Tuu­li Mä­en­pää

Nuva eli nuo­ri­so­val­tuus­to on nuo­ril­le pe­rus­tet­tu vai­kut­ta­ja­ryh­mä. Nuo­ri­so­val­tuus­to löy­tyy jo­kai­ses­ta kun­nas­ta tai kun­nil­la voi ol­la myös yh­tei­siä nuo­ri­so­val­tuus­to­ja. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da nuor­ten ää­ni kuu­lu­viin pää­tök­sen­te­os­sa, ja nuo­ri­so­val­tuus­ton ase­ma on kir­jat­tu kun­ta­la­kiin.

18-vuo­ti­as Tii­na-Lee­na Berg toi­mii täl­lä het­kel­lä Ul­vi­lan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na. Berg it­se haki nu­vaan ol­les­saan 14-vuo­ti­as. Hä­nen si­sa­ruk­sen­sa oli­vat myös mu­ka­na nu­van toi­min­nas­sa.

– Po­li­tiik­ka kiin­nos­ti, ja iso­ve­li kan­nus­ti mu­kaan toi­min­taan. It­sel­le on tär­ke­ää pääs­tä vai­kut­ta­maan ja tie­tää pää­tök­sen­te­os­ta.

Nu­vas­sa Berg on pääs­syt muun mu­as­sa pi­tä­mään pu­hei­ta ja ot­ta­maan vas­tuu­ta ta­pah­tu­mien jär­jes­te­lyis­tä. Hän on myös edus­ta­nut nuo­ri­so­val­tuus­toa si­vis­tys­lau­ta­kun­nan ko­kouk­ses­sa.

– Teh­tä­väm­me on tär­keä. Tuom­me nuor­ten ää­nen kuu­lu­viin pää­tök­sen­te­os­sa, mut­ta tuom­me myös pää­tök­set nuo­ril­le kuul­ta­vak­si. Edis­täm­me vuo­ro­pu­he­lua nuor­ten ja päät­tä­jien vä­lil­lä.

Ko­kouk­sia nu­val­la on noin ker­ran kuus­sa, ke­sää lu­kuun ot­ta­mat­ta. Jos suun­nit­teil­la on esi­mer­kik­si jo­kin ta­pah­tu­ma tai kä­si­tel­tä­vää asi­aa on pal­jon, ko­kouk­sia voi­daan jär­jes­tää use­am­min­kin. Ul­vi­lan nuo­ri­so­val­tuus­to pi­tää ko­kouk­si­aan esi­mer­kik­si kau­pun­gin­ta­lol­la, Ul­vi­lan ui­ma­hal­lin nuo­ri­so­ti­las­sa tai ui­ma­hal­lin ko­kous­huo­nees­sa. Ko­kouk­sis­ta saa­daan ko­kous­palk­kio. Asi­oi­ta kä­si­tel­lään ko­kouk­sis­sa pöy­tä­kir­jan mu­kaan, toi­si­naan pää­tö­seh­do­tus saat­taa ol­la jo val­mii­na. Pää­tö­seh­do­tus­ta poh­di­taan yh­des­sä, ja nuva muo­dos­taa pää­tök­sis­tä oman kan­tan­sa, jon­ka ei tar­vit­se ol­la pää­tö­seh­do­tuk­sen mu­kai­nen. Ko­kouk­sis­sa voi ker­toa oman kan­tan­sa, jota poh­di­taan yh­des­sä. Nu­van jä­se­nil­lä on myös mah­dol­li­suus osal­lis­tua kau­pun­gin­val­tuus­ton ja lau­ta­kun­tien ko­kouk­siin.

– Olem­me mel­ko yk­si­mie­li­siä, ja saam­me ai­ka no­pe­as­ti asi­at pää­tet­tyä, mut­ta meil­le tu­lee pal­jon ide­oi­ta, mikä pit­kit­tää ko­kouk­sia. Ide­oim­me ja poh­dim­me asi­oi­ta ei nä­kö­kan­nois­ta.

Nu­vas­sa ei ole eril­li­siä puo­lu­ei­ta, vaan nuo­ret toi­mi­vat yk­si­löi­nä ja edus­ta­vat omia nä­ke­myk­si­ään. Toi­min­ta on­kin enem­män vai­kut­ta­mi­seen täh­tää­vää kuin po­liit­tis­ta.

– Et­sim­me tie­toa sii­tä, mitä epä­koh­tia tai asi­oi­ta Ul­vi­las­sa on, joi­hin ha­lu­ai­sim­me puut­tua.

Täl­lä het­kel­lä nuo­ri­so­val­tuus­tos­sa on seit­se­män lu­ki­o­ta tai am­mat­ti­kou­lua käy­vää nuor­ta. Nuo­ret viet­tä­vät ai­kaa yh­des­sä myös ko­kous­ten ul­ko­puo­lel­la ja jär­jes­tä­vät yh­teis­tä te­ke­mis­tä. Myös ko­kouk­sis­ta tu­lee ajan kans­sa hie­man ren­nom­pia, kun toi­sia op­pii tun­te­maan.

– Nu­vas­sa saa uu­sia ys­tä­viä, ja po­ru­kas­ta tu­lee tii­vis. Ei ole niin tiuk­kaa kuin esi­mer­kik­si edus­kun­nas­sa, ja vä­lil­lä ai­he saat­taa ek­syä.

Elo­kui­ses­sa kon­ser­tis­sa­kin esil­le tul­lut kiu­saa­mis­tee­ma on Ul­vi­lan nuo­ri­so­val­tuus­tol­le tär­keä. Ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen on ol­lut haas­teel­lis­ta. Ul­vi­la­lais­ten nuor­ten tuo­mi­nen yh­teen on­kin nuo­ri­so­val­tuus­tol­le ajan­koh­tai­nen tee­ma. Myös kau­pun­gin siis­teys on nu­val­le tär­ke­ää.

– Olem­me yrit­tä­neet saa­da ai­kaan han­ket­ta, jos­sa esi­mer­kik­si ali­kul­ku­ja puh­dis­tet­tai­siin.

Nuva ot­taa myös kan­taa ajan­koh­tai­siin ai­hei­siin ja päät­tä­jien toi­min­taan. Esi­mer­kik­si pien­ten kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­ses­ta on kes­kus­tel­tu nu­van ko­kouk­sis­sa. Pää­o­sin kui­ten­kin kes­ki­ty­tään nuo­ria kos­ke­viin asi­oi­hin, ja täl­lä het­kel­lä py­ri­tään tie­dot­ta­maan val­tuus­ton vaa­leis­ta.

Ul­vi­lan nuo­ri­so­val­tuus­ton vaa­lit jär­jes­te­tään 29. mar­ras­kuu­ta kou­lu­jen toi­mes­ta. Eh­dol­le voi aset­tua 3.11. as­ti, ja 15 nuor­ta tu­lee va­li­tuk­si. Li­säk­si va­ra­jä­se­niä va­li­taan. Jos ha­ki­joi­ta on al­le 15, kaik­ki eh­dok­kaat tu­le­vat va­li­tuik­si. Eh­dok­kaat ovat sa­mal­la vii­val­la, vaik­ka osal­la saat­taa ol­la jo ko­ke­mus­ta nu­van toi­min­nas­ta. Nu­vaan ha­ke­van tu­lee ol­la 13–20-vuo­ti­as ul­vi­la­lai­nen nuo­ri. Si­tou­tu­mis­ta ja ko­kouk­siin osal­lis­tu­mis­ta edel­ly­te­tään, jot­ta pää­tök­set saa­daan teh­tyä.

– Hyö­tyä on hy­vis­tä kom­mu­ni­koin­ti- ja pe­rus­te­lu­tai­dois­ta. Vaik­ka oli­si ujo, kan­nat­taa ha­kea mu­kaan, kos­ka ko­kouk­sia pys­tyy myös pal­jon seu­raa­maan, ei­kä ai­na tar­vit­se ol­la ää­nes­sä.