Juk­ka Vil­po­nie­mi

Väis­tö­ti­lois­sa kou­lua käy­neet op­pi­laat pa­laa­vat syys­lo­man jäl­keen en­si maa­nan­tai­na ta­kai­sin Kaas­mar­kun kou­luun.

Ter­veys­val­von­ta mää­rä­si Kaas­mar­kun kou­lun sul­jet­ta­vak­si vii­me vuon­na huo­non si­säil­man ta­kia. Ul­vi­lan kau­pun­ki on teh­nyt kou­lun uu­dem­mas­sa ra­ken­nuk­ses­sa vaa­di­tut kor­jaus­työt.

– Kou­luun on nyt tur­val­lis­ta pa­la­ta, sa­noo Ul­vi­lan si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Kim­mo Vep­sä.

Op­pi­laat ovat käy­neet nyt kou­lua kau­pun­gin kes­kus­tas­sa va­paa-ajan­kes­kus Kas­ke­lo­tis­sa ja Koi­vu­pir­tis­sä, jon­ne hei­dät on kul­je­tet­tu.

Ta­lon­ra­ken­nu­sin­si­nöö­ri Har­ri Sär­ki­pa­jun mu­kaan kou­lun il­man­vaih­to­tek­niik­kaa on pa­ran­net­tu ter­veys­val­von­nan oh­jei­den mu­kai­ses­ti, ja kel­la­rin lat­ti­as­ta osa on uu­sit­tu.

– Näil­lä toi­min kou­lun käy­töl­le on saa­tu li­sä­ai­kaa, mut­ta mah­dol­lis­ta py­sy­väm­pää käyt­töä var­ten tar­vi­taan isom­paa pe­rus­kor­jaus­ta, hän sa­noo.

Kos­kin kou­lun van­haan osaan teh­tiin vas­taa­via kor­jauk­sia jo ke­säl­lä. Kau­pun­gin bud­je­tis­sa näi­hin töi­hin va­rat­tiin yh­teen­sä 350 000 eu­roa. Kaas­mar­kun kou­lun re­mont­tiin on men­nyt ra­haa Sär­ki­pa­jun mu­kaan hie­man yli 200 000 eu­roa.

Ul­vi­las­sa kiis­tel­lään par­hail­laan näi­den kah­den ky­lä­kou­lun koh­ta­los­ta. Vi­ran­hal­ti­joi­den esi­tyk­sen mu­kaan Kos­kin kou­lu sai­si lä­hi­vuo­si­na uu­dis­ra­ken­nuk­sen, mut­ta Kaas­mar­kun kou­lu sul­jet­tai­siin py­sy­väs­ti en­si syk­sy­nä.

Ky­lien asuk­kaat ovat vas­tus­ta­neet kou­lu­jen sul­ke­mis­ta.

Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­ti Kaas­mar­kun kou­lun sul­ke­mis­ta ää­nin 5-4. Ul­vi­lan val­tuus­to kä­sit­te­lee asi­aa 30. lo­ka­kuu­ta.