Mari Timg­ren/UPV

Rai­mo “Rami” Brag­ge pa­laa Ul­vi­laan Hy­vin­kääl­lä vie­te­tyn vuo­den jäl­keen ja ot­taa toi­veik­kain odo­tuk­sin UPV:n ta­kai­sin ko­men­toon­sa. Brag­gen kans­sa on sol­mit­tu yk­si­vuo­ti­nen so­pi­mus. Vii­me ke­sä­nä Brag­ge veti Hy­vin­kään mies­ten Su­per­pe­sis­jouk­ku­et­ta.

–  Yh­den kau­den mit­tai­nen vi­siit­ti Hy­vin­kääl­le oli hy­vin an­toi­sa mo­nes­sa­kin suh­tees­sa, vaik­ka suu­rem­mat saa­vu­tuk­set jäi­vät­kin to­teu­tu­mat­ta. Jos­kus ur­hei­lus­sa asi­at ovat to­del­la pie­nes­tä kiin­ni, ja niis­tä voi ai­na op­pia , kun­han vain oi­kein oi­val­taa. Eli toi­sin sa­no­en huip­pu­pe­sik­sen sa­lat tuli päi­vi­tet­tyä ran­kim­man kaut­ta, Brag­ge ku­vai­lee men­nyt­tä kaut­ta.

Brag­ge toi­mi mies­ten edus­tus­jouk­ku­een pe­lin­joh­ta­ja-val­men­ta­ja­na kau­del­la 2022, ja ot­taa tu­le­val­la kau­del­la vas­tuul­leen suo­ma­rin li­säk­si B-po­jat:

– Pari vuot­ta sit­ten tääl­lä aloit­ta­es­sa­ni al­koi kol­men vuo­den pro­jek­ti, jon­ka yh­te­nä ta­voit­tee­na yn­nät­tiin nou­sua Yk­kös­pe­sik­seen. Vii­me kau­si ei men­nyt po­jil­ta huk­kaan, ja ke­hi­tys­tä on ta­pah­tu­nut mo­nel­la­kin pe­li­mie­hel­lä, mikä läm­mit­tää eri­tyi­ses­ti miel­tä­ni, eli ol­laan us­kot­tu ja ym­mär­ret­ty te­ke­mi­sen tär­keys.”

Tal­vi­kau­den ta­voit­teet ovat sel­vil­lä, ja tree­neis­sä läh­de­tään­kin pit­käl­ti tois­to­jen kaut­ta vie­mään har­joit­te­lua eteen­päin. Val­men­nus­ryh­män muo­dos­ta­vat Brag­gen li­säk­si vii­me kau­del­la jouk­ku­een val­men­ta­ja­na/kak­kos­pe­lin­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Mika Rai­vio ja ko­ke­neem­mat pe­laa­jat:

– Tal­vi­kau­del­le ta­voit­teet tu­le­vat ole­maan fyy­si­sen puo­len ra­ken­ta­mi­nen mal­til­li­ses­ti suun­tau­tu­en la­ji­voi­maan sekä no­peu­den ke­hit­tä­mi­seen, ja toki mak­si­voi­man ke­hit­tä­mi­nen yk­si­löi­den mu­kaan ny­ky­ta­sos­ta riip­pu­en.

– La­ji­har­joit­te­lun pää­pai­no tu­lee ole­maan suu­ris­sa tois­to­mää­ris­sä niin ul­ko- kuin si­sä­pe­lin osal­ta. Näil­lä alu­eil­la on var­mas­ti pal­jon te­ke­mis­tä. Koh­ti ke­vät­kaut­ta men­tä­es­sä sisä- sekä ul­ko­pe­li­har­joit­teis­sa tul­laan enem­män pa­nos­ta­maan pe­li­paik­ka­koh­tai­seen har­joit­te­luun, min­kä olo­suh­teet suo­vat. Toi­sin sa­no­en tal­vel­la pi­tää nos­taa pe­ru­so­saa­mis­ta joka osa-alu­eel­la. Kun ke­vät koit­taa, niin on ai­ka siir­tyä enem­män tek­ni­seen ja tak­ti­seen te­ke­mi­seen ja oman pe­li­kir­jan luo­mi­seen, mis­sä sit­ten luo­daan ke­sän pe­lil­li­set me­nes­tyk­sen nuo­tit. Tal­vi­kau­den har­joi­tus­ten to­teu­tus on ja­et­tu val­men­nus­ryh­män kes­ken.

Ke­säl­lä pe­le­jä on pal­jon, var­sin­kin B-ikäi­sil­lä. Pe­li­ruuh­kien ai­ka­na pi­tää jäl­jel­le jää­vä ai­ka py­hit­tää pe­lil­li­seen ke­hit­tä­mi­seen.

– Kesä on pe­lien ja pe­lil­li­sen ke­hi­tys­työn ai­kaa. Ai­ka, joka jää ke­sän pe­li­ruuh­kas­sa, kun pe­laa suo­ma­ria ja B:n su­pe­ria, tu­lee käyt­tää hy­väk­si pe­lin ke­hit­tä­mi­seen pe­li­a­na­lyy­sien kaut­ta. Us­kon UPV:n pe­laa­van hy­vää, yrit­te­li­äs­tä ja toi­si­aan kan­nus­ta­vaa, il­mei­käs­tä pe­sis­tä en­si kau­del­la, jo­ten en­si ke­sä­nä san­koin jou­koin kan­nus­ta­maan ja tu­ke­maan Ul­vi­lan pe­sis uu­teen nou­suun, Rai­mo Brag­ge to­te­aa.