Kat­ri Mä­en­pää

Lei­ne­pe­rin kau­nis ja ai­van uniik­ki mil­jöö on Ul­vi­lan kau­pun­gin uu­den kult­tuu­ri- ja ta­pah­tu­ma­tuot­ta­ja Lil­ja Pääk­kö­sen mie­les­tä niin hie­no, et­tä Lei­ne­pe­riin kan­nat­taa suun­na­ta ke­sä­ai­kaan ihan vain kä­ve­lyl­le ais­ti­maan tun­nel­maa. Po­ris­sa asu­va Pääk­kö­nen on ai­na sil­loin täl­löin ai­em­min­kin vie­rail­lut Lei­ne­pe­ris­sä, mut­ta nyt hän on pääs­syt tu­tus­tu­maan alu­ee­seen tar­kem­min.

– Tie­sin en­tuu­des­taan, et­tä Lei­ne­pe­ri on van­ha rau­ta­ruuk­ki, mut­ta kaik­ki muu on nyt vas­ta tul­lut tu­tum­mak­si. Olen yrit­tä­nyt pe­reh­ty­nyt Lei­ne­pe­rin his­to­ri­aan tar­kem­min, kos­ka mi­nus­ta on kiva tie­tää, mil­lai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä työs­ken­te­len. On to­del­la mie­len­kiin­tois­ta poh­tia, mil­lais­ta ar­kie­lä­mä on tääl­lä ol­lut esi­mer­kik­si 1800-lu­vul­la, hän sa­noo.

Lei­ne­pe­ris­sä jär­jes­te­tään ryh­mil­le opas­tet­tu­ja ret­kiä, jois­sa his­to­ri­aan pa­neu­du­taan tar­kem­min.

– Jos vain on kiin­nos­tu­nut his­to­ri­as­ta, Lei­ne­pe­ri on mie­len­kiin­toi­nen koh­de. Opas­te­tul­la ret­kel­lä pää­see to­del­la sy­väl­le alu­een juu­riin.

Vaik­ka Lei­ne­pe­ris­sä riit­tää näh­tä­vää ta­val­li­se­na kau­nii­na ke­sä­päi­vä­nä, on ruu­kin kesä myös täyn­nä ta­pah­tu­mia. En­sim­mäi­nen ta­pah­tu­ma on Vil­la­ruuk­ki, joka val­taa Lei­ne­pe­rin jo tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na.

– Kos­ka aloi­tin työt vas­ta tou­ko­kuun alus­sa, on ke­sän ta­pah­tu­mat pää­a­si­as­sa lyö­ty jo luk­koon. On kui­ten­kin hie­no pääs­tä mu­kaan suun­nit­te­le­maan ja to­teut­ta­maan eri­lai­sia jut­tu­ja. Kult­tuu­ri- ja ta­pah­tu­ma­tuot­ta­jan teh­tä­vä­nä on ol­la kuin sil­ta kult­tuu­rin ja ylei­sön vä­lis­sä.

Lil­ja Pääk­kö­nen ker­too, et­tä ku­ten Vil­la­ruu­kin ni­mi­kin an­taa ym­mär­tää, kä­si­työ­läi­syys on yk­si Lei­ne­pe­rin valt­ti­kor­teis­ta.

– Lei­ne­pe­ri on paik­ka, jos­sa on pal­jon mah­dol­li­suuk­sia ke­hit­tää ta­pah­tu­mia. Kä­si­työ­läi­syys pääl­lim­mäi­se­nä on tee­ma, jon­ka ym­pä­ril­le voi luo­da vaik­ka ja mitä. Tääl­lä on pal­jon yrit­tä­jiä, joi­den kans­sa yh­teis­työ on he­del­mäl­lis­tä ja in­nos­tu­nut­ta.

Vil­la­ruuk­ki on jär­jes­tet­ty jo pa­ri­na ke­sä­nä ja sii­tä on tul­lut suo­sit­tu kä­si­työs­tä kiin­nos­tu­nei­den ta­pah­tu­ma. Tänä ke­sä­nä ta­pah­tu­mas­sa on muun mu­as­sa mark­ki­na­hu­mua, vil­la­tai­de­näyt­te­ly ja ta­pah­tu­mas­sa näh­dään myös vil­la­muo­ti­näy­tös.

– Sun­nun­tai on py­hi­tet­ty työ­pa­joil­le, jois­sa kä­vi­jä it­se pää­see te­ke­mään ja ko­ke­maan vil­laa. Tar­jol­la on mo­nen­lais­ta työ­pa­jaa keh­ruus­ta vil­la­ren­tou­tuk­seen. Myym­me in­fo-pis­teel­lä työ­pa­ja­pas­sia, jol­la voi osal­lis­tua kaik­kiin päi­vän työ­pa­joi­hin. Ha­lu­tes­saan tääl­lä voi viet­tää vaik­ka koko päi­vän, Lil­ja Pääk­kö­nen nau­rah­taa.

Hei­nä­kuus­sa Lei­ne­pe­rin ruu­kis­sa kes­ki­ty­tään ko­vem­piin ma­te­ri­aa­lei­hin. 22. hei­nä­kuu­ta vie­te­tään ko­ru­tai­de- ja me­tal­li­näyt­te­lyn ava­jai­sia.

– Näyt­te­ly on avoin­na elo­kuun lop­puun ja se on näh­tä­vyys, joka kan­nat­taa ko­kea.

Elo­kuus­sa on lu­vas­sa vie­lä Lä­hi­ruo­ka­ruuk­ki ja koko ke­sän Lei­ne­pe­rin kä­si­työ­puo­dit ja muut pal­ve­lut ovat avoin­na tiis­tais­ta sun­nun­tai­hin. Syys­kuus­sa Lei­ne­pe­rin pal­ve­lut ovat avoin­na vii­kon­lop­pui­sin.

– Lei­ne­pe­rin kesä hui­pen­tuu ke­sä­kau­den lo­pet­ta­jai­siin 30. syys­kuu­ta. Tämä ta­pah­tu­ma tu­lee Tu­li­ruuk­ki-ta­pah­tu­man ti­lal­le. Tu­li­ruuk­ki on ol­lut to­del­la suo­sit­tu ta­pah­tu­ma, mut­ta tänä vuon­na pää­tim­me viet­tää tu­len ja va­lon juh­laa hie­man ai­kai­sem­min syk­syl­lä. Joi­ta­kin van­ho­ja tut­tu­ja ele­ment­te­jä juh­las­sa var­mas­ti näh­dään, mut­ta myös uu­sia yl­lä­tyk­siä, Pääk­kö­nen suun­nit­te­lee.