An­ni­na Lön­n­berg

Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Ul­vi­la ry:n yh­dis­tyk­sen luon­to­ret­ki Har­jun­pään­jo­el­le al­koi lau­an­tai­aa­mu­na yh­dek­säl­tä. Tar­koi­tuk­se­na oli tu­tus­tua Har­jun­pään­jo­en ve­sis­tön pato- ja kos­ki­a­lu­ei­den kun­nos­tuk­siin ja mah­dol­li­ses­ti myös bon­ga­ta ka­lo­ja ku­tu­pa­kois­saan. Ajan­koh­tai­ses­ti ret­ki oli oi­val­li­nen, sil­lä va­el­lus­ka­lat ku­te­vat juu­ri tä­hän ai­kaan. Va­li­tet­ta­vas­ti bon­ga­reil­le ei tul­lut osu­mia, sil­lä vet­tä oli jo­es­sa niin pal­jon, et­tä yh­tään ja­lo­ka­laa tai edes pien­tä pyrs­tön hei­lau­tus­ta ei nä­ky­nyt. Li­säk­si vesi oli to­del­la sa­me­aa ja tum­maa, mikä myös vai­kut­ti sii­hen, et­tei ha­vain­to­ja teh­ty.

– Ei­pä sitä oi­kein edes ym­mär­rä, mil­lais­ta elä­mä tuol­la ve­des­sä on tai kuin­ka iso­ja von­ka­lei­ta siel­lä uis­ken­te­lee, luon­to­ret­ken osal­lis­tu­jat poh­ti­vat.

– Pi­täi­si ol­la ve­de­na­lai­nen ka­me­ra, jos­ta sitä elä­mää voi­si seu­ra­ta, ryh­mä miet­ti hy­myil­len.

Kimmo Puosi esitteli muun muassa Leineperiin tehdyn kalatien ja kosken alaosaan tehdyt uomat, joihin toivottaisiin vaelluskalojen tulevaisuudessa nousevan. Etualalla Ilpo Koppinen ja Terhi Suutari.

Kimmo Puosi esitteli muun muassa Leineperiin tehdyn kalatien ja kosken alaosaan tehdyt uomat, joihin toivottaisiin vaelluskalojen tulevaisuudessa nousevan. Etualalla Ilpo Koppinen ja Terhi Suutari.

Annina Lönnberg

Har­jun­pään­jo­en ve­sis­tös­sä tu­tus­tut­tiin koh­tei­siin Kaas­mar­kus­sa, So­la­kos­kel­la, Lei­ne­pe­ris­sä, Sip­po­lan­kos­kel­la, Äi­jän­kos­kel­la ja lo­puk­si Tam­men ti­lal­la. Kaas­mar­kun myl­lyl­lä op­paak­si läh­ti mat­kaan mu­kaan Län­si-Suo­men ka­la­ta­lous­kes­kuk­sen jo­ki­talk­ka­ri Kim­mo Puo­si.

– Va­li­tet­ta­vas­ti olo­suh­teet ovat nyt han­ka­lat, vet­tä on nor­maa­liin mää­rään ver­rat­tu­na erit­täin pal­jon, ar­vi­oi­sin, et­tä jopa ne­lin­ker­tai­ses­ti nor­maa­liin mää­rään ver­rat­tu­na, Kim­mo Puo­si to­te­si.

Tehtaankoskien alueella on tehty uusia uomia ja sorastettu paikkoja, jotta taimen ja lohi nousisivat sinne luontaisesti kutemaan.

Tehtaankoskien alueella on tehty uusia uomia ja sorastettu paikkoja, jotta taimen ja lohi nousisivat sinne luontaisesti kutemaan.

Annina Lönnberg

Puo­si ker­toi, et­tä Kaas­mar­kun myl­lyn tie­tä­mil­lä niin sa­not­tu­jen Teh­taan­kos­kien alu­eel­le on teh­ty vii­me vuo­si­na pal­jon kun­nos­tus­töi­tä, jot­ta va­el­lus­ka­lat, eli lohi ja tai­men nou­si­si­vat sin­ne luon­tai­ses­ti ku­te­maan. Har­jun­pään­jo­keen, joka nimi vi­ral­li­ses­ti on, on Kaas­mar­kun koh­dal­la teh­ty mit­ta­via kun­nos­tus­töi­tä. Alu­eel­le on esi­mer­kik­si Hau­en­kuo­non koh­dal­le ka­loil­le teh­ty so­ras­tuk­sel­la so­pi­via ku­tu­paik­ko­ja.

– Va­el­lus­ka­lat elä­vät syn­nyin­si­joil­laan noin kak­si-kol­me vuot­ta, jon­ka jäl­keen ne läh­te­vät me­rel­le kas­va­maan. Siel­lä ne voi­mis­tu­vat ja kas­va­vat hur­jaa vauh­tia. Muu­ta­man me­ri­vuo­den jäl­keen ne suun­nis­ta­vat ta­kai­sin syn­nyin­si­joil­leen ku­te­maan, ker­too Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Ul­vi­lan yh­dis­tyk­sen ak­tii­vi Il­po Kop­pi­nen.

– Se on kyl­lä mie­len­kiin­tois­ta, et­tä ne osaa­vat ta­kai­sin omaan ko­ti­jo­keen­sa ha­jun pe­rus­teel­la.

Myös van­ho­ja jo­kiu­o­mia kos­kien si­vuis­toil­la on avat­tu, jot­ta ka­lo­jen va­el­ta­mi­nen oli­si hel­pom­paa.

– Tai­me­net viih­ty­vät vä­hem­män vir­taa­mis­sa uo­mis­sa ja pää­uo­mis­sa on sel­ke­äs­ti enem­män loh­ta, Puo­si ker­toi.

Osa Har­jun­pään­jo­en kun­nos­tus­töis­tä on teh­ty ko­ne­voi­mal­la, mut­ta myös tal­koo­po­ruk­kaa on ol­lut mu­ka­na. Tal­koo­kun­nos­tuk­sia on tu­los­sa var­mas­ti myös tu­le­vai­suu­des­sa.

– Ja mu­kaan saa tul­la, sil­lä va­paa­eh­toi­sia tar­vi­taan, Kop­pi­nen, joka on usein ol­lut tal­kois­sa mu­ka­na kut­suu.

So­la­kos­kel­la ka­lo­ja var­ten on teh­ty uu­si ohi­tu­suo­ma, joka lau­an­tai­na oli niin täyn­nä vet­tä, et­tä sil­lan poh­jois­puo­len auk­koa ei edes nä­ky­nyt, vaan vain pie­ni pyör­re, jos­ta näki, mis­tä vet­tä va­luu alas.

Nou­su­mah­dol­li­suuk­sia on pa­ran­net­tu myös Lei­ne­pe­ris­sä, jos­sa ka­lo­ja var­ten on teh­ty ka­la­tie.

– So­la­kos­ki on tä­hän men­nes­sä ol­lut ylin kos­ki, jos­ta lo­hen­poi­ka­sia on säh­kö­ka­las­tus­tut­ki­muk­sel­la löy­det­ty. Nol­lik­kai­ta eli en­sim­mäi­sen vuo­den tai­me­nia on tänä vuon­na löy­ty­nyt tänä syk­sy­nä Teh­taan­kos­kis­ta eli Kaas­mar­kus­ta, Kim­mo Puo­si ker­too.

Lei­ne­pe­rin ka­la­tien jäl­keen seu­raa­va es­te nou­se­vil­le ka­loil­le on Sip­po­lan­kos­ken poh­ja­pa­to.

Kun­nos­tus­työt jat­ku­vat koko joen alu­eel­la vie­lä, jot­ta tu­le­vai­suu­des­sa va­el­lus­ka­lo­ja saa­tai­siin ihan Tam­men ti­lal­le saak­ka.

Ul­vi­lan luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja An­na-Mai­ja Mat­ti­la ker­toi, et­tä lau­an­tai­na jär­jes­tet­ty luon­to­ret­ki on yk­si yh­dis­tyk­sen toi­min­ta­ta­pa.

– Olem­me kiin­nos­tu­nei­ta sii­tä, mitä lä­hi­luon­nos­sa ta­pah­tuu. Yh­dis­tyk­sen verk­ko­si­vut ovat uu­dis­tu­mas­sa, jot­ta saam­me tie­toa toi­min­nas­tam­me vies­tit­tyä. Ak­tii­vi­sia jä­se­niä on nyt noin kuu­ti­sen­kym­men­tä. Mie­lel­läm­me toi­vom­me uu­sia jä­se­niä mu­kaan, jot­ta voim­me ol­la muun mu­as­sa avit­ta­mas­sa tal­kois­sa ak­tii­vi­ses­ti, Mat­ti­la to­te­aa,