An­ni­na Lön­n­berg

Ul­vi­lan va­paa-ajan­kes­kuk­sen Kas­ke­lo­tin ui­ma­hal­lin ovet sul­jet­tiin tors­tai­aa­mu­na 25. tam­mi­kuu­ta le­gi­o­nel­la-löy­dök­sen ta­kia. Lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­pal­ve­lui­den pääl­lik­kö Mark­ku Ne­va­la ker­too, et­tä ui­ma­hal­li sul­jet­tiin va­ro­toi­men­pi­tee­nä ja se on en­si­ar­vi­oi­den mu­kaan kiin­ni noin kol­me viik­koa.

Tiis­tai-il­ta­na 30. tam­mi­kuu­ta ui­ma­hal­lis­sa teh­tiin de­sin­fi­oin­ti, mikä tar­koit­taa, et­tä koko ra­ken­nus oli kes­ki­viik­ko­na eli ei­len pois­sa käy­tös­tä, kun put­kis­to­ja puh­dis­tet­tiin.

Seu­raa­vat näyt­teet voi­daan ui­ma­hal­lis­ta voi­daan ot­taa vas­ta vii­kon pääs­tä de­sin­fi­oin­nis­ta eli 7.-8. hel­mi­kuu­ta. Ja näyt­tei­den alus­ta­vat tu­lok­set tu­le­vat seu­raa­val­la vii­kol­la.

– Jos kaik­ki me­nee niin hy­vin täs­sä ai­ka­tau­lus­sa, vi­ral­li­set näyt­tei­den tu­lok­set tu­le­vat vas­ta tal­vi­lo­ma­vii­kol­la 8. Vi­ral­li­sis­ta näyt­tei­de­no­tos­ta me­nee vä­hin­tään kak­si viik­koa, kun saa­daan ui­ma­hal­li au­ki, mikä näyt­teet ovat puh­tai­ta, Ne­va­la to­te­aa.

Ne­va­la kui­ten­kin muis­tut­taa, et­tä kun­to­sa­li- ja lii­kun­ta­ti­lat ovat edel­leen au­ki.

– Toki mi­tään suih­ku­ja ei ti­lois­sa voi käyt­tää, hän li­sää.

Ul­vi­lan va­paa-ajan­kes­kus Kas­ke­lo­tin ve­si­joh­to­ve­des­tä ote­tuis­ta näyt­teis­tä on löy­ty­nyt Le­gi­o­nel­la-bak­tee­ria. Sai­ras­ta­pauk­sia ei ole il­men­nyt ja tor­jun­ta­toi­men­pi­tei­siin on ryh­dyt­ty vä­lit­tö­mäs­ti. Asi­aa on kä­si­tel­ty mo­ni­am­ma­til­li­ses­sa työ­ryh­mäs­sä 24. tam­mi­kuu­ta.

Ne­va­la ko­ros­taa, et­tä le­gi­o­nel­la-löy­dök­set ei­vät joh­du hy­gie­nia- tai sii­vous­ta­sos­ta. Le­gi­o­nel­la­bak­tee­ria al­kaa esiin­tyä, jos ve­den läm­pö­ti­la on al­le 56 as­tet­ta. Yh­tään sai­raus­ta­paus­ta ei Ul­vi­lan ui­ma­hal­lis­ta tä­män joh­dos­ta ole il­men­nyt.

Ve­si­joh­to­ve­den juo­mi­nen on tur­val­lis­ta, tar­tun­ta ei syn­ny ma­ha­suo­li­ka­na­van kaut­ta. Asi­as­ta tie­do­te­taan seu­raa­van ker­ran näyt­tei­den tu­los­ten val­mis­tu­mi­sen jäl­keen.