Juk­ka Vil­po­nie­mi

Ul­vi­lan Kul­laan­ko­don van­hain­ko­din tu­le­vai­suus rat­ke­aa vas­ta ai­kai­sin­taan syk­syl­lä, kun Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­li­tus päät­ti ot­taa ai­ka­li­sän van­hain­ko­din mah­dol­lis­ta sul­ke­mis­ta kos­ke­vas­sa asi­as­sa.

Van­hain­ko­din sul­ke­mis­ta vas­tus­ta­vil­le hel­po­tus on kui­ten­kin vain het­kel­li­nen, sil­lä Kul­laan­ko­don ku­ten mo­nen muu­kin Sa­ta­kun­nas­sa si­jait­se­van so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kiin­teis­tön koh­ta­lo tu­lee vas­taan taas hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä syk­syl­lä. Sa­mas­sa sel­vi­tyk­ses­sä ote­taan kan­taa myös mm. Ul­vi­lan sote-kes­kuk­sen laa­juu­teen.

– Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys­tä tar­vi­taan, kos­ka hy­vin­voin­ti­a­lue sai Sa­ta­kun­nan kun­nil­ta ai­van lii­kaa kal­lis­ta kiin­teis­tö­mas­saa. Sa­ta­kun­nas­sa on sote-kiin­teis­tö­jä 30 pro­sent­tia enem­män kuin muil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la, sa­noo Sa­ta­kun­nan alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Har­ri Leh­to­nen.

Hä­nen mu­kaan­sa sel­vi­tyk­sen myö­tä jou­du­taan te­ke­mään vai­kei­ta pää­tök­siä, kos­ka hy­vin­voin­ti­a­lu­een ta­lous on muu­ten­kin ali­jää­mäi­nen.

– On rat­kais­ta­va, pa­nos­te­taan­ko sei­niin vai pal­ve­lui­hin, Leh­to­nen ki­teyt­tää.

Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys­tä var­ten ke­rä­tään tie­to­ja ja teh­dään las­kel­mia tou­ko-ke­sä­kuun ai­ka­na. Kul­laan­ko­don mah­dol­lis­ta sul­ke­mis­ta esit­ti jo vuo­si sit­ten Po­rin pe­rus­tur­va, mut­ta sil­loin hank­kees­ta luo­vut­tiin. Nyt oli vuo­ros­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een ikään­ty­nei­den pal­ve­lui­den toi­mi­a­lue, jon­ka mie­les­tä van­hain­ko­ti oli­si voi­tu sul­kea tä­män vuo­den ku­lu­es­sa. Alu­e­hal­li­tus päät­ti kui­ten­kin yk­si­mie­li­ses­ti toi­sin. Van­hain­ko­dis­sa on 20 asu­kas­ta, ja hen­ki­lö­kun­nan mää­rä on 16.

Kul­laan Kos­kel­la si­jait­se­van noin 2 000 ne­li­ön kiin­teis­tön omis­taa Ul­vi­lan kau­pun­ki, ja hy­vin­voin­ti­a­lue on vuok­ra­lai­se­na. Vuo­si­vuok­ra on 190 000 eu­roa. Ra­ken­nus on tyy­dyt­tä­väs­sä kun­nos­sa, mut­ta lak­kaut­ta­mi­se­si­tys­tä pe­rus­tel­tiin sil­lä, et­tä ra­ken­nuk­sen palo- ja pois­tu­mis­tur­val­li­suu­des­sa on käyt­töön näh­den mer­kit­tä­viä puut­tei­ta. Kul­laan­ko­to on pie­ni ja kus­tan­nuk­sil­taan kal­lis yk­sik­kö, jon­ka si­jain­ti on haas­teel­li­nen. Van­hain­ko­din asu­kas­huo­neet on muu­tet­tu yh­den hen­gen huo­neik­si, jois­sa kai­kis­sa ei ole omia wc-ti­lo­ja.

Asuk­kais­ta lä­hes puo­let on muu­al­ta kuin Ul­vi­lan alu­eel­ta. Kul­laan­ko­don si­jain­ti ai­heut­taa­kin esi­tyk­sen mu­kaan huo­no­jen kul­ku­yh­teyk­sien vuok­si haas­tei­ta omais­ten vie­rai­luil­le. Asi­a­kas­si­joi­tuk­sia on ol­lut osit­tain vai­kea teh­dä ja hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­des­sa on ol­lut han­ka­luuk­sia eri­tyi­ses­ti lai­tok­sen si­jain­nin vuok­si.

Ul­vi­las­sa teh­dyn kar­toi­tuk­sen mu­kaan iäk­käi­den ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sia hoi­to­paik­ko­ja yk­si­tyi­sil­lä pal­ve­lun­tuot­ta­jil­la on 110 hen­ki­löil­le ja osa pai­kois­ta on täl­lä het­kel­lä tyh­ji­nä, ja Kul­laan­ko­don asuk­kaat oli­si voi­tu siir­tää nii­hin. To­den­nä­köis­tä on, et­tä Kul­laan­ko­don sul­ke­mi­sen val­mis­te­lua jat­ke­taan syk­syl­lä. Sil­loin asuk­kai­den ja hei­dän omais­ten­sa kans­sa käy­dään kes­kus­te­lu, mi­hin te­hos­te­tun pal­ve­lu­a­su­mi­sen yk­sik­köön he toi­vo­vat siir­toa.

Mi­kä­li Kul­laan­ko­don toi­min­nan lo­pe­tus to­teu­tuu, ti­lois­sa si­jait­se­val­le kym­me­nel­le ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jän tu­ki­koh­dal­le ja kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jal­le ja neu­vo­la­ti­loil­le tul­laan et­si­mään so­vel­tu­vat ti­lat Kul­laal­la si­jait­se­vis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­nas­sa ole­vis­ta ti­lois­ta. Hoi­to- ja tu­ki­pal­ve­lu­hen­ki­lö­kun­ta tul­laan si­joit­ta­maan mui­hin hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­mi­pis­tei­siin.