Ul­vi­lan kir­jas­tos­sa ylei­sö­käy­tös­sä ol­lut rol­laat­to­ri on ka­don­nut kir­jas­ton tuu­li­kaa­pis­ta. Rol­laat­to­ri on il­mei­ses­ti ka­don­n­nut jo en­sim­mäi­sen en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen ai­ka­na, mut­ta se huo­mat­tiin vas­ta nyt, kun sitä oli­si jäl­leen tar­vit­tu ylei­sö­käy­tös­sä.

Rol­laat­to­ri on vii­nin­pu­nai­nen ja sii­hen on mer­kit­ty sel­ke­äs­ti, et­tä se kuu­luu kir­jas­tol­le. Kir­jas­ton väki us­koo, et­tä rol­laat­to­ri on läh­te­nyt epä­huo­mi­os­sa eh­kä­pä jon­kun ää­nes­tä­jän mat­kaan. Kir­jas­tos­ta toi­vo­taan, et­tä rol­laat­to­ri pa­lau­tui­si ta­kai­sin kir­jas­toon ja asi­as­ta voi ol­la yh­tey­des­sä kir­jas­ton nu­me­roon 02 677 4681.

Rol­laat­to­ria on pe­rään­kuu­lu­tet­tu myös so­mes­sa, mut­ta vie­lä tu­lok­set­ta. Kir­jas­ton tuu­li­kaa­pis­sa on yh­teis­käy­tös­sä myös las­ten­rat­taat, joi­ta asi­ak­kaat voi­vat käyt­tää.