San­na Jääs­ke­läi­nen

Ul­vi­lan Yrit­tä­jien jär­jes­tä­mä Run­vi­la-ta­pah­tu­ma päät­tää ke­vät­kau­den iloi­sis­sa mer­keis­sä ja avaa sa­mal­la ke­sän fes­ta­ri­kau­den. Kak­si­o­sai­nen ta­pah­tu­ma start­taa lau­an­tai­na 25. tou­ko­kuu­ta kel­lo 11 Ul­vi­lan va­paa-ajan­kes­kus Kas­ke­lo­tin pi­has­ta, jos­ta läh­tee juok­su­ra­ta. Mi­ni­mis­sään kah­den hen­gen jouk­ku­eet juok­se­vat noin vii­den ki­lo­met­rin mat­kan, jol­le on ka­sat­tu noin kym­me­nen es­tet­tä. Nii­den yli­tys vaa­tii nok­ke­luut­ta, roh­keut­ta ja heit­täy­ty­mis­tä. Juok­su­ki­sas­sa on kol­me pal­kin­to­ka­te­go­ri­aa: par­haan ajan li­säk­si pal­ki­taan pa­ras fii­lis ja pa­ras pu­keu­tu­mi­nen.

– Suu­rin osa tu­lee luul­ta­vas­ti pi­tä­mään haus­kaa. Es­teis­tä kyl­lä sel­vi­ää. Päi­vän oh­jel­ma so­pii eri­no­mai­ses­ti vaik­ka­pa yri­tyk­sen hen­ki­lös­tön tyhy-päi­väk­si niin mo­ni­puo­li­sen oh­jel­man kuin kä­te­vän si­jain­tim­me puo­les­ta. Mu­kaan mah­tu­vat su­ju­vas­ti myös yh­dis­tyk­set, ka­ve­ri­po­ru­kat ja ta­pah­tu­ma so­pi­si mai­ni­os­ti vaik­ka polt­ta­ri­oh­jel­mak­si, luon­neh­tii Run­vi­la-ta­pah­tu­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja, Ul­vi­lan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen jä­sen Joo­na Man­no­nen.

Juok­su­ta­pah­tu­man ikä­ra­ja on 15 vuot­ta, mut­ta sen kans­sa sa­maan ai­kaan on Kas­ke­lo­tin alu­eel­la mak­su­ton Las­ten maa, jos­sa eri seu­ro­jen edus­ta­jat jär­jes­tä­vät lap­sil­le oh­jel­maa.

Man­no­nen ker­too li­pun­myyn­nin käyn­nis­ty­neen vauh­dik­kaas­ti ja jos mie­lii Run­vi­laan mu­kaan, ei pa­ra­ne jät­tää lip­pu­jen han­kin­taa vii­me tip­paan. Muu­ten voi käy­dä niin, et­tei lip­pu­ja ole enää saa­ta­vil­la. Pai­kan pääl­le voi tul­la myös kan­nus­ta­maan jouk­ku­ei­ta.

Mar­ras­kuun Black Fri­da­y­na pal­jas­tet­tiin Run­vi­lan il­ta­ta­pah­tu­man pää­e­siin­ty­jä: The 69 Ey­es. Niin­pä bän­din keik­ka­ka­len­te­ris­sa lu­kee nyt USA:n keik­ko­jen kes­kel­lä Ul­vi­lan päi­vä­mää­rä. Pe­sis­s­ta­di­o­nil­la eli Ul­vi­lan Au­to­maa­tio Aree­nal­la va­rau­du­taan ikä­ra­jat­to­mas­sa kon­ser­tis­sa jopa 3 000 kuu­li­jaan. Por­tit au­ke­a­vat kel­lo 14 ja en­nen pää­e­siin­ty­jää esiin­ty­vät ul­vi­la­lais-po­ri­lai­nen Two of Us, po­ri­lai­nen Ven­ku­lit, har­jun­pää­läi­nen Syvä Uni sekä tuo­re ko­koon­pa­no, uu­dek­si suo­ma­lai­sek­si su­pe­ryh­ty­eek­si ti­tu­lee­rat­tu Moon Shot, jos­sa soit­taa en­ti­siä Dis­co En­semb­len, Child­ren of Bo­do­min ja Lap­kon jä­se­niä.

– The 69 Ey­es pyy­det­tiin, kos­ka ha­lut­tiin bän­di, jon­ka kaik­ki tie­tä­vät. Sen jäl­keen tu­li­vat nämä muut mu­kaan. Moon Sho­tis­sa­kin on ul­vi­la­lais­läh­töi­siä soit­ta­jia, Man­no­nen ker­too.

– Ha­lu­sim­me an­taa pai­kal­li­sil­le bän­deil­le ko­ti­kent­tä­la­van ja koo­ta näin ih­mi­set yh­teen.

Ulvilan Yrittäjien hallituksen jäsenet antoivat esimakua Runvila-tapahtumasta, kun hanki oli vielä maassa, kuvassa vas. Akseli Fonsén, Krista-Carola Mäkinen, Joona Mannonen ja Artturi Kuja-Kanto. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Ulvilan Yrittäjien hallituksen jäsenet antoivat esimakua Runvila-tapahtumasta, kun hanki oli vielä maassa, kuvassa vas. Akseli Fonsén, Krista-Carola Mäkinen, Joona Mannonen ja Artturi Kuja-Kanto. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Ul­vi­lan Yrit­tä­jien koko hal­li­tus on mu­ka­na ta­pah­tu­ma­toi­mi­kun­nas­sa. Yh­teis­työ­kump­pa­nei­na on Ul­vi­lan kau­pun­ki sekä pai­kal­li­sia yri­tyk­siä ja yh­dis­tyk­siä. Jär­jes­tä­jät ar­ve­le­vat, et­tä nyt on tu­los­sa suu­rin ta­pah­tu­ma, joka Ul­vi­las­sa on eh­kä kos­kaan jär­jes­tet­ty.

– Jos kaik­ki me­nee hy­vin, täs­tä voi tul­la py­sy­vä ul­vi­la­lai­nen ta­pah­tu­ma, Man­no­nen tuu­mii.

Ky­sees­sä on oi­ke­as­taan pie­ni mu­siik­ki­fes­ta­ri, joka näin avaa mu­sa­ta­pah­tu­mien ke­sä­kau­den Po­rin seu­dul­la.

Runvilassa esiintyy myös uudeksi suomalaiseksi superyhtyeeksikin tituleerattu Moon Shot, jossa on mukana ulvilalaislähtöisiä soittajia. Kuva: MAREK SABOGAL

Runvilassa esiintyy myös uudeksi suomalaiseksi superyhtyeeksikin tituleerattu Moon Shot, jossa on mukana ulvilalaislähtöisiä soittajia. Kuva: MAREK SABOGAL

Ul­vi­lan Yrit­tä­jiä jo kah­dek­san vuo­den ajan luot­san­nut pu­heen­joh­ta­ja Kris­ta-Ca­ro­la Mä­ki­nen heh­kut­taa yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen hy­vää hen­keä ja toi­min­ta­ky­kyä.

– Tämä po­ruk­ka on niin ti­mant­tia, et­tä voi­daan lait­taa rima kor­ke­al­le. Toi­vom­me, et­tä väki läh­tee liik­keel­le ja saa­daan hie­no ta­pah­tu­ma ai­kai­sek­si.

Kah­den eri­tyyp­pi­sen osi­on, lii­kun­nan ja mu­sii­kin, yh­dis­tä­mi­nen kävi jär­jes­tä­jien mie­lis­sä luon­te­vas­ti. Man­no­nen ker­too, et­tä ih­mi­siä ha­lut­tiin lii­kut­taa ja lap­set ot­taa myös mu­kaan ta­pah­tu­maan.

– Tou­ko­kui­nen ta­pah­tu­ma per­heil­le on meil­le pe­rin­ne. Vii­me vuon­na oli vä­li­vuo­si, sik­si tänä vuon­na ha­lu­am­me tul­la ta­kai­sin oi­kein isol­la ta­pah­tu­mal­la.

Ul­vi­la mai­nit­tu!

The 69 Ey­es -yh­ty­een lau­la­jaa Jyr­ki 69:ää haas­ta­tel­tiin Il­ta­leh­teen 21.3.2024. Ju­tus­sa lau­la­ja ker­too, et­tä edes­sä on kier­tue Yh­dys­val­lois­sa, keik­ko­ja ai­na Kir­gi­si­as­sa as­ti, ja ko­ti­maan kier­tue, joka al­kaa Ul­vi­lan pe­sä­pal­los­ta­di­o­nil­ta tou­ko­kuun lo­pus­sa.