Heli Kok­ko

Las­ten­ker­hoa ve­tä­vän ul­vi­la­lai­sen Han­na Hon­ka­sen mitä kuu­luu -ky­sy­myk­seen vas­ta­taan yleen­sä, et­tä ”kii­tos, hy­vää”, mut­ta kuu­si­vuo­ti­as Kira heit­tää­kin ta­kai­sin, et­tä ”kuk­ku­luu­ruu”. Kaik­kia nau­rat­taa.

Kuu­si­vuo­ti­aat Kira, Lera ja An­na ja 10-vuo­ti­as Liza osaa­vat sa­noa pal­jon muu­ta­kin suo­mek­si, mut­ta kes­ke­nään he vaih­ta­vat omaan äi­din­kie­leen­sä. Tyt­tö­jen puhe kuu­los­taa pik­ku­lin­tu­jen li­ver­ryk­sel­tä.

Han­na Hon­ka­nen aloit­ti SPR:n va­paa­eh­toi­se­na uk­rai­na­lais­las­ten pa­ris­sa noin puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten, kun Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta oli aja­nut pa­ko­lai­sia Suo­meen ja Po­rin seu­dul­le.

– Koin et­tä mi­nun täy­tyy teh­dä jo­tain.

SPR on vuok­ran­nut Te­kun­kor­ven en­ti­set opis­ke­li­ja­ta­lot, ja niis­sä asuu nyt uk­rai­na­lai­sia per­hei­tä, lä­hin­nä äi­te­jä ja lap­sia. Pu­nai­sen Ris­tin ker­hoa siel­lä ve­tää vii­si va­paa­eh­tois­ta. Lä­hel­lä si­jait­see myös en­ti­nen Lii­na­har­jan van­hain­ko­ti, jos­sa toi­mii Pu­nai­sen Ris­tin vas­taa­not­to­kes­kus. Siel­lä on eri­lais­ta ker­ho­toi­min­taa, esi­mer­kik­si kie­li­ker­ho ja Olo­huo­ne, jos­sa teh­dään kä­si­töi­tä ja pe­la­taan lau­ta­pe­le­jä.

En­sin Han­na Hon­ka­nen ryh­mi­neen oli Lii­na­har­jas­sa, mut­ta sit­tem­min he sai­vat Tek­nii­kan­tiel­tä oman pai­kan.

Kom­mu­ni­koin­ti oli aluk­si han­ka­laa. Va­paa­eh­toi­sis­ta yk­si pu­huu ve­nä­jää, ja hän­tä tar­vit­tiin al­kuun joka asi­aan, mut­ta ku­vien kans­sa ja näyt­tä­mäl­lä sel­vit­tiin il­man tulk­ki­a­kin. Sa­moin Goog­len kään­tä­jää käy­te­tään apu­na, vaik­ka­kin ve­nä­jä ja uk­rai­na ovat vai­kei­ta kään­tä­jäl­le.

– Ny­ky­ään suu­rin osa lap­sis­ta ym­mär­tää suo­mea ja myös pu­huu sitä.

Tek­nii­kan­tiel­lä pi­de­tään las­ten­ker­hoa joka toi­nen maa­nan­tai al­kuil­las­ta. Ker­hos­sa käy 10–20 las­ta, jot­ka ovat iäl­tään 4–10-vuo­ti­ai­ta. Las­ten­ker­hos­sa as­kar­rel­laan, piir­re­tään, vä­ri­te­tään, lei­ki­tään, pe­la­taan lau­ta­pe­le­jä ja ul­ko­pe­le­jä sään mu­kaan, lau­le­taan ja soi­te­taan eri soit­ti­mil­la.

Han­na Hon­ka­nen on var­hais­kas­va­tuk­sen las­ten­hoi­ta­ja, mut­ta täl­lä het­kel­lä hän on äi­tiys­lo­mal­la ja hoi­taa seit­se­män kuu­kau­den ikäis­tä poi­kaan­sa. Kun hän tar­vit­see lap­sel­le hoi­ta­jaa, ku­ten ker­hoon tul­les­saan, van­hem­mat tu­le­vat apuun.

Am­mat­tin­sa puo­les­ta hän tie­tää, mi­ten toi­mia pik­ku­las­ten kans­sa, mut­ta oma haas­teen­sa on koh­da­ta lap­sia, jot­ka ovat ko­ke­neet so­tat­rau­man. Las­ten­ker­hos­sa ei kui­ten­kaan pu­hu­ta näis­tä asi­ois­ta, vaan nii­tä kä­si­tel­lään muu­al­la.

– Ker­hos­sa lap­set saa­vat ol­la lap­sia ja teh­dä las­ten asi­oi­ta, ja sa­mal­la van­hem­mat­kin saa­vat pie­nen het­ken omaa ai­kaa.

– Mo­net lap­sis­ta ovat mi­nul­le tut­tu­ja ihan al­ku­a­jois­ta as­ti. Osaa olen ol­lut aut­ta­mas­sa jo vii­me vuo­den ke­vääl­lä Lii­na­har­jas­sa.

Ker­hon li­säk­si las­ten ja per­hei­den ilok­si on jär­jes­tet­ty myös mo­nen­lai­sia ta­pah­tu­mia. Vuo­si sit­ten pyy­det­tiin Äs­sil­tä lip­pu­ja ja vie­tiin Sun­del­lin tar­jo­a­mal­la kyy­dil­lä 40 hen­keä seu­raa­maan jää­kiek­ko-ot­te­lua. Sa­moin jär­jes­tet­tiin iso hal­lo­ween-juh­la ja myös jou­lu­juh­la po­ni­a­je­lui­neen, ka­ve­ri­koi­ri­neen ja jou­lu­puk­kei­neen. Ta­pah­tu­maan osal­lis­tui noin sata hen­keä.

Ke­säl­lä lap­sil­la oli mah­dol­li­suus tu­tus­tua va­paa­pa­lo­kun­nan pa­lo­au­toon, jota esit­te­li ”pap­pa-va­paa­eh­toi­sen”, Pert­ti Rams­ted­tin, pa­lo­mies­poi­ka. Söör­mark­kuun Rat­sas­tus­kou­lu Zil­paan on vie­ty ai­kui­sia ja lap­sia kak­si ker­taa rat­sas­ta­maan.

Myös tänä vuon­na jär­jes­te­tään hal­lo­ween-juh­la ja var­mas­ti myös jou­lu­juh­la.

Te­kun­kor­ven va­paa­eh­toi­set ovat ol­leet mu­ka­na alus­ta as­ti. Han­na Hon­ka­sen mie­les­tä on tär­ke­ää, et­tä lap­sil­la on myös va­paa­eh­tois­työs­sä lä­hel­lään tu­tut ai­kui­set. Hän su­ree, et­tä in­to on laan­tu­nut ja va­paa­eh­tois­ten mää­rä on vä­hen­ty­nyt. Al­kuun hei­tä oli pal­jon ja vii­me tal­ve­na apu­na oli li­säk­si nel­jä SAM­Kin opis­ke­li­jaa.

So­dan päät­ty­mi­ses­tä ei ole tie­toa, jo­ten uu­sia va­paa­eh­toi­sia tar­vi­taan koko ajan.