun lii­ken­tees­sä on ta­pah­tu­nut 732 hen­ki­lö­va­hin­koon joh­ta­nut­ta on­net­to­muut­ta. Näis­sä on­net­to­muuk­sis­sa on vuo­sit­tain kuol­lut kes­ki­mää­rin seit­se­män hen­ki­löä ja louk­kaan­tu­nut va­ka­vas­ti 13. Lii­ken­ne­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­man ta­voit­tee­na on löy­tää ne toi­men­pi­teet ja pai­no­pis­teet, joil­la lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sien mää­rää voi­daan mer­kit­tä­väs­ti vä­hen­tää. Lii­ken­ne­tur­val­li­suus­työ on jat­ku­vaa toi­min­taa, joka vaa­tii kau­pun­gin eri toi­mi­a­lo­jen pa­nos­tus­ta sekä yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten ja alu­eel­lis­ten toi­mi­joi­den kes­ken.