San­na Jääs­ke­läi­nen

Mus­ta­lam­paan yrit­tä­jä Pi­rit­ta Mä­ki­nen ker­too, et­tä vil­la ja huo­pa ovat ol­leet hä­nen elä­mäs­sään mu­ka­na jo vuo­sien ajan.

–  Sain en­si­kos­ke­tuk­sen vil­laan jo ar­te­saa­ni­o­pin­to­jen ai­ka­na 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­sä. Sen jäl­keen olen huo­vut­ta­nut enem­män tai vä­hem­män. Nyt se on pää­toi­me­ni, vil­la on läs­nä aa­mus­ta il­taan.

Mä­ki­nen on sit­tem­min val­mis­tu­nut ar­te­no­mik­si ja tai­teen mais­te­rik­si. Hän haki pit­kään vil­laa Keh­rää­mö Mus­ta­lam­paas­ta, joka si­jait­si ai­em­min Py­hä­ran­nas­sa.

– Sit­ten tuli mah­dol­li­suus os­taa keh­rää­mö it­sel­le. Vuon­na 2017 aloin keh­rää­möy­rit­tä­jäk­si, Mä­ki­nen ker­too.

Mus­ta­lam­mas muut­ti Po­rin Ka­ha­luo­toon, jos­sa Mä­ki­nen työs­tää raa­ka­vil­laa huo­vu­tus­vil­lak­si ja edel­leen huo­vak­si sekä omik­si tuot­teik­si asus­teis­ta vaat­tei­siin ja tai­tee­seen. Keh­rää­mö­kau­pan mu­ka­na tu­li­vat tuol­loin van­hat keh­ruu­ko­neet, joi­ta ei ku­kaan ol­lut käyt­tä­nyt pit­kään ai­kaan.

– Otin ne kui­ten­kin vas­taan, vaik­ka ajat­te­lin, et­tä olen enem­män huo­vut­ta­ja. Sa­ta­vuo­ti­aat ko­neet oli­vat niin kau­niit ja hie­not.

Tältä koneet näyttävät.

Tältä koneet näyttävät.

Sanna Jääskeläinen

Yk­si asia joh­taa toi­seen. Niin­pä nyt olem­me Lei­ne­pe­rin in­fo­ra­ken­nuk­sen ava­ras­sa huo­nees­sa, joka on ai­koi­naan ol­lut ruu­kin lin­ja-au­to­jen tal­li. Nyt kau­nis, val­ke­a­sei­näi­nen tila on Pi­rit­ta Mä­ki­sen ja Nina Kui­va­kos­ken yh­tei­nen kä­si­työ­myy­mä­lä Jää­rä ja sen ta­ka­o­sas­sa ovat nuo kau­niit ko­neet. Us­ko­ma­ton­ta kyl­lä, ne pää­se­vät pian taas to­si­toi­miin eli lan­kaa keh­rää­mään.

Pi­rit­ta Mä­ki­nen tuli vil­lan mer­keis­sä Lei­ne­pe­rin ruu­kil­le en­sim­mäi­sen ker­ran ne­li­sen vuot­ta sit­ten. Hä­net löy­si sit­tem­min yh­des­tä pu­nai­ses­ta se­pän­mö­kis­tä, jon­ka hän ja­koi kir­jan­si­to­ja­mes­ta­ri Kai­ja Pih­la­ja­mä­en kans­sa. Pi­rit­ta ker­too, kuin­ka hän al­koi heti kat­sel­la ny­kyis­tä ti­laa sil­lä sil­mäl­lä.

– Pari vuot­ta sit­ten sei­soin täs­sä ja mie­tin, et­tä tä­hän keh­ruu­ko­neet mah­tui­si­vat. Jut­te­lin sil­loin Ei­ja Kan­nis­ton (edes­men­nyt kau­pun­gin ke­hi­tys­suun­nit­te­li­ja) kans­sa ja niin asia al­koi ede­tä.

Kun Ul­vi­lan kau­pun­ki näyt­ti asi­al­le vih­re­ää va­loa, piti löy­tää ra­hoi­tus. Pi­rit­ta oli mu­ka­na yh­des­sä EU-ra­hoit­tei­ses­sa, kier­to­ta­lout­ta kos­ke­vas­sa hank­kees­sa.

– Men­to­ri­ni Juha Pa­lin suo­sit­te­li mi­nul­le, et­tä haen myös tä­hän han­ke­ra­haa. Niin tein­kin ja Juha on nyt täs­sä­kin hank­kees­sa asi­an­tun­ti­ja­na mu­ka­na.

Langan kehrääminen vanhoilla koneilla on osa hanketta, jossa tutkitaan kierrätetyn villan käyttöä. Piritta Mäkisellä on kädessään valmistamansa villalevy, jossa on 30 prosenttia kierrätettyä villaa neitseellisen lampaanvillan joukossa.

Langan kehrääminen vanhoilla koneilla on osa hanketta, jossa tutkitaan kierrätetyn villan käyttöä. Piritta Mäkisellä on kädessään valmistamansa villalevy, jossa on 30 prosenttia kierrätettyä villaa neitseellisen lampaanvillan joukossa.

Hank­kees­sa tut­ki­taan kier­rä­tys­vil­lan käyt­töä ja mark­ki­noin­tia. Yh­te­nä ta­voit­tee­na on lan­gan val­mis­tus. Sii­hen tar­koi­tuk­seen on tuo­tu ko­neet ruu­kil­le. Pi­rit­ta ker­too, et­tä ko­neis­ta ruk­ki on jo toi­min­ta­kun­nos­sa, se vaa­tii enää puh­dis­tuk­sen ja sit­ten keh­rää­mis­tä voi al­kaa ko­keil­la. Ker­tain odot­taa vie­lä huol­toa. Keh­rät­tä­es­sä ruk­ki te­kee yk­si­säi­keis­tä lan­kaa ja ker­tain yh­dis­tää säi­keet.

Pi­rit­ta on jo teh­nyt kier­rä­tys­vil­lan ja neit­seel­li­sen lam­paan­vil­lan se­koi­tuk­ses­ta vil­la­le­vyä ja koe-erän neu­le­lan­kaa.

– Täl­lai­nen ke­hi­tys­työ on iha­naa, mut­ta myös kal­lis­ta. Han­ke­ra­hoi­tuk­sen an­si­os­ta se on mah­dol­lis­ta. Se­koi­tuk­ses­ta tut­ki­taan sen kes­toa ja käyt­täy­ty­mis­tä tuot­teis­sa ja li­säk­si kar­toi­te­taan mark­ki­noi­den kiin­nos­tus ja te­ke­mi­sen kan­nat­ta­vuus. Ta­voit­tee­na on, et­tä tu­los­ten pe­rus­teel­la saa­daan tuo­tan­to käyn­tiin en­si vuon­na.

Kiin­nos­tus­ta keh­rät­tyyn lan­kaan tun­tuu ole­van. Pi­rit­ta ker­too saa­van­sa jo vii­koit­tain pu­he­lui­ta, jois­sa pien­ten lam­po­loit­ten omis­ta­jat ky­sy­vät, joko pää­see tuo­maan vil­lo­ja keh­rät­tä­väk­si. Myös ko­e­neu­lo­jia on jo il­moit­tau­tu­nut.

– On kyl­lä hie­noa, et­tä nämä van­hat, kau­niit ko­neet saa­vat uu­den elä­män. Alan asi­an­tun­ti­ja Pek­ka Lat­va­ta­lo tu­lee al­ku­syk­sys­tä kou­lut­ta­maan nii­den käy­tös­sä. Sit­ten lai­te­taan ko­neet käyn­tiin ja ale­taan val­mis­taa kier­to­vil­la­lan­ko­ja. Olen to­del­la in­nois­sa­ni, Pi­rit­ta hy­myi­lee.

Taus­tal­la on han­ke

Pi­rit­ta Mä­ki­nen käyn­nis­tää lan­gan keh­rää­mi­sen osa­na han­ket­ta, jon­ka nimi on Jat­ku­mo – si­vu­vir­ta de­sign. Hank­kees­sa tut­ki­taan kier­rä­tys­vil­lan yh­dis­tä­mis­tä neit­seel­li­seen vil­laan ja syn­ty­neen ma­te­ri­aa­lin so­vel­tu­mis­ta tuot­tei­siin. Ta­voit­tei­na on muun mu­as­sa kier­to­vil­la­lan­gan val­mis­ta­mi­nen ja huo­vu­tet­tu­jen tuot­tei­den käyt­töi­kää li­sää­vän pin­noit­teen ke­hit­tä­mi­nen. Kak­si­vuo­ti­sen hank­keen ra­hoi­tus tu­lee Uu­dis­tu­va ja osaa­va Suo­mi 2021–2027 EU:n alue- ja ra­ken­ne­po­li­tii­kan oh­jel­mas­ta.