Ul­vi­lan kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti 4. syys­kuu­ta ko­kouk­ses­saan, et­tä Kiin­teis­tö Oy Kul­laan Lii­ke­ta­lon lii­ke­huo­neis­ton vuok­raa­mis­ta lii­ke­toi­min­ta­käyt­töön -asia jä­te­tään pöy­däl­le.

Vuon­na 2007 kau­pun­gin­hal­li­tus on an­ta­nut lii­ke­huo­neis­ton nu­me­ro 1 yh­dis­tys­ten käyt­töön ko­kous- ja mui­hin yh­dis­tys­toi­min­nan ti­loik­si ve­loi­tuk­set­ta sii­hen as­ti, kun­nes ky­sei­sel­le ti­lal­le on ky­syn­tää lii­ke­toi­min­nan käyt­töön. Kul­laan lii­ke­ta­los­sa pie­nem­mis­sä ti­lois­sa toi­mi­va yrit­tä­jä ha­lu­aa vuok­ra­ta lii­ke­toi­min­taan­sa käyt­töön pa­rem­min so­pi­van lii­ke­huo­neis­ton nu­me­ro 1. Maa­nan­tai­ses­sa ko­kouk­ses­sa kau­pun­gin­joh­ta­ja teki muu­te­tun pää­tö­seh­do­tuk­sen, eli, et­tä asia jä­te­tään pöy­däl­le. Kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi muu­te­tun pää­tö­seh­do­tuk­sen yk­si­mie­li­ses­ti. Tek­ni­nen toi­mi sel­vit­tää, voi­daan­ko Kul­laan alu­eel­ta luo­vut­taa mui­ta ti­lo­ja yh­dis­tys­ten käyt­töön.