Täl­lä vii­kol­la Kos­kin ja Van­han­ky­län kou­lu­jen pik­ku­y­rit­tä­jil­lä riit­tää vi­pi­nää. Mo­lem­mis­sa kou­luis­sa val­mis­tau­du­taan omaan myyn­ti­ta­pah­tu­maan, jos­sa pik­ku­y­rit­tä­jät myy­vät suun­nit­te­le­mi­aan ja val­mis­ta­mi­aan tuot­tei­ta omis­sa yri­tyk­sis­sään. Myyn­ti­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään mo­lem­mil­la kou­luil­la tiis­tai­na 21. tou­ko­kuu­ta kel­lo 17–19.

Pik­ku­y­rit­tä­jät on nuor­ten yrit­tä­jyys ja ta­lous NYT:n val­ta­kun­nal­li­nen oh­jel­ma, jos­sa ala­kou­lu­lai­set suun­nit­te­le­vat oman lii­kei­de­an, tu­tus­tu­vat yrit­tä­jyy­teen ja mat­kan var­rel­la har­joit­te­le­vat muun mu­as­sa brän­däys­tä, mark­ki­noin­tia ja yh­teis­työ­tai­to­ja. Ul­vi­las­sa kou­lut ovat vii­me vuo­si­na in­nok­kaas­ti tart­tu­neet oh­jel­maan ja pik­ku­y­rit­tä­jiä on näh­ty myös yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien kans­sa.

Kos­kin kou­lul­la pik­ku­y­rit­tä­ji­nä ovat tänä vuon­na toi­mi­neet kou­lun 5.–6.-luok­ka­lai­set ja ke­vät­ta­pah­tu­man pik­ku­y­ri­tyk­sis­tä löy­tyy muun mu­as­sa kah­vi­la, au­to­pe­su­la, kep­pa­riy­ri­tys ja kas­vo­maa­laus­fir­ma.

Ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys jär­jes­tää huu­to­kau­pan, jos­sa huu­det­ta­va­na on pu­ret­ta­van kou­lun ir­tai­mis­toa. Pu­ret­ta­va tila on ol­lut käyt­tö­kiel­los­sa vii­mei­sen puo­len­tois­ta vuo­den ajan, jo­ten ir­tai­mis­to vaa­tii os­ta­jal­ta puh­dis­ta­mis­ta an­net­ta­van oh­jeis­tuk­sen mu­kaan.

Van­han­ky­län kou­lus­sa pik­ku­y­rit­tä­jät -toi­min­taa on tänä vuon­na to­teu­tet­tu vi­tos­luok­ka­lais­ten ker­ho­na ja ke­vät­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään kaik­kien kou­lun vi­tos­luok­ka­lais­ten yh­teis­työ­nä. Pik­ku­y­rit­tä­jien pis­teil­lä myyn­nis­sä on muun mu­as­sa lei­von­nai­sia, kak­ku­tik­ka­rei­ta, stres­si­le­lu­ja, kak­ku­ko­ris­tei­ta ja lah­ja­ta­va­roi­ta. Ta­pah­tu­mas­ta löy­tyy myös kah­vio, temp­pu- ja kep­pi­he­vos­ra­ta sekä eri­lai­sia toi­mi­pis­tei­tä per­heen pie­nem­mil­le.

Pik­ku­y­rit­tä­jät toi­vot­ta­vat kaik­ki ter­ve­tul­leik­si os­tok­sil­le ja tu­tus­tu­maan pik­ku­y­rit­tä­jien toi­min­taan. Os­tos­reis­suun kan­nat­taa mo­lem­mis­sa ta­pah­tu­mis­sa va­rau­tua kä­tei­sel­lä.

Ju­tun ovat kir­joit­ta­neet Van­han­ky­län pik­ku­y­rit­tä­jät ja opet­ta­ja Hen­na Leh­ti­lä.