Tärkeitä valintoja

Ku­lut­ta­ja pys­tyy kuk­ka­rol­laan ja ar­voil­laan pal­jon vai­kut­ta­maan sii­hen, mil­lai­sia me­nes­tys­ta­ri­noi­ta ko­ti­maa­han syn­tyy. Tä­män vii­kon Ul­vi­lan Seu­dus­sa on nos­tet­tu esil­le suo­ma­lais­ta työ­tä ja sen mo­ni­puo­li­suut­ta. Pai­kal­lis­leh­tien yh­teen­liit­ty­män Suo­men Pai­kal­lis­me­di­oi­den tee­ma le­vit­täy­tyy koko val­ta­kun­taan mai­nos­ten muo­dos­sa, mut­ta ju­tut tee­maan teh­dään pai­kal­li­ses­ti. Jut­tui­de­oi­ta et­sies­sä on hie­noa löy­tää me­nes­tys­ta­ri­noi­ta sekä tuo­da nii­tä esil­le, ku­ten täs­tä­kin leh­des­tä nä­kyy.

Haluatko lukea koko artikkelin?