Lou­nais-Suo­men po­lii­si vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na hie­man en­nen kel­lo 16:ta teh­tä­vän Ul­vi­lan Kaas­mark­kuun val­ta­tie 11:lle, mis­sä oli ta­pah­tu­nut hen­ki­lö­au­ton ja kuor­ma-au­ton nok­ka­ko­la­ri.

Tam­pe­reen suun­nas­ta koh­ti Po­ria liik­ku­nut hen­ki­lö­au­to ajau­tui tois­tai­sek­si tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä vas­taan­tu­le­vien kais­tal­le ja tör­mä­si Tam­pe­reen suun­taan aja­neen kuor­ma-au­ton nok­kaan.

Hen­ki­lö­au­to pais­kau­tui ko­la­rin seu­rauk­se­na tien oi­ke­al­le puo­lel­le ojaan, murs­kau­tui pa­hoin ja kul­jet­ta­ja me­neh­tyi vä­lit­tö­mäs­ti.

Kuor­ma-au­ton kul­jet­ta­ja ei louk­kaan­tu­nut on­net­to­muu­des­sa, ku­ten ei myös­kään hen­ki­lö­au­ton pe­räs­sä aja­neen hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja ja kyy­dis­sä ol­leet mat­kus­ta­jat.

Kuo­lo­nuh­ria ei pys­tyt­ty var­muu­del­la tun­nis­ta­maan heti on­net­to­muu­den ta­pah­dut­tua. Po­lii­sin käy­tän­tö­jen mu­kai­ses­ti kuo­lon­ko­la­ris­ta tie­do­tet­tiin vas­ta, kun uh­rin hen­ki­löl­li­syys oli saa­tu var­mis­tet­tua ja tä­män omai­sil­le oli hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti vie­ty su­ru­vies­ti.

Lou­nais-Suo­men po­lii­si sel­vit­tää ta­paus­ta lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na.