An­ni­na Ruo­kos­ki

Lei­ne­pe­rin Mart­to­jen ak­tii­vi­po­ruk­ka kaa­toi kaf­fet­ta ja tar­jo­si pul­laa ja mui­ta­kin herk­ku­ja Mar­tan­päi­vän kun­ni­ak­si vii­me kes­ki­viik­ko­na Mart­ta­las­sa Lei­ne­pe­rin ruu­kil­la. Ruuk­ki­a­lu­eel­la si­jait­se­va Mart­ta­la on pai­kal­li­sen yh­dis­tyk­sen pää­ma­ja, jos­sa pi­de­tään ker­ran kuu­kau­des­sa Mart­tail­to­ja ja muu­ten­kin ti­lat ovat ah­ke­ras­sa käy­tös­sä. Lei­ne­pe­rin Mart­to­jen sih­tee­ri Pir­jo Val­le­nius ja pu­heen­joh­ta­ja Mari Ta­ka­la ker­to­vat, et­tä Mart­ta­lan pirt­tiin oli­si tar­koi­tus mah­dut­taa vie­lä toi­set kan­gas­puut, jot­ta kaik­ki ha­luk­kaat pää­se­vät ko­kei­le­maan ma­ton tai kai­ta­lii­nan ku­to­mis­ta.

– Haa­vei­len, et­tä toi­siin pui­hin lai­te­taan mat­to­loi­met ja toi­siin pel­la­va­kai­ta­lii­na­loi­met. Ku­to­mi­nen on mie­le­käs­tä ja ren­tout­ta­vaa, meil­tä saa kyl­lä apua ja opas­tus­ta, Val­le­nius ja Ta­ka­la kan­nus­ta­vat.

Mart­ta­lan tu­vas­sa on jos­kus ol­lut jopa nel­jät kan­gas­puut, jo­ten kah­det mah­tu­vat sin­ne hy­vin.

Mart­ta­lan tun­nel­ma on kuin mum­mo­las­sa. Tu­van puo­lel­la lat­ti­aa ko­ris­ta­vat kau­niit rä­sy­ma­tot ja ik­ku­noil­la vä­riä an­ta­vat kirk­kaan­pu­nai­set pe­lar­go­nit, jois­ta muu­ta täyt­ti tänä vuon­na jo 18 vuot­ta, eli saa­vut­ti täy­si-ikäi­syy­den. Kuk­kia on vuo­des­ta 2005 as­ti hoi­ta­nut ja hoi­van­nut Ul­la, joka an­taa vink­ki­nä, et­tä niil­le pi­tää myös pu­hua, mut­ta tär­ke­äm­pää on, et­tei vaih­da koko mul­taa vaan vain osan.

– Syk­syl­lä nämä vie­dään tuon­ne in­foon ja siel­tä ne lai­te­taan tal­veh­ti­maan. Ke­vääl­lä nii­tä lei­ka­taan ja vain pin­ta­mul­taa krop­su­te­taan pois, kaik­ki se osa, mikä hel­pos­ti läh­tee. Sen ti­lal­le lai­te­taan uut­ta mul­taa ja muu­ta­ma ra­vin­ne­puik­ko sin­ne myös. Tär­kein­tä on an­taa niil­le tar­peek­si vet­tä. Sitä ne kai­paa­vat, Ul­la ker­too.

Mar­tat ko­koon­tu­vat joka kuu­kau­den kol­mas tors­tai ja toi­vo­vat jouk­koon­sa li­sää vä­keä.

Kun­ni­a­no­soi­tus Lei­ne­pe­ril­le

Rei­lut pari vuot­ta sit­ten Lei­ne­pe­riin muut­ta­nut Ma­ri­ka Sep­pä­lä aloit­ti vuo­den en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä pro­jek­tin, joka on kun­ni­a­no­soi­tus kau­niil­le ko­ti­ky­läl­le.

– Jul­kai­sen joka päi­vä koi­ra­nul­koi­lu­tus­len­kil­tä­ni ku­van ja ku­vien ot­sik­ko­na on Lei­ne­pe­ri 365. Ku­vaan ihan kän­ny­käl­lä. Ku­via on näy­til­lä ruu­kil­la yh­des­sä mö­keis­tä ja li­säk­si niis­tä teh­tiin pos­ti­kort­te­ja, Sep­pä­lä ker­too.

Sep­pä­län ku­vis­sa nä­ky­vät hie­nos­ti esi­mer­kik­si vuo­de­nai­ko­jen vaih­te­lut.

– Ki­vi­sil­lal­ta olen ot­ta­nut usei­ta ku­via, mut­ta eri vuo­ro­kau­den ai­kaan ja vuo­den ai­kaan niis­sä kai­kis­sa on ai­van eri tun­nel­ma, hän to­te­aa.