Maa­rit Kaut­to

Kul­laa Rock’n’ Roll Rumb­le pä­räh­tää jäl­leen pa­rin vuo­den ko­ro­na­tau­on jäl­keen. Vuo­des­ta 2008 läh­tien jär­jes­tet­ty ta­pah­tu­ma on ai­kai­sem­min pi­det­ty Gast­haus Ma­tin­lii­san pi­ha­pii­ris­sä Le­van­pel­los­sa, mut­ta yri­tyk­sen lo­pe­tet­tua toi­min­tan­sa on nyt löy­ty­nyt uu­si yh­teis­työ­kump­pa­ni, Lacy ass Ranch Kul­laan Kirk­ko­tien var­rel­ta.

– Hie­noa, et­tä Rumb­le tu­lee taas ja en­tis­tä vah­vem­pa­na. Lacy ass Ranc­hin mil­jöö so­pii ta­pah­tu­mal­le kuin nenä pää­hän. Laa­ja, nur­mik­koi­nen pi­ha­pii­ri ja mah­ta­va tila na­ve­tan yli­sil­lä. Lu­vas­sa on ai­toa, ren­toa kant­ri­pic­nic-tun­nel­maa, jol­lais­ta olem­me ai­na ta­voi­tel­leet, ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä Jan­ne Vas­ta­mä­ki heh­kut­taa.

Kul­laa Rock’n’ Roll Rumb­le käyn­nis­tyy 8. hei­nä­kuu­ta kel­lo 17 al­ka­en. Lu­vas­sa on tiuk­ka­tah­ti­nen mu­siik­ki­ki­ma­ra, sil­lä bän­de­jä on kaik­ki­aan seit­se­män. La­val­la näh­dään täl­lä ker­taa Lar­ry Pe­nin­su­la, Hal Pe­ters and His Trio, Jyr­ki Pe­rä­lam­pi & Twis­ters, Nash­vil­le Bum, The Spect­re, Jinx The Band ja John­ny and The Mood­ma­kers.

– Rumb­le tar­jo­aa kai­ke­ni­käi­sil­le so­pi­vaa juu­ri­mu­siik­kia; kant­ria, rock’n rol­lia, roc­ka­bil­lya ja rau­ta­lan­kaa. Lar­ry Pe­nin­su­la on saa­vut­ta­nut tun­net­ta­vuut­ta Suo­men roots-pii­reis­sä ja on esiin­ty­nyt myös ul­ko­mail­la. Pe­nin­su­la tuo ta­pah­tu­maan au­tent­tis­ta hon­ky-tonk -mei­nin­kiä.

– Hal Pe­ters and his trio on keik­kail­lut har­vak­sel­taan vii­me vuo­si­na. Yh­ty­een tyy­li­suun­ta on pe­rin­ne­tie­toi­nen count­rys­wing-vai­kut­tei­nen roc­ka­bil­ly li­sät­ty­nä joil­la­kin vauh­dik­kaam­mil­la, uu­dem­mil­la rok­kaa­vil­la kap­pa­leil­la sekä omil­la nu­me­roil­la.

– Jyr­ki Pe­rä­lam­pi & Twis­ter­sin soun­di­maa­il­ma ja oh­jel­mis­to so­vi­tuk­si­neen on vi­vah­tei­kas se­koi­tus 50s’- 60’s roc­kia, roc­ka­bil­lyä, count­ryä, is­kel­mää ja rau­ta­lan­kaa yh­dis­tet­ty­nä Jyr­kin upe­aan ää­neen ja tul­kin­taan.

– Nash­vil­le Bum puo­les­taan tar­jo­aa ty­mäk­kää rock’n rol­lia ja roc­ka­bil­lya. The Spect­ren mu­siik­ki on se­koi­tus inst­ru­men­taa­li­rau­ta­lan­kaa ja lau­let­tua be­at­mu­siik­kia, joka saa var­mas­ti tans­si­ja­lan vi­pat­ta­maan.

– Jinx The Band on count­ry- ja roc­ka­bil­ly -li­veyh­tye, joka soit­taa sekä tut­tu­ja kap­pa­lei­ta et­tä uu­sia bii­se­jä. Va­li­koi­maan kuu­luu muun mu­as­sa Stray Cat­sia, Hur­ri­ga­ne­sia ja John­ny Cas­hia, Jan­ne Vas­ta­mä­ki ku­vai­lee.

Vas­ta­mä­ki it­se soit­taa rum­pu­ja John­ny and The Mood­ma­ker­sin ri­veis­sä. Bän­diin kuu­lu­vat myös Jus­si (Ju­ha­ni) Haan­pää, Kari Kar­ku­leh­to ja Make (Mar­ko) Vihl­man.

– Me olem­me sel­lai­nen van­ho­jen sa­ta­kun­ta­lais­ten ke­hä­ket­tu­jen luot­saa­ma ja pe­rin­teis­tä roc­ka­bil­lya soit­ta­va, har­voin keik­kai­le­va po­ruk­ka, Vas­ta­mä­ki luon­neh­tii.

Tero ja Jen­ni Ka­ta­jis­ton luot­saa­ma Lazy ass Ranch on uu­si tu­lo­kas kul­laa­lais­ten yri­tys­ten jou­kos­sa. Ka­ta­jis­tot os­ti­vat ti­lan kak­si vuot­ta sit­ten ja tar­jo­a­vat mah­ta­van na­ve­tan yli­sil­lä 200 hen­gen juh­la­ti­laa ja sa­man ra­ken­nuk­sen ala­ker­ras­sa 30 hen­gen baa­ri­ti­laa sekä sau­na­ti­laa.

Pää­ra­ken­nuk­ses­sa on mah­dol­li­suus jär­jes­tää 50 hen­gen ti­lai­suuk­sia.

– Li­säk­si meil­lä on pi­to­pal­ve­lua ja ve­däm­me lä­hi­met­säs­sä paint­bal­lia, Tero Ka­ta­jis­to sum­maa

Ka­ta­jis­tot asu­vat ja työs­ken­te­le­vät vie­lä tois­tai­sek­si Po­ris­sa ja pi­tä­vät Lazy ass Ranc­hia ke­sä­paik­ka­naan.

– Vai­mon kans­sa oli­sim­me ol­leet val­mii­ta muut­ta­maan Kul­laal­le jo nyt, mut­ta kou­lui­käi­set lap­set pis­ti­vät hant­tiin. Kun­han muu­ta­ma vuo­si vie­lä vie­räh­tää, niin meis­tä to­den­nä­köi­ses­ti tu­lee ko­ko­naan kul­laa­lai­sia.

Lacy ass Ranch vas­taa Rumb­len ruo­ka- ja juo­ma­puo­les­ta ja tar­jo­aa käyt­töön upe­an pi­ha­pii­rin.

– Täl­lai­nen ren­to ul­koil­ma­ta­pah­tu­ma so­pii mil­jöö­seem­me hy­vin. Toi­vot­ta­vas­ti yh­teis­työ jat­kuu ja Rumb­les­ta muo­dos­tuu jo­ka­vuo­ti­nen pe­rin­ne, Tero Ka­ta­jis­to miet­tii.