Maa­rit Kaut­to

Tiia Heik­ko­nen tuli Po­riin 2017 ja eh­ti opis­kel­la vuo­den ver­ran pop-jazz -mu­siik­kia Palmg­ren-kon­ser­va­to­ri­os­sa, kun Rick Eden­vall saa­pui sa­maan opi­nah­joon ki­ta­roi­neen. Tiia ja Rick ra­kas­tui­vat ja yh­tei­nen tai­val mu­sii­kin pa­ris­sa al­koi en­sin Po­ris­sa, jat­ku­en sit­ten Jy­väs­ky­läs­sä ja lo­pul­ta Ul­vi­las­sa.

– Meil­lä kävi hyvä tuu­ri ja pää­sim­me mo­lem­mat opis­ke­le­maan mu­siik­ki­pe­da­go­gi­aa Jy­väs­ky­län am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luun. Asuim­me Jy­väs­ky­läs­sä, kun­nes Rick sai pi­dem­män pes­tin mu­sii­ki­no­pet­ta­jan si­jai­se­na Lu­vi­an yh­te­näis­kou­lus­sa.

– Mi­nun oli alun pe­rin tar­koi­tus ryh­tyä opet­ta­maan mu­siik­kia Jy­väs­ky­läs­sä, mut­ta kun Rick sai työ­tä Lu­vi­al­ta, pää­tim­me pa­la­ta ta­kai­sin Sa­ta­kun­taan, mis­sä me mo­lem­mat olim­me viih­ty­neet to­del­la hy­vin, Tiia ker­too.

Pa­ris­kun­ta oli jo miet­ti­nyt oman ta­lon hank­ki­mis­ta ja löy­si­kin so­pi­van rei­lu vuo­si sit­ten Ul­vi­las­ta. Ta­lon toi­ses­sa pää­dys­sä on eril­li­nen yk­siö, jo­hon on nyt ra­ken­net­tu stu­dio.

– Et­sim­me ta­loa, jos­sa oli­si tar­peek­si ti­laa omal­le mu­siik­kis­tu­di­ol­le, jot­ta minä voi­sin an­taa siel­lä yk­si­tyi­so­pe­tus­ta. Em­me myös­kään ha­lun­neet aset­tua Po­riin, jos­sa on Ric­kin mie­les­tä ”ihan lii­kaa lii­ken­ne­va­lo­ja”, Tiia nau­raa.

– Olim­me kuul­leet pal­jon hy­vää Ul­vi­las­ta, joka on rau­hal­li­nen ja jos­sa kaik­ki tar­vit­ta­vat pal­ve­lut ovat lä­hel­lä. So­pi­va talo löy­tyi ja olem­me viih­ty­neet mai­ni­os­ti. Naa­pu­rit ovat mu­ka­via ja yk­si kol­le­ga­kin asuu vas­ta­pää­tä. Ul­vi­las­ta on myös ly­hyt mat­ka kei­koil­le eri puo­lil­le maa­kun­taa, Rick iloit­see.

Täl­lä het­kel­lä Tiia työs­ken­te­lee tun­ti­o­pet­ta­ja­na Palmg­ren-kon­ser­va­to­ri­os­sa ja an­taa lau­lu­tun­te­ja omas­sa ko­tis­tu­di­os­saan. Rick opet­taa mu­siik­kia Po­rin kan­sa­lai­so­pis­tos­sa ja Björ­ne­borgs svens­ka sams­ko­la­nis­sa.

Rick soit­taa sil­loin täl­löin myös eri bän­deis­sä, vii­mek­si Po­rin Te­at­te­ri­nuor­ten 50-vuo­tis­juh­lis­sa An­nik­sel­la Vel­jey­den hen­ges­sä -ko­koon­pa­nos­sa.

– Keik­kai­lem­me myös duo­na kah­des­taan ja teem­me stu­di­os­sa ti­lauk­ses­ta esi­mer­kik­si mai­nos­mu­siik­kia.

– Li­säk­si meil­lä on yh­tei­nen hää- ja viih­de­bän­di Tans­si­liit­to, jon­ka puit­teis­sa soi­tam­me ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen so­pi­vaa tans­si- ja bi­le­mu­siik­kia. Mi­nun ja Ric­kin li­säk­si Tans­si­lii­tos­sa ovat mu­ka­na Noo­ra Ran­ta­nen, Joni Koi­vu­kor­pi ja Teo De La Cruz. Olem­me esiin­ty­neet pal­jon esi­mer­kik­si häis­sä tai syn­ty­mä­päi­vil­lä.

Ko­tis­tu­di­os­saan Tiia opet­taa lau­lu­tek­niik­kaa kai­ke­ni­käi­sil­le lau­lu­har­ras­tuk­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le.

– Kan­nat­taa ot­taa yh­teyt­tä roh­ke­as­ti ja ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, jos vain on jo­kin jut­tu, jota ha­lu­aa lau­la­mi­ses­saan ke­hit­tää. Se voi ol­la esi­mer­kik­si niin­kin simp­pe­li asia kuin oman ää­nen löy­tä­mi­nen.

– Stu­di­os­sam­me voi­daan teh­dä myös stu­di­oää­nit­tei­tä ja vi­de­oi­ta. On ol­lut esi­mer­kik­si polt­ta­ri­po­ru­koi­ta, jot­ka ovat ha­lun­neet jon­kin ää­nit­teen, ku­ten vaik­ka­pa mor­si­an on lau­la­nut tu­le­val­le puo­li­sol­leen, Tiia ker­too.

Tii­an ja Ric­kin päi­vät ovat kii­rei­siä ja mu­sii­kil­li­sia. Pa­ris­kun­ta to­te­aa, et­tä on aset­tu­nut Ul­vi­laan ja Sa­ta­kun­taan jää­däk­seen.

– Voi­sin kyl­lä sa­noa, et­tä mis­sään muu­al­la mei­tä ei ole otet­tu näin hy­vin vas­taan kuin Sa­ta­kun­nas­sa. Ei­vät­hän sa­ta­kun­ta­lai­set ole ol­len­kaan niin ju­ro­ja ja vai­ke­as­ti lä­hes­tyt­tä­viä, kuin on ker­rot­tu!, Rick to­te­aa.