Koulukoutsi kaikille

Kou­lu­kout­si on tär­keä ja tur­val­li­nen ai­kui­nen nuo­rel­le. Var­sin­kin juu­ri sii­nä ni­vel­vai­hees­sa, kun siir­ry­tään ala­kou­lus­ta ylä­kou­luun. Mo­nel­le op­pi­laal­le Ul­vi­las­sa­kin tämä muu­tos on eri kou­lu­ra­ken­nuk­sen ta­kia iso harp­paus, jota ei vält­tä­mät­tä muis­te­ta huo­mi­oi­da tar­peek­si. Kou­lu­kout­si on kui­ten­kin sel­lai­nen, ke­nen hi­has­ta voi ny­pä­tä il­man, et­tä oli­si sen kum­mem­paa on­gel­maa­kaan, tär­kein­tä on­kin saa­da aja­tuk­sia il­moil­le ja pääs­tä niis­tä jut­te­le­maan.

Haluatko lukea koko artikkelin?