Juk­ka Vil­po­nie­mi

Yli 40 vuot­ta toi­mi­nut Ul­vi­lan Nes­te on ol­lut jo vuo­sia paik­ka­kun­nan ai­noa pal­ve­lu­a­se­ma. Nyt se­kin muut­tuu kyl­mä­a­se­mak­si. Ase­man yh­tey­des­sä toi­mi­nut huol­to­kor­jaa­mo, Au­to­huol­to Pih­la­ja­nie­mi kui­ten­kin jat­kaa toi­min­taan­sa kiin­teis­tös­sä.

Pal­ve­lu­a­se­man toi­min­taa pyö­rit­tä­neen Nes­ti­me Fee­nix Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jan Hen­ri Ran­nel­man mu­kaan lo­pet­ta­mi­sen syy­nä on toi­min­nan kan­nat­ta­mat­to­muus.

Yri­tyk­sel­lä on hal­lin­nas­saan myös mui­ta Nes­teen pal­ve­lu­a­se­mia eri puo­lil­la Suo­mea, mut­ta Ran­nel­man mu­kaan Ul­vi­lan ase­man ti­lan­ne on ol­lut haas­teel­li­sin jo pi­dem­män ai­kaa.

– Ul­vi­lan ase­man lii­ke­vaih­to on pu­don­nut vuo­si vuo­del­ta. Tämä on var­sin tyy­pil­li­nen ti­lan­ne näi­nä ai­koi­na pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la, hän sa­noo.

Nes­ti­me Fee­nix on toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä vain pal­ve­lu­a­se­man puo­lel­la vas­ta­ten kah­vi­las­ta sekä tar­vi­ke- ja elin­tar­vi­ke­myyn­nis­tä. Polt­to­ai­neen myyn­nis­tä on vas­tan­nut Nes­te, joka jat­kaa nyt myös kyl­mä­a­se­man toi­min­taa.

Pal­ve­lu­a­se­ma on työl­lis­tä­nyt nel­jä työn­te­ki­jää. Ase­man esi­mie­hen Han­ne­le Lam­pi­sen mu­kaan täl­lä vii­kol­la heil­le ker­rot­tu lo­pet­ta­mi­suu­ti­nen tuli yl­lä­tyk­se­nä.

– Asi­ak­kai­ta on käy­nyt ta­sai­seen tah­tiin, vaik­ka ko­ro­na-ai­ka ve­rot­ti­kin myyn­tiä. Moni kan­ta-asi­a­kas on kui­ten­kin pa­lan­nut, Lam­pi­nen ker­too.

Hän kan­taa huol­ta eri­tyi­ses­ti ase­man van­hem­mis­ta asi­ak­kais­ta, jot­ka ovat tar­vin­neet ja ha­lun­neet apua au­ton­sa tank­kaa­mi­seen.

– Jat­kos­sa ei Ul­vi­las­ta täl­lais­ta pal­ve­lua saa, hän sa­noo.

Ul­vi­las­sa on en­nes­tään kak­si kyl­mä­a­se­maa: St1 Frii­ta­las­sa ja ABC Van­has­sa­ky­läs­sä.