Ul­vi­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi poik­keuk­sel­li­sen tont­ti­kam­pan­jan Myns­te­rin alu­eel­la, tar­jo­ten oma­ko­ti­tont­te­ja his­to­ri­al­li­sen edul­li­ses­ti – vain yh­den eu­ron kap­pa­le­hin­taan. Esi­tys oli kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys­lis­tal­la vii­me maa­nan­tai­na, ja se on osa kau­pun­gin stra­te­gi­aa asu­kas­mää­rän kas­vun edis­tä­mi­sek­si ja pai­kal­li­sen ra­ken­nus­te­ol­li­suu­den tu­ke­mi­sek­si vai­kei­na ta­lou­del­li­si­na ai­koi­na.

Kam­pan­jal­la py­ri­tään luo­maan hel­po­tus­ta per­hei­den ra­ken­nusp­ro­jek­tei­hin sekä Ul­vi­lan kau­pun­gin stra­te­gi­a­ta­voit­tei­den täyt­tä­mi­seen.

– Vii­me vuo­det ovat ol­leet haas­ta­via ra­ken­ta­jil­le, ja oma­ko­ti­tont­tien myyn­ti on ol­lut hil­jais­ta. Tämä on osit­tain seu­raus­ta vii­me vuo­sien ta­lou­del­li­sis­ta haas­teis­ta, jot­ka ovat vä­hen­tä­neet ra­ken­nusp­ro­jek­tien mää­rää ja tont­ti­ky­syn­tää. Vas­tauk­se­na näi­hin haas­tei­siin Ul­vi­lan kau­pun­ki esit­tää mää­rä­ai­kais­ta tont­ti­kam­pan­jaa, jon­ka ta­voit­tee­na on ma­dal­taa kyn­nys­tä aloit­taa uu­si ra­ken­nusp­ro­jek­ti ja hou­ku­tel­la uu­sia asuk­kai­ta Ul­vi­laan. Kam­pan­jan us­ko­taan tuo­van pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä mer­kit­tä­väm­pää hyö­tyä kau­pun­gil­le, kuin tont­ti­kau­pas­ta syn­ty­vä vä­li­tön myyn­ti­tuot­to, to­de­taan kau­pun­gin tie­dot­tees­sa.

Kam­pan­ja tar­jo­aa laa­jan va­li­koi­man tont­te­ja Myns­te­rin alu­eel­la, var­mis­ta­en yh­den­ver­tai­sen mah­dol­li­suu­den hyö­dyn­tää tar­jous­ta. Alu­eel­la on jäl­jel­lä 22 myy­mä­tön­tä tont­tia, joi­hin kun­nal­lis­tek­niik­ka on ra­ken­nut­tu ja jot­ka si­jait­se­vat lä­hel­lä ja jul­ki­sia ja kau­pal­li­sia pal­ve­lui­ta.

Ul­vi­lan kau­pun­gin ta­voit­tee­na on kään­tää asu­kas­mää­rän suun­ta kas­vuun ja ra­ken­taa vi­re­ää, elin­voi­mais­ta yh­tei­söä. Tämä kam­pan­ja on mer­kit­tä­vä as­kel koh­ti tätä ta­voi­tet­ta. Kam­pan­jan toi­vo­taan hou­kut­te­le­van Ul­vi­laan uu­sia per­hei­tä, elä­vöit­tä­vän yh­tei­söä, ja tu­ke­van pai­kal­lis­ta ta­lout­ta.

Tont­ti­kam­pan­jaa esi­tet­tiin voi­mas­sa ole­vak­si 20.4.–30.9.2024, ja se käyn­nis­tyi­si Po­rin Kar­hu­hal­lis­sa pi­det­tä­vis­tä Koti & Piha -mes­suis­ta. Kam­pan­jan ai­ka­na ton­tit myy­dään sym­bo­li­seen yh­den eu­ron hin­taan, joka kat­taa sekä maa­poh­jan et­tä muut pe­rit­tä­vät kus­tan­nuk­set, pois lu­kien liit­ty­mis­mak­sut. Kam­pan­ja si­säl­tää jous­ta­vat ton­tin­luo­vu­tu­seh­dot ja si­tou­tu­mi­sen ra­ken­nusp­ro­jek­tin aloit­ta­mi­seen kol­men vuo­den si­säl­lä. Kau­pun­gin­joh­ta­ja teki kui­ten­kin muu­to­se­si­tyk­sen ja tont­ti­kam­pan­ja kes­tää­kin jou­lun al­le, eli 20. jou­lu­kuu­ta 2024 saak­ka.

Kam­pan­jan vauh­dit­ta­mi­sek­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään li­säk­si kam­pan­jas­ta ton­tin hank­ki­neil­le ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­rin tai ro­bot­ti-imu­rin luo­vut­ta­mis­ta, kun ton­tin os­ta­ja täyt­tää ra­ken­ta­mis­vel­voit­teen. Tämä so­pii hy­vin Ul­vi­lan kau­pun­gin au­to­maa­ti­o­tee­maan.

Jut­tua päi­vi­tet­ty kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tök­sen mu­kai­ses­ti tiis­tai­na kel­lo 10.30.