Juk­ka Vil­po­nie­mi

Ul­vi­lan kau­pun­ki jär­jes­tää tä­nään tors­tai­na Kul­laan Har­ju­las­sa kuu­le­mis­ti­lai­suu­den, jos­sa kun­ta­lai­set voi­vat ker­toa aja­tuk­si­aan pe­ru­so­pe­tuk­sen pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­ta.

Ti­lai­suus al­kaa kah­vi­tar­joi­lul­la kel­lo 17, ja var­si­nai­nen kes­kus­te­lu al­kaa kel­lo 17.30.

Si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Kim­mo Vep­sän mu­kaan ti­lai­suus on kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon liit­ty­vä vi­ral­li­nen kuu­le­mis­ti­lai­suus, jos­sa asuk­kaat saa­vat va­paa­muo­toi­ses­ti ker­toa mie­li­pi­tei­tään pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­ta pää­tök­sen­te­on poh­jak­si.

Ai­em­min on ol­lut jo kol­me kuu­le­mis­ti­lai­suut­ta, ja li­säk­si kou­lu­jen las­ten van­hem­mat ovat voi­neet ot­taa suun­ni­tel­maan kan­taa ky­se­ly­lo­mak­keel­la. Myös kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­taa on kuul­tu. Erik­seen on teh­ty lap­si­vai­ku­tus­ten en­nak­ko­ar­vi­oin­ti.

Ai­em­min tänä vuon­na teh­ty pe­ru­so­pe­tuk­sen pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma kos­kee en­si­si­jai­ses­ti Kul­laan Kos­kin ja Kaas­mar­kun kou­lu­jen tu­le­vai­suut­ta.

Pal­ve­lu­verk­ko me­nee pi­ak­koin si­vis­tys­lau­ta­kun­nan kä­sit­te­lyyn ja sen jäl­keen kau­pun­gin­hal­li­tus ja lo­pul­ta kau­pun­gin­val­tuus­to päät­tä­vät asi­as­ta.

Kau­pun­gin­val­tuus­ton on mää­rä päät­tää ky­lä­kou­lu­jen tu­le­vai­suu­des­ta lo­ka­kuun lo­pus­sa.

Har­ju­las­sa pi­det­tä­vän ti­lai­suu­den pu­heen­joh­ta­ja­na on val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja An­ne Holm­lund.

Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys­tä ja sii­hen liit­ty­vää lap­si­vai­ku­tu­sar­vi­o­ta esit­te­le­vät kau­pun­gin­joh­ta­ja Mik­ko Löf­bac­ka ja si­vis­tys­joh­ta­ja Kim­mo Vep­sä.