Juk­ka Sil­vast

Kun­to­por­taat Las Pa­luk­sen ran­nan tun­tu­maan val­mis­tu­vat vii­meis­tään kah­den vii­kon ku­lu­es­sa. Työt ovat lop­pu­suo­ral­la ja ava­jais­juh­li­a­kin on jo mie­tit­ty hei­nä­kuul­le.

– As­kel­mat ja kai­teet py­ri­tään saa­maan val­miik­si ke­sä­kuun lop­puun men­nes­sä, Mai­ja Pa­lon­hei­mo Pa­luk­sen Nuo­ret ja Se­ni­o­rit -yh­dis­tyk­ses­tä ker­too työn vai­hees­ta.

Tä­hän men­nes­sä alu­eel­la on siir­ret­ty mai­ta ja teh­ty tu­ki­ra­ken­tei­ta por­ra­sas­kel­mil­le. Lop­pu­pon­nis­tus tal­koo­vä­en kans­sa on edes­sä. Por­taat ra­ken­tu­vat kes­to­puus­ta.

Uu­dis­tus tu­lee pal­ve­le­maan eten­kin ky­lä­läis­ten lii­kun­ta­har­ras­tus­ta. Kus­tan­nu­sar­vio on 12 000 eu­roa, jos­ta jul­ki­nen ra­hoi­tus kat­taa 75 pro­sent­tia. Lop­pu on tal­koo­työ­tä ja yh­dis­tyk­sen ra­hoi­tus­ta.

Pa­lon­hei­mo poh­ti vii­me ke­sä­nä, et­tä ui­ma­ran­nan alu­eel­le voi­si kes­kit­tää enem­män­kin lii­kun­nal­li­sia ta­pah­tu­mia, kun ran­ta on hy­vin saa­vu­tet­ta­vis­sa. Hän us­koo, et­tä por­tai­kol­la on vai­ku­tuk­sen­sa ky­lä­läis­ten hy­vin­voin­tiin.

Ra­ken­nel­ma tu­lee kau­pun­gin maal­le, mut­ta Ul­vi­la ei osal­lis­tu ra­ken­ta­mi­seen ei­kä yl­lä­pi­toon, ei­kä peri vuok­raa­kaan yh­dis­tyk­sel­tä. Yh­dis­tys vas­taa por­tai­den yl­lä­pi­dos­ta, kun­nos­tuk­ses­ta ja tur­val­li­suu­des­ta ja tar­peen vaa­ties­sa pur­kaa por­taat.

Pa­lon­hei­mo ker­too, et­tä seu­raa­va yh­dis­tyk­sen pro­jek­ti tai puu­ha voi­si ol­la ky­lä­ta­lon ko­hen­ta­mi­nen. Talo kai­paa keit­ti­ö­tä ja si­sä­ves­saa sekä ener­gi­a­ta­lou­teen liit­ty­viä pa­ran­nuk­sia.