Maa­rit Kaut­to

Ul­vi­lan yrit­tä­jien Run­vi­la-ta­pah­tu­ma saa jat­koa. Haus­ka, ext­re­me-tyyp­pi­nen es­te­juok­su­kil­pai­lu ryh­mil­le jär­jes­tet­tiin 25. tou­ko­kuu­ta ja osa­not­ta­jia ki­saan oli­si ol­lut tu­los­sa enem­män kuin voi­tiin ot­taa. Pu­heen­joh­ta­ja Kris­ta-Ca­ro­la Mä­ki­nen ker­too pa­laut­teen ol­leen sen ver­ran po­si­tii­vis­ta, et­tä en­si vuon­na ta­va­taan taas ra­dal­la ja kei­kal­la.

– Olem­me saa­neet run­saas­ti hy­vää ja ra­ken­ta­vaa pa­lau­tet­ta. Kaik­ki pa­laut­teet ote­taan huo­mi­oon ja kä­si­tel­lään seu­raa­vaa ta­pah­tu­maa jär­jes­tet­tä­es­sä. Eni­ten on toi­vei­ta tul­lut sii­tä, et­tä es­tei­tä oli­si ra­dal­la enem­män ja sa­mal­la juok­su­mat­kaa voi­si hiu­kan pi­den­tää. Muu­tos­ten myö­tä to­den­nä­köi­ses­ti osa­not­ta­ji­a­kin voi­tai­siin ot­taa mu­kaan enem­män. Neu­vot­te­lem­me Ul­vi­lan kau­pun­gin kans­sa ja py­rim­me to­teut­ta­maan toi­vei­ta par­haam­me mu­kaan, Mä­ki­nen to­te­aa.

Mä­ki­sen mu­kaan ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen en­sim­mäis­tä ker­taa oli opet­ta­vai­nen ja hie­no ko­ke­mus.

– Ku­kaan meis­tä ei ole ta­pah­tu­man­te­ki­jä am­ma­til­taan, jo­ten kai­ken­lai­sia uu­sia ti­lan­tei­ta tuli vas­taan.

– Oli iha­naa näh­dä kuin­ka heit­täy­ty­nei­tä ja in­nos­tu­nei­ta jouk­ku­eet oli­vat ja pu­keu­tu­mi­nen oli to­del­la upe­aa.

Juok­su­ta­pah­tu­man jäl­keen päi­vän kruu­na­si Run­vi­la Rock Au­to­maa­tio Aree­nal­la. Esiin­ty­ji­nä näh­tiin The 69 Ey­es, Moon Shot, DJ Aman­da Har­ki­mo, Ven­ku­lit, Syvä Uni sekä Two of Us.

– Myös il­ta­ta­pah­tu­ma tu­lee uu­del­leen. Ryh­dym­me miet­ti­mään esiin­ty­jiä ja Run­vi­lan ta­pah­tu­ma-ai­kaa kun­han kesä on vie­tet­ty ja ve­det­ty hen­keä. Ul­vi­laan pi­täi­si kai­ken kaik­ki­aan saa­da li­sää ki­vo­ja ylei­sö­ta­pah­tu­mia ja sitä kaut­ta uu­den­lais­ta pö­ri­nää, Kris­ta-Ca­ro­la Mä­ki­nen miet­tii.