Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een Ikään­ty­neil­le suun­nat­tu­ja en­nal­ta­eh­käi­se­viä pal­ve­lu­ja sekä hy­vin­voin­tia ja osal­li­suut­ta edis­tä­vää toi­min­taa tuo­te­taan Ikä­kes­kus-pal­ve­lu­yk­si­kös­sä. Pai­kal­li­ses­ti Ikä­kes­kus tun­ne­taan Po­ris­sa ni­mel­lä Va­paa­eh­tois­toi­min­nan­kes­kus Lii­sa, Rau­mal­la ni­mel­lä Pal­ve­lu­to­ri ja Ul­vi­las­sa ni­mel­lä Sant­ra. Näis­sä pai­kois­sa on laa­jaa va­paa­eh­tois­toi­min­taa sekä ak­tii­vis­ta yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Ikä­kes­kuk­sen toi­min­nan laa­jen­tu­mi­nen koko hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le on he­rät­tä­nyt huol­ta sii­tä, mitä ole­mas­sa ole­val­le toi­min­nal­le Po­ris­sa, Rau­mal­la ja Ul­vi­las­sa mah­dol­li­ses­ti käy.

Hy­vin­voin­ti­a­lue tie­dot­taa, et­tä nä­ky­vin muu­tos ta­pah­tu­nee toi­min­nan ni­mes­sä; yl­lä mai­ni­tuis­ta, eril­li­sis­tä ni­mis­tä luo­vu­taan ja ale­taan käyt­tää yh­teis­tä ni­meä ”Ikä­kes­kus”. Ni­men­muu­tok­sen jäl­keen­kin tu­tut toi­min­not säi­ly­vät pää­a­si­al­li­ses­ti edel­leen.

Uut­ta toi­min­ta­suun­ni­tel­maa laa­di­taan par­hail­laan ja sii­nä huo­mi­oi­daan myös muut hy­vin­voin­ti­a­lu­een kun­nat. Li­säk­si hi­o­taan työn­ja­koa kun­tien ja kol­man­nen sek­to­rin kans­sa.

– Ikä­kes­kus on ikään­ty­nei­den hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja toi­min­ta­ky­kyä edis­tä­vä mo­ni­a­lai­nen pal­ve­lu­ver­kos­to, joka toi­mii yh­teis­työs­sä va­paa­eh­tois­toi­mi­joi­den ja yh­dis­tys­ten sekä kun­tien ja yri­tys­ten kans­sa. Kes­kei­se­nä teh­tä­vä­nä on tu­kea ikään­ty­viä yl­lä­pi­tä­mään ja edis­tä­mään toi­min­ta­ky­ky­ään sekä li­sää­mään hei­dän osal­li­suut­taan. Toi­min­not to­teu­te­taan mo­ni­ka­na­vai­ses­ti ja ver­kos­to­mai­si­na asi­ak­kaan pal­ve­lu­tar­peen mu­kaan koko maa­kun­nas­sa. Se on uu­si ta­pam­me toi­mia, hy­vin­voin­ti­a­lu­een tie­dot­tees­sa to­de­taan.