Ul­vi­lan kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti yk­si­mie­li­ses­ti maa­nan­tai­ses­sa ko­kouk­ses­saan, et­tä Kiin­teis­tö Oy Kul­laan Lii­ke­ta­lon lii­ke­huo­neis­to nu­me­ro 1 voi­daan vuok­ra­ta lii­ke­toi­min­ta­käyt­töön. Yrit­tä­jä on toi­vo­nut voi­van­sa vuok­ra­ta ti­lat, jois­sa tä­hän saak­ka on ol­lut yh­dis­tys­ten toi­min­taa.

Ul­vi­lan kau­pun­ki on sel­vit­tä­nyt vaih­to­eh­toi­sia ti­lo­ja yh­dis­tys­ten käyt­töön en­ti­sen Kul­laan alu­eel­ta. Yk­si vaih­to­eh­to on en­ti­nen Kul­laan kun­nan­ta­lo, jon­ka en­sim­mäi­ses­tä ker­rok­ses­ta on mah­dol­li­suus pur­kaa ke­vyi­tä vä­li­sei­niä, jot­ta saa­daan tar­vit­ta­vat ti­lat. Tä­män li­säk­si kiin­teis­tön ra­don­pi­toi­suuk­sia sel­vi­te­tään vie­lä ja mah­dol­li­ses­ti jou­du­taan ra­ken­ta­maan uu­sia ra­don­kai­vo­ja ra­ken­nuk­seen.