Jo­kai­sel­la tu­li­si ol­la mah­dol­li­suus teh­dä töi­tä omien voi­ma­va­ro­jen­sa mu­kai­ses­ti ja hän­tä pi­täi­si kan­nus­taa ot­ta­maan vas­taan osa-ai­ka- ja pät­kä­töi­tä, il­man, et­tä sii­tä ran­gais­taan.

Sa­ta­kun­nan Sy­dän­pii­rin Minä olen! – hy­vin­voin­tia kult­tuu­rin kei­noin -hank­kees­sa li­sä­tään sa­ta­kun­ta­lais­ten työt­tö­mien osal­li­suut­ta sekä hy­vin­voin­tia eri kult­tuu­ri­muo­toi­hin tu­tus­tu­mal­la.

Kes­kus­te­lem­me Minä olen! -ryh­mis­sä kult­tuu­rin li­säk­si pal­jon ta­val­li­sis­ta, ar­keen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta ja esi­mer­kik­si sii­tä, mi­ten ny­kyi­nen hal­li­tus suun­nit­te­lee hei­ken­nyk­siä, vai­ke­am­mas­sa ase­mas­sa ole­vien hen­ki­löi­den toi­meen­tu­loon, li­sä­ten köy­hyyt­tä en­ti­ses­tään, niin ra­hal­li­ses­ti kuin hen­ki­ses­ti­kin.

”Hei­ken­tä­mäl­lä työt­tö­mien olo­ja ei li­sä­tä työn­ha­ku­ha­luk­kuut­ta, vaan li­sä­tään kan­sa­lais­ten pa­hoin­voin­tia. Ma­sen­nus ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den tar­ve li­sään­tyy ja työ­ky­ky alen­tuu en­ti­ses­tään.”

Jo­kai­sel­la työt­tö­mäl­lä hen­ki­löl­lä on omat syyn­sä sii­hen, mik­si he ovat työt­tö­miä. Suu­ri osa heis­tä pys­tyi­si ja ha­lu­ai­si teh­dä pal­kal­lis­ta työ­tä, mut­ta ei­vät ky­ke­ne ko­ko­ai­ka­työ­hön. Osa-ai­ka­työn vas­taa­not­ta­mi­nen mah­dol­lis­tai­si mo­nel­le pää­syn ta­kai­sin työ­e­lä­mään, mil­lä oli­si suu­ri vai­ku­tus ar­jes­sa jak­sa­mi­seen. ”Saa ar­keen si­säl­töä, mie­li­a­la py­syy kor­ke­a­na ja nä­kee ih­mi­siä sekä saa te­ke­mäs­tään työs­tä palk­kaa.”

Työn­ha­ki­jal­la ei kui­ten­kaan ole oi­keut­ta edes työt­tö­myy­se­tuu­teen, jos hän il­moit­taa, et­tei hae ko­ko­ai­ka­työ­tä. Jou­tuu­ko hän siis vas­taa­not­ta­maan työ­tä oman ter­vey­ten­sä me­net­tä­mi­sen uhal­la?

”Ma­sen­nuk­sen vuok­si en jak­sai­si teh­dä töi­tä 8 tun­tia päi­väs­sä. Oma jak­sa­mi­nen hei­ken­tyi­si ja tu­li­si lop­puun pa­la­mi­nen, joka joh­tai­si ta­kai­sin työt­tö­myy­teen.” ”En koe it­se­ä­ni työ­ky­vyt­tö­mäk­si, pys­tyn te­ke­mään 4 tun­tia töi­tä päi­väs­sä.”

On kä­sit­tä­mä­tön­tä, mi­ten hal­li­tus ku­vit­te­lee leik­kauk­sien aut­ta­van ih­mis­ten työl­lis­ty­mi­seen ko­ko­ai­kai­ses­ti, kun yli puo­li mil­joo­naa suo­ma­lais­ta työ­i­käis­tä hen­ki­löä ko­kee, et­tä sai­raus tai vam­ma vai­kut­taa työn te­ke­mi­seen tai työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­siin (Sos­te 2018).

”Ai­dos­ti näh­dyk­si, koh­da­tuk­si ja kuul­luk­si tu­le­mi­nen. Pi­täi­si ot­taa huo­mi­oon val­miu­det, toi­veet ja elä­män­ti­lan­ne.” Täs­sä yk­sin­ker­tai­nen oh­je, kuin­ka saam­me työl­le te­ki­jöi­tä, jo­kai­sen osaa­mi­sen ja toi­min­ta­ky­vyn mu­kai­ses­ti. Mei­tä jo­kais­ta tar­vi­taan!

Kir­si Jär­vi­nen

Minä olen! – hy­vin­voin­tia kult­tuu­rin kei­noin -han­ke

Sa­ta­kun­nan Sy­dän­pii­ri ry

Lai­nauk­set Minä olen! -ryh­mä­läi­sil­tä