Kullaalla toivotaan pyörätien kunnostamista mahdollisimman pian, jotta kylässä pääsee kulkemaan turvallisesti pyörällä, kävellen tai vaikkapa rullaluistimilla.

Kullaalla toivotaan pyörätien kunnostamista mahdollisimman pian, jotta kylässä pääsee kulkemaan turvallisesti pyörällä, kävellen tai vaikkapa rullaluistimilla.

Pro Kullaa ry/Eveliina Ojala

Pro Kullaa toivoo Kullaan kevyen liikenteen väylän peruskorjaamista

Pro Kul­laa ry:n ke­vät­ko­kouk­sen ai­ka­na tuo­tiin esil­le Kul­laan Kos­kin ja Kan­kaan vä­li­sen ke­vy­en lii­ken­teen väy­län huo­no­kun­toi­suus. Ky­sei­nen väy­lä, kan­sa­no­mai­sem­min pyö­rä­tie, on ra­ken­net­tu 1970-80 -lu­ku­jen vaih­tees­sa ja tämä al­le ki­lo­met­rin mit­tai­nen osuus on tul­lut jo pe­rus­kor­jau­si­kään. Pyö­rä­tie on osin lii­ken­tees­tä ja osin rou­ti­mi­ses­ta joh­tu­en pai­nu­nut reu­noil­taan alas ja tie­hen on tul­lut suu­ria, yli 10 cm hal­ke­a­mia, jot­ka te­ke­vät pai­koi­tel­len pol­ku­pyö­räl­lä liik­ku­mi­sen vaa­ral­li­sek­si. Pyö­rä­tien käyt­töä ei myös­kään hel­po­ta, et­tä noin sen puo­li­vä­lis­sä pel­to­au­ke­al­la saat­taa pyö­rä­tiel­lä ol­la vet­tä usei­ta kym­me­niä sent­te­jä, jol­loin kul­ki­jan on kier­ret­tä­vä vie­rei­sen val­ta­tien pen­kan tai pel­lon kaut­ta.

Haluatko lukea koko artikkelin?