Juk­ka Sil­vast

Kul­laal­la si­jait­se­van Jout­si­jo­en kos­kien tek­ni­nen kun­nos­tus­suun­ni­tel­ma on lä­hes val­mis kä­si­tel­tä­väk­si. Kos­ket si­joit­tu­vat Kos­kin ky­län koh­dal­le. Jo­kiu­o­man ka­pe­at ruo­pa­tut uo­mat ai­o­taan le­ven­tää luon­non­mu­kai­sem­paan ja ka­lo­jen li­sään­ty­mis­tä edis­tä­vään ti­laan.

Suun­nit­te­lu­työn ti­la­si Var­si­nais-Suo­men ely-kes­kus Tmi Ar­to Hau­ta­lal­ta. Kym­me­nen pie­nen kos­ki­o­suu­den kun­nos­tus oli­si jat­ku­mo var­sin mit­ta­vil­le Har­jun­pään­jo­en ja Kaas­mar­kun­jo­en jo teh­dyil­le ka­la­ta­lou­teen liit­ty­vil­le kun­nos­tuk­sil­le.

Ka­las­tus­bi­o­lo­gi Lee­na Ran­nik­ko ku­vaa lat­va­o­sien kun­nos­tus­ta ka­loil­le ihan­teel­li­sek­si, ja jo­kea pie­ni­piir­tei­sek­si ve­si­o­suu­dek­si, eten­kin tai­me­nen li­sään­ty­mi­sen kan­nal­ta. Ko­ko­nai­suu­des­saan kos­ki- ja ni­vau­o­maa kun­nos­te­taan 1,3 ki­lo­met­riä ja per­kuu­ki­veä pa­lau­te­taan uo­maan 3 000 kuu­ti­o­ta.

Kun­nos­tus ei kui­ten­kaan mah­dol­lis­ta ka­lo­jen nou­sua Jout­si­jär­veen saak­ka, vaik­ka Sa­ha­kos­ken ja Sip­po­lan­kos­ken nis­ka­pa­to­jen ai­heut­ta­mat nou­su­es­teet pois­te­taan kor­jaus­töis­sä.

Ran­nik­ko sa­noo, et­tä tie­tys­ti nou­su­väy­lä Jout­si­jär­veen avai­si ka­loil­le syön­nö­sa­lu­eet ja laa­jen­ne­tun eli­na­lu­een, mut­ta toi­si myös vä­hä­ve­ti­se­nä ko­va­na tal­ve­na ka­loil­le omat vaa­ran­sa. Tar­vit­see­ko kun­nos­tus Alu­e­hal­lin­to­vi­ra­no­mai­sen lu­van, on vie­lä epä­sel­vää. Ran­nik­ko ar­vi­oi, et­tä to­den­nä­köi­ses­ti ei, ja sil­loin maas­to­työt no­peu­tu­vat.

– Su­pe­rop­ti­mis­ti­ses­ti aja­tel­tu­na töi­hin voi­si pääs­tä jo en­si vuon­na, hän sa­noo.

Han­ke mak­saa noin 100 000 eu­roa, mikä täy­tyy vie­lä jär­jes­tää.