Maa­rit Kaut­to

Kir­peä pik­ku­pak­ka­nen ja kir­kas au­rin­gon­pais­te. Las­ten pu­nai­set pos­ket, in­nos­ta heh­ku­vat sil­mät, iloi­set ää­net ja nau­ru. Van­hem­pien hy­vän­tuu­li­set hy­myt ja ter­veh­dyk­set. Näi­tä kaik­kia ko­et­tiin vii­me lau­an­tai­na Kul­laan Kos­kin kou­lun tal­vi­ta­pah­tu­mas­sa. Vä­keä saa­pui pai­kal­le ilah­dut­ta­van run­saas­ti.

Ta­pah­tu­mas­sa ta­vat­tiin tut­tu­ja, vaih­det­tiin kuu­lu­mi­sia ja osal­lis­tut­tiin haus­kaan oh­jel­maan. Pai­kal­li­sen VPK:n pa­lo­au­tot kiin­nos­ti­vat var­sin­kin pik­ku­poi­kia, Simo-po­nin kär­ryi­hin ha­lu­si­vat kaik­ki vuo­rol­laan ja pulk­ka­mä­es­sä­kin riit­ti rie­mua. Lap­sil­le oli haus­ka et­sin­tä­teh­tä­vä, jos­ta sai pal­kak­si tik­ka­rin. Si­säl­lä kou­lun ti­lois­sa saat­toi teh­dä edul­li­sia os­tok­sia las­ten­tar­vi­ke­kirp­pik­sel­tä tai hank­kia hie­non kas­vo­maa­lauk­sen. Pro Kul­laa -yh­dis­tys myi tuot­tei­taan ja jos näl­kä yl­lät­ti, oli tar­jol­la muun mu­as­sa gril­li­mak­ka­raa ja kah­vi­on herk­ku­ja.

– Ha­lu­sim­me jär­jes­tää ta­pah­tu­man, jos­sa voi­si ta­va­ta toi­sia ky­lä­läi­siä, kai­kil­la oli­si mu­ka­vaa ja joka ke­hit­täi­si yh­tei­söl­li­syyt­tä en­ti­ses­tään. Li­säk­si kuu­des­luok­ka­lai­set sai­vat ti­lai­suu­den ke­rä­tä va­ro­ja lei­ri­kou­lu­aan var­ten myy­mäl­lä mak­ka­raa ja suk­kia, Kos­kin kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Es­si Mä­ke­lä to­te­si.

Heikki Toivanen nautti pulkkamäen riemuista lastensa Matildan ja Väinön kanssa.

Heikki Toivanen nautti pulkkamäen riemuista lastensa Matildan ja Väinön kanssa.

Maarit Kautto

Es­si Mä­ke­län mu­kaan Kul­laa on hyvä paik­ka asua, eten­kin lap­si­per­heil­le.

– Tääl­lä on kau­nis­ta luon­toa, rau­hal­lis­ta ja tur­val­lis­ta ja oma kou­lu lä­hel­lä. Ul­vi­laan ja Po­riin pää­see no­pe­as­ti hy­viä tei­tä pit­kin. Vaik­ka olem­me syr­jäs­sä ja hiu­kan kau­ka­na, olem­me sil­ti lä­hel­lä.

– Kul­laal­la on ai­to halu pi­tää kylä elä­vä­nä. Tän­ne on muut­ta­nut uu­sia lap­si­per­hei­tä ja us­kom­me lu­jas­ti, et­tä saam­me kou­lum­me­kin säi­ly­mään, vaik­ka hie­noi­nen huo­li kau­pun­gin suun­ni­tel­mis­ta kai­her­taa­kin mo­nien miel­tä.

– Meil­lä on ak­tii­vi­nen ky­läyh­dis­tys ja Kos­kin kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tyk­ses­sä­kin toi­mii pie­ni, mut­ta tii­vis ja puu­ha­kas po­ruk­ka. It­se olen mu­ka­na nyt vii­meis­tä vuot­ta, mut­ta olen iloi­nen sii­tä, et­tä tu­le­vai­suus näyt­tää hy­väl­tä uu­sien in­nok­kai­den van­hem­pien myö­tä, Es­si Mä­ki­nen miet­ti.

Aino Niiniharjulle tuli nälkä hauskanpidon tuoksinassa. Makkaran hänelle myi Marianne Jokela.

Aino Niiniharjulle tuli nälkä hauskanpidon tuoksinassa. Makkaran hänelle myi Marianne Jokela.

Eve­lii­na Vir­ta­nen ja Pau­lii­na Vir­ta­nen kat­se­li­vat las­ten rie­mua, kun he pää­si­vät kii­pe­ä­mään ison pa­lo­au­ton hyt­tiin ih­met­te­le­mään sen mo­nen­lai­sia vem­pai­mia.

– Hie­noa, et­tä täl­lai­sia ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään. Lap­sil­la on haus­kaa. Kyl­lä Kul­laal­la kel­paa asua. Meil­lä on tur­val­lis­ta ja hyvä ky­läyh­tei­sö. Em­me ha­lu­ai­si asua mis­sään muu­al­la, nai­set to­te­si­vat.

Outi Molkkari oli tuonut paikalle Simo-ponin lasten iloksi. Kärryjen kyydissä Luka ja Emma Vuoriniemi. Vierellä astelee isä Juha Vuoriniemi.

Outi Molkkari oli tuonut paikalle Simo-ponin lasten iloksi. Kärryjen kyydissä Luka ja Emma Vuoriniemi. Vierellä astelee isä Juha Vuoriniemi.