San­na Jääs­ke­läi­nen

Ul­vi­las­sa lu­men au­raa­mis­ta hoi­ta­vat use­at eri ta­hot. Val­ti­on tie­a­lu­ei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta vas­taa Ely. Ul­vi­lan kau­pun­ki hoi­taa kau­pun­gin omis­ta­mat ke­vy­en­lii­ken­teen­väy­lät ja ajo­ra­dat. Pää­sään­töi­ses­ti tei­den hoi­to on kil­pai­lu­tet­tu ja suu­rim­man osan hoi­ta­vat yk­si­tyi­set ura­koit­si­jat.

Kau­pun­gin omat työn­te­ki­jät au­raa­vat ke­vy­en lii­ken­teen väy­lät Frii­ta­las­sa ja Van­ha­ky­läs­sä sekä ter­veys­kes­kuk­sen ja sai­raa­lan py­sä­köin­ti­a­lu­eet. Tä­hän tar­koi­tuk­seen on kak­si työ­ko­net­ta, joi­den oh­jaa­mi­ses­ta vas­taa­vat puu­tar­hu­ri Mir­ja Hus­si sekä puis­to­työn­te­ki­jät Nii­na Mik­ko­la ja Jari Pa­lo­mä­ki.

Kol­mik­ko ker­too, et­tä ke­vy­en lii­ken­teen väy­lien au­raa­mi­nen su­juu yleen­sä hy­vin. He toi­vo­vat kui­ten­kin muu­ta­maa asi­aa.

– Au­to­ja ei saa py­sä­köi­dä ke­vy­en lii­ken­teen väy­lil­le, vaan ne pi­täi­si siir­tää ajo­ra­dan var­teen. Jo pel­käs­tään tie­lii­ken­ne­la­ki kiel­tää py­sä­köin­nin ke­vy­en­lii­ken­teen­väy­läl­le ja suo­ja­tien pääl­le. Ka­dut, jos­sa tätä on koko ajan, ovat Poh­jo­lan­tie Ha­kan­pääs­sä, Väs­tä­rä­kin­po­lul­la Mu­ku­la­mä­es­sä ja ter­veys­kes­kuk­sen ym­pä­ris­tös­sä, he sa­no­vat.

– Toi­voi­sim­me myös, et­tä au­raus­ko­ne huo­mi­oi­tai­siin pa­rem­min. Si­säl­tä työ­ko­nees­ta nä­ky­vyys on ra­joi­tet­tu eli ei kan­na­ta hy­pä­tä eteen tai tul­la lii­an lä­hel­le. Ei­kä ajaa au­tol­la kol­mi­on ta­kaa au­ra­ko­neen eteen, kone ei kul­je ko­vaa, mut­tei py­säh­dy­kään no­pe­as­ti.

Oma­ko­ti­ta­lo­jen asuk­kaat ko­laa­vat it­se omat piha-alu­een­sa. Lu­men ka­saa­mi­ses­ta­kin on toi­ve.

– Oman ton­tin lumi kuu­luu omal­le ton­til­le. Sitä ei saa ka­sa­ta ke­vy­en lii­ken­teen väy­läl­le tai ajo­ra­dan ja ke­vy­en lii­ken­teen väy­län vä­liin. Lun­ta ei myös­kään kan­na­ta ka­sa­ta oman por­tin pie­leen – kun au­ra kul­kee sii­tä, port­ti on ihan tu­kos­sa. Toi­voi­sim­me myös, et­tä ton­teil­ta ja pi­hois­ta ajo­ra­dan puo­lel­le kas­va­vat puut ja pen­saat lei­kat­tai­siin. Ne ovat va­li­tet­ta­van usein nä­ky­mä­es­tee­nä ja tuu­ril­la on men­ty tä­hän as­ti.

Sa­mat työn­te­ki­jät hoi­ta­vat myös hie­koi­tuk­sen. He muis­tut­ta­vat sii­tä, et­tä tal­vel­la on hoi­de­tul­la­kin ka­tuo­suu­del­la tal­vi­o­lo­suh­teet.

– Jär­ki ja oi­ke­at va­rus­teet mu­kaan kul­ke­mi­seen, he sa­no­vat.

Työ­a­jan ul­ko­puo­lel­la kau­pun­gin au­raa­jat läh­te­vät liik­keel­le, kun kau­pun­gin tek­ni­sen toi­mi­a­lan päi­vys­tä­jä il­moit­taa au­raa­mi­sen tai hie­koi­tuk­sen tar­pees­ta. Muul­loin tie­mes­ta­ri­na toi­mi­va Jani Lah­ti­nen pi­tää huo­len tei­den kun­nos­sa­pi­don tar­pees­ta. Vii­kon­lop­pui­sin­kin teh­dään töi­tä. Sama jär­jes­tel­mä on käy­tös­sä myös ka­tu­jen au­raa­mi­ses­sa, jota hoi­ta­vat työ­hön kil­pai­lu­tuk­sen kaut­ta va­li­tut ura­koi­jat. He läh­te­vät au­raa­maan vain päi­vys­tä­jän ti­lauk­ses­ta.

Kaupungin omat työntekijät auraavat kevyen liikenteen väylien lisäksi terveyskeskuksen ja sairaalan parkkipaikat.

Kaupungin omat työntekijät auraavat kevyen liikenteen väylien lisäksi terveyskeskuksen ja sairaalan parkkipaikat.

Suun­nit­te­lu- ja maan­ra­ken­nu­sin­si­nöö­ri Ee­tu Elo­ha­ka ker­too, et­tä au­raa­jien palk­ki­ot ovat tun­ti­mää­rä­pe­rus­tei­sia ja las­kut­ta­mi­nen teh­dään to­teu­tu­nei­den työ­tun­tien pe­rus­teel­la.

– Au­rauk­sen ja hie­koi­tuk­sen bud­jet­ti­na vuo­sit­tain on py­rit­ty pi­tä­mään noin 75 000 eu­ros­sa. Tämä on riit­tä­nyt vä­hä­lu­mi­si­na tal­vi­na. Vuon­na 2022 tämä ei riit­tä­nyt, vaan au­rauk­seen ja hie­koi­tuk­seen ku­lui tup­las­ti tämä mää­rä eli 150 000 eu­roa. Ja vai­kut­tai­si, et­tä vuon­na 2023 au­rauk­sen ja hie­koi­tuk­sen to­teu­tu­nut mää­rä on vuo­den 2022 suu­rui­nen. Ku­lu­va­na tal­ve­na on voi­mas­sa uu­den kil­pai­lu­tuk­sen mu­kai­set hin­nat. Ylei­sen kus­tan­nus­ta­son nou­sun myö­tä myös tal­vi­hoi­dos­sa käy­tet­ty­jen ko­nei­den ja lait­tei­den tun­ti­hin­nat ovat kas­va­neet. Vuo­den 2024 au­rauk­sen ja hie­koi­tuk­sen mää­rä­ra­haa on esi­tet­ty kas­va­tet­ta­vak­si.

Elo­ha­ka ker­too, et­tä yh­den kun­non lu­mi­sa­teen ”sii­vouk­sen” kus­tan­nuk­set ovat kes­ki­mää­rin 7 000–10 000 eu­roa.

– Näin iso­ja au­rauk­sia ja hie­koi­tuk­sia ei mah­du ko­vin mon­taa tal­vi­kau­den bud­jet­tiin, jo­ten ihan jo­kai­sen pie­nen lu­mi­sa­teen jäl­keen koko kun­nos­sa­pi­to­ka­lus­toa ei läh­de­tä kut­su­maan töi­hin.

Au­raa­mi­nen on tun­tei­ta he­rät­tä­vä asia. Elo­ha­ka ker­too, et­tä usein pa­lau­te on sii­nä mie­les­sä ne­ga­tii­vis­ta, et­tä jo­kin asia ei ole kun­ta­lai­sen osal­ta men­nyt hä­nen ha­lu­a­mal­laan ta­val­la.

– On jou­kos­sa kui­ten­kin myös po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta. On kui­ten­kin huo­mat­ta­va, et­tä kun­non lu­mi­sa­teen jäl­jil­tä kaik­kien au­rau­sa­lu­ei­den au­raa­mi­seen me­nee hel­pos­ti 6–8 tun­tia, niin on ym­mär­ret­tä­vää, et­tä kaik­ki alu­eet ei­vät voi ol­la sa­maan ai­kaan au­ra­tut, hän pai­not­taa.

Osa teis­tä kau­pun­gin, osa val­ti­on hoi­dos­sa

Suun­nit­te­lu- ja maan­ra­ken­nu­sin­si­nöö­ri Ee­tu Elo­ha­ka ker­too, et­tä Ul­vi­lan kau­pun­gin ka­tu­jen hoi­to­vel­voi­te kä­sit­tää pää­a­si­al­li­ses­ti ase­ma­kaa­voi­te­tul­la alu­eel­la si­jait­se­vat ja ra­ken­ne­tut ka­dut ja ke­vy­en lii­ken­teen väy­lät. Hoi­to­vel­voit­teen pii­riin kuu­lu­vien ka­tu­jen yh­teen­las­ket­tu pi­tuus on noin 93 ki­lo­met­riä, ke­vy­en lii­ken­teen väy­lien pi­tuus on noin 29 ki­lo­met­riä.

Ely-kes­kuk­sen hoi­to­vas­tuul­la ole­vat maan­tiet ovat Sa­ta­kun­nan­tie (vä­lil­lä Po­rin/Ul­vi­lan raja–Sil­ta­tie), Lat­to­me­ren­tie, Yh­dys­tie, Pit­kä­ran­nan­tie, Hais­ti­lan­tie, Jär­vi­ky­län­tie (Män­ty­kan­kaan­ties­tä pois­päin), Sil­ta­tie, Kirk­ko­tie, Kaas­mar­kun­tie ja Ra­va­nin­tie. Suos­me­ren­tie ja Kul­laan­tie Har­jun­pääs­sä ovat myös ELY-kes­kuk­sen hoi­don pii­ris­sä. Muut ase­ma­kaa­voi­te­tul­la alu­eel­la si­jait­se­vat ja ra­ken­ne­tut ka­dut ovat kau­pun­gin yl­lä­pi­don pii­ris­sä

Kau­pun­gin tal­vi­hoi­to­töis­sä tar­vit­ta­vat ko­neet ja lait­teet kil­pai­lu­te­taan kah­den vuo­den vä­lein, ai­na kah­dek­si tal­vi­kau­dek­si ker­ral­laan. Kau­pun­ki on ja­et­tu 10 au­rau­sa­lu­ee­seen. Kil­pai­lu­tuk­ses­sa ko­neil­ta on vaa­dit­tu tie­tyt pe­rus­lait­teet.