Ul­vi­la­lai­set tans­si­vat La­ti­no Show-tans­sin MM-kil­pai­luis­ta kah­des­sa sar­jas­sa mi­ta­leil­le. La­tin Show duo-sar­jas­sa Kati Nii­ni­vii­ta ja Ca­ri­ta Koi­vu­la-Puk­ki­la saa­vut­ti­vat upe­as­ti MM-ho­pe­aa Mind­field-te­ok­sel­laan, joka ker­too unel­mis­ta, roh­keu­des­ta ja it­seen­sä us­ko­mi­ses­ta.

– Usein jo­kai­nen on it­sel­leen pa­hin vas­tus, tais­te­lem­me omaa miel­täm­me vas­taan. Teos ku­vaa sitä, kuin­ka it­sen­sä voit­taa, va­lot­taa Ca­ri­ta Koi­vu­la-Puk­ki­la ko­re­og­ra­fi­aa.

La­tin Show group-sar­jas­sa Frii­ta­lan nah­ka­teh­taan his­to­ri­aa kun­ni­oit­ta­va Tan­ne­ry dan­ce -team voit­ti hui­ke­al­la So­li­da­ri­ty-te­ok­sel­laan MM-prons­sia. So­li­da­ri­ty ker­too ys­tä­vän, kans­saih­mi­sen tu­ke­mi­ses­ta kar­meim­mal­la mah­dol­li­sel­la het­kel­lä. Teos on syn­ty­nyt uu­den, so­tien vä­rit­tä­män ai­ka­kau­den kyn­nyk­sel­lä vuon­na 2022. Tan­ne­rys­sä edus­ta­vat Kati Nii­ni­vii­ta, Ca­ri­ta Koi­vu­la-Puk­ki­la, Ma­ria He­lin­kö, Jaa­na Ol­jak­ka, Han­na Ke­mi­kan­gas ja Jen­ni­lii­na Sten­fors.

– Tan­ne­ry dan­ce -te­a­min esi­tyk­ses­sä mu­siik­ki­na on Schind­le­rin lis­ta -elo­ku­van tun­nus­mu­siik­ki, tans­sil­lam­me ha­lu­am­me luo­da maa­il­mas­ta pa­rem­paa paik­kaa. So­li­da­ri­tys­sa tans­sit­tiin rum­ba­fuu­si­o­ta ja li­sä­nä oli show-ele­ment­te­jä, Koi­vu­la-Puk­ki­la ker­too.

La­ti­no Show-tans­si yh­dis­tää la­ti­na­lais­ryt­me­jä ja show-tans­sia. Ul­vi­la­lai­set ovat ilois­saan hui­keis­ta suo­ri­tuk­sis­taan, sil­lä Tan­ne­ry-ryh­mä­kin on har­joi­tel­lut omaa te­os­taan vas­ta huh­ti­kuus­ta läh­tien.

– Vas­ta pari vuot­ta sit­ten olim­me SM-kil­pai­luis­sa en­sim­mäis­tä ker­taa ja si­joi­tuim­me yh­dek­sän­nek­si. Tämä vuo­den huh­ti­kuus­sa olim­me SM-kil­pai­luis­sa ja olim­me vii­den­siä. Sitä kaut­ta avau­tui paik­ka maa­jouk­ku­ee­seen ja pää­sim­me osal­lis­tu­maan MM-kil­pai­lui­hin. MM-kil­pai­luis­sa esit­tä­määm­me te­os­ta olem­me har­joi­tel­leet huh­ti­kuus­ta läh­tien. Ja ke­säl­lä meil­lä vie­lä vaih­tui pari tans­si­jaa, jo­ten vas­ta ke­säs­tä läh­tien olem­me pääs­seet vauh­tiin koko po­ru­kal­la.

– Eri­tyi­sen yl­pei­tä olem­me sii­tä, et­tä me, pie­nen tans­si­kou­lun ja pie­nen kau­pun­gin tans­si­jat pää­sim­me näin hie­noi­hin suo­ri­tuk­siin maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa. Me olem­me teh­neet pal­jon töi­tä, har­joi­tel­leet ah­ke­ras­ti ja ko­re­og­ra­fi­a­kin on mei­dän omam­me. Meil­le ei­vät Suo­men tai maa­il­man hui­put ole ol­leet laa­ti­mas­sa ko­re­og­ra­fi­aa. Toki meil­lä­kin käy vie­rai­le­via val­men­ta­jia ja saam­me op­pia heil­tä. Mut­ta pää­a­si­as­sa teem­me kai­ken työn it­se, Ru­dan­co tans­si­kou­lun pe­rus­ta­ja, tai­teel­li­nen joh­ta­ja ja ko­re­og­ra­fi Ca­ri­ta Koi­vu­la-Puk­ki­la ker­too.

La­tin Show -tans­si on tuo­ma­ri­la­ji. MM-kil­pai­luis­sa esi­tyk­siä ar­vos­te­li vii­si tuo­ma­ria. Kil­pai­lut jär­jes­tet­tiin Skop­jes­sa, Poh­jois-Ma­ke­do­ni­as­sa kes­ki­viik­ko­na 8. mar­ras­kuu­ta.