En­si maa­nan­tai­na Ul­vi­lan kau­pun­gin­val­tuus­to ko­koon­tuu il­ta­kuu­del­ta kau­pun­gin­ta­los­sa. Esi­tys­lis­ta on ly­hyt, mut­ta asi­a­lis­tal­la on iso­ja, sel­lai­sia asi­oi­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat mo­nen kau­pun­ki­lai­sen elä­mään.

Kau­pun­gin­hal­li­tus eh­dot­taa pää­tö­se­si­tyk­ses­sään Kaas­mar­kun kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta en­si vuo­den elo­kuus­sa. Sa­mas­sa pää­tös­koh­das­sa esi­te­tään, et­tä Kaas­mar­kun alu­een kou­lu­lais­ten lä­hi­kou­luk­si Van­han­ky­län kou­lun.

Pal­ve­lu­verk­ko­a­si­aa on poh­dit­tu suun­taan jos toi­seen­kin jo pit­kään Ul­vi­las­sa. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Mik­ko Löf­bac­ka ja si­vis­tys­joh­ta­ja Kim­mo Vep­sä te­ki­vät syys­kuun puo­li­vä­lin tie­noil­la esi­tyk­sen, jos­sa pal­ve­lu­verk­koa su­pis­tet­tai­siin Kaas­mar­kus­sa ja Kos­kin kou­lul­le ra­ken­net­tai­siin uu­si ra­ken­nus kou­lua var­ten. Sen jäl­keen asi­as­ta on käy­ty kes­kus­te­lua muun mu­as­sa si­vis­tys­lau­ta­kun­nas­sa ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa. On teh­ty lau­sun­to­ja ja vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­te­ja. Kun­ta­lai­sil­la on ol­lut mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa ja an­taa lau­sun­to­ja.

Maa­nan­tai­nen val­tuus­ton ko­kous on var­mas­ti mie­len­kiin­toi­nen ja pai­kal­la on leh­te­riy­lei­söä enem­män kuin yleen­sä. Ko­kous myös strii­ma­taan, jo­ten kau­pun­ki­lai­set voi­vat seu­ra­ta suo­raa lä­he­tys­tä Yo­u­Tu­bes­ta.

Val­tuus­ton ko­kouk­siin soi­si osal­lis­tu­van kun­ta­lai­sia ihan il­man iso­ja­kin asi­oi­ta, sil­lä ne ovat avoi­mia ti­lai­suuk­sia, jois­sa kun­ta­lai­set pää­se­vät kuu­le­maan, mitä ku­kin val­tuu­tet­tu on miel­tä asi­ois­ta. Maa­nan­tai­seen ko­kouk­seen kau­pun­ki­lai­sia on var­mas­ti tu­los­sa, toi­vot­ta­vas­ti kaik­ki mah­tu­vat leh­te­reil­le. Maa­nan­tai­sen ko­kouk­sen pää­tök­set saat­ta­vat vai­kut­taa pit­käl­le Ul­vi­lan tu­le­vai­suu­teen.