Maa­rit Kaut­to

Tä­män­het­ki­nen ra­ken­nu­sa­lan taan­tu­ma ei vie­lä näy alan kou­lu­tuk­sen puo­lel­la. Win­No­van ra­ken­ta­mi­sen leh­to­ri Vesa Ke­to­la ker­too, et­tä uu­dis­ra­ken­nus­hank­kei­ta ei juu­ri­kaan nyt aloi­te­ta, mut­ta kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen työl­lis­tää edel­leen.

– Op­pi­lail­le on löy­ty­nyt hy­vin har­joit­te­lu­paik­ko­ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen puo­lel­ta. Nyt on hyvä het­ki ly­hen­tää kor­jaus­vel­kaa.

Ke­to­lan tie­dos­sa on vas­ta yk­si ra­ken­nu­sa­lan yri­tyk­sen kon­kurs­si Sa­ta­kun­nas­sa. Hän us­koo, et­tä aal­lon poh­jal­ta läh­de­tään taas pian nou­suun.

– Tie­dän, et­tä kun nyt opis­ke­le­vat nuo­ret val­mis­tu­vat, on nou­su­kau­si taas edes­sä ja hei­dät re­vi­tään kä­sis­tä töi­hin. Sama ta­pah­tuu in­si­nöö­ri­kou­lu­tuk­sen puo­lel­la. Alal­ta jää enem­män vä­keä eläk­keel­le kuin uu­sia te­ki­jöi­tä val­mis­tuu. Sik­si ra­ken­nu­sa­laa kan­nat­taa läh­teä opis­ke­le­maan, jos se hiu­kan­kin kiin­nos­taa. Töi­tä löy­tyy var­mas­ti.

– Ra­ken­nu­sa­lan pe­rus­tut­kin­non suo­rit­ta­ja voi suun­tau­tua ta­lon­ra­ken­nuk­seen tai maan­ra­ken­nuk­seen. Esi­mer­kik­si ta­lon­ra­ken­nus­puo­lel­la on mah­dol­li­suus mo­ni­puo­li­siin työ­teh­tä­viin. Eri­kois­tua voi kir­ves­mie­hek­si, muu­rauk­seen, laa­toi­tuk­seen, be­to­noin­tiin tai rau­doi­tuk­seen, Ke­to­la sel­vit­tää.

Ul­vi­la­lai­nen Ee­tu Nord­lund opis­ke­lee ta­lon­ra­ken­nu­sa­laa tois­ta vuot­taan. Hän toi­voo val­mis­tu­van­sa en­si vuon­na.

–  Jo­kai­sel­le suun­ni­tel­laan en­sim­mäi­sen vuo­den pe­rus­kou­lu­tuk­sen jäl­keen yk­si­löl­li­nen opin­to­pol­ku. Se on it­ses­tä kiin­ni, kau­an­ko tut­kin­toon vaa­dit­ta­vien osien suo­rit­ta­mi­nen kes­tää. Kah­ta sa­man­lais­ta opis­ke­lu­pol­kua ei löy­dy.

– Toi­nen opis­ke­lu­vuo­si on ol­lut mie­len­kiin­toi­nen, sil­lä se si­säl­tää ai­ka pal­jon työs­sä­op­pi­mis­ta tai työs­ken­te­lyä kou­lun ra­ken­nus­työ­maal­la. Kou­lu­työ­nä ra­ken­nam­me asi­ak­kaal­le oma­ko­ti­ta­loa He­ruk­ka­tiel­le Po­rin Kla­sip­ruu­kin alu­eel­le.

Ee­tu on par­hail­laan työs­sä­op­pi­mas­sa Björ­ne­borgs svens­ka sams­ko­la­nin pur­ku­työ­maal­la.

– Työ on ol­lut pur­ka­mis­ta ja jäl­kien sii­vo­a­mis­ta. Olen op­pi­nut to­del­la pal­jon, mi­nut on otet­tu rei­lus­ti vas­taan ja pe­reh­dy­tet­ty töi­hin kun­nol­la. Työ­il­ma­pii­ri on hyvä ja läp­pä len­tää, ku­ten alal­la on ta­pa­na.

Kou­lus­sa Ee­tu toi­mii myös tuu­to­ri­op­pi­laa­na.

– Au­tan ja opas­tan en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­ta mo­nen­lai­sis­sa opis­ke­luun liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. In­nos­tan mu­kaan sa­li­ban­dyyn, hom­maan pe­li­pai­to­ja ja sen sel­lais­ta, Ee­tu hy­myi­lee.

Ra­ken­nu­sa­las­sa Ee­tua vie­hät­tää se, et­tä konk­reet­ti­ses­ti nä­kee kät­ten­sä jäl­jen.

– Jo pie­ne­nä tyk­kä­sin ra­ken­taa kai­ken­lais­ta ja pe­rus­kou­lus­sa mi­nul­la oli va­lin­nai­se­na ai­nee­na puu­kä­si­työt.

– Su­vus­sa­ni ei ole ta­lon­ra­ken­ta­jia, jo­ten ha­lu­sin ol­la en­sim­mäi­nen. Tyk­kään täs­tä opis­ke­lus­ta tosi pal­jon, se on vaih­te­le­vaa ja mie­len­kiin­tois­ta. Tu­le­vai­suu­des­sa ha­lu­ai­sin vie­lä jat­kaa opis­ke­lua ja val­mis­tua in­si­nöö­rik­si, Ee­tu miet­tii.