Alu­e­hal­li­tus on päät­tä­nyt hy­väk­syä Ul­vi­lan ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­o­sas­ton toi­min­nan siir­tä­mi­sen Sa­ta­sai­raa­lan M-ra­ken­nuk­sen ti­loi­hin. Pää­tös liit­tyy alu­e­val­tuus­ton jou­lu­kuus­sa 2023 hy­väk­sy­mään pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­maan. Vuo­de­o­sas­ton siir­ros­ta tu­lee sääs­tö­nä palk­ka-, vuok­ra- ja tu­ki­pal­ve­lu­kus­tan­nuk­sia yh­teen­sä 390 000 eu­roa.

Ul­vi­lan vuo­de­o­sas­tol­la on ol­lut 28 hoi­to­paik­kaa ja hen­ki­lös­töä yh­teen­sä 25 hen­keä. Po­ti­lai­den ja omais­ten kan­nal­ta siir­ron vai­ku­tus on vä­häi­nen, sil­lä uu­den ja van­han osas­ton vä­li­nen etäi­syys on noin 10 ki­lo­met­riä. Ul­vi­las­ta on hy­vät lii­ken­neyh­tey­det Po­riin.

Siir­to Sa­ta­sai­raa­laan mah­dol­lis­taa hen­ki­lös­tö­re­surs­sien pa­rem­man si­joit­te­lun esi­mer­kik­si äkil­li­sis­sä pois­sa­o­lo­ta­pauk­sis­sa. Tämä li­sää po­ti­las- ja hen­ki­lös­tö­tur­val­li­suut­ta. Li­säk­si Sa­ta­sai­raa­lan yleis­lä­kää­ri­päi­vys­tä­jä voi hoi­taa po­ti­lai­ta ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti.

Osa­na muu­to­soh­jel­man toi­meen­pa­noa hy­vin­voin­ti­a­lue on käyn­nis­tä­nyt neu­vot­te­lut Sa­ta­kun­nan kun­tien kans­sa kos­kien vuok­ra­ti­lois­ta mak­set­ta­van pää­o­ma­vuok­ran sekä yl­lä­pi­to­vuok­ran mää­rää sekä vuok­ra­so­pi­mus­ten pi­tuut­ta, so­pi­mus­ra­ken­teen säi­ly­es­sä muu­ten en­nal­laan. Neu­vot­te­lui­den ar­vi­oi­daan päät­ty­vän ke­vään 2024 ai­ka­na.

Hy­vin­voin­ti­a­lue tie­dot­taa, et­tä neu­vot­te­lut kun­tien kans­sa on käy­ty hy­väs­sä hen­ges­sä ja yh­teis­työs­sä. Alu­e­hal­li­tus val­tuut­ti tek­nis­ten pal­ve­lui­den vas­tuu­a­lu­e­joh­ta­jan al­le­kir­joit­ta­maan ke­vään 2024 ai­ka­na käy­tä­vien kun­ta­koh­tais­ten vuok­ra­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­den pe­rus­teel­la päi­vi­tet­tä­vät vuok­ra­so­pi­muk­set sekä nii­den mah­dol­li­set muu­tos­liit­teet.

Alu­e­hal­li­tus päät­ti an­taa ruo­ka­huol­lon ja vä­li­ne­huol­lon kes­kit­tä­mi­seen liit­ty­vät ra­ken­nus­hank­keet ra­ken­nus­toi­mi­kun­nan oh­jauk­seen hank­kei­den laa­juuk­sien ja vai­ku­tus­ten sekä ai­ka­tau­luk­riit­ti­syyk­sien vuok­si.

Alu­e­hal­li­tus hy­väk­syi myös val­tuus­to­ryh­mien vuo­den 2023 ryh­mä­ra­ha­sel­vi­tyk­set ja koos­teen, vuo­den 2024 ryh­mä­ra­han me­net­te­ly­oh­jeet ja val­tuus­to­ryh­mien vuo­den 2024 ryh­mä­ra­ha-ano­muk­set.

Jär­jes­tö­jen han­ke­a­vus­tuk­set ovat nyt ha­et­ta­va­na. Toi­min­ta-avus­tus­ten ko­ko­nais­mää­rä­ra­ha on 850 000 eu­roa, joka si­säl­tää toi­min­ta-avus­tus­ten li­säk­si myös han­ke-avus­tuk­set. Alu­e­hal­li­tus päät­ti 30.1.2024 myön­tää toi­min­ta-avus­tuk­sia yh­teen­sä 647 100 eu­roa, mikä on 40 909 eu­roa enem­män kuin vii­me vuon­na. Ha­ke­muk­sia ar­vi­oi­ta­es­sa kiin­ni­tet­tiin huo­mi­o­ta toi­min­nan laa­juu­teen, to­teu­tuk­seen, vai­kut­ta­vuu­teen ja hyö­tyyn koh­de­ryh­mäl­le sekä hy­vin­voin­ti­a­lu­een stra­te­gis­ten ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­seen.

Jär­jes­töil­lä on mah­dol­li­suus myös ha­kea Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta han­ke­a­vus­tus­ta mää­rä­ai­kai­siin ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin. Vuon­na 2024 ja­et­ta­vaa on noin 200 000 eu­roa. Hy­vin­voin­ti­a­lue voi tu­kea han­ke­a­vus­tuk­sel­la toi­min­taa, jo­hon jär­jes­tö ha­kee ul­ko­puo­li­sel­ta ra­hoit­ta­jal­ta (esim. STEA, ESR, THL tai STM) avus­tus­ta ke­hit­tä­mis­luon­tei­siin, mää­rä­ai­kai­siin teh­tä­viin. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een avus­tus ei voi ol­la ai­noa ra­hoi­tus­ka­na­va. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ra­hoi­tus toi­mii toi­min­nan täy­den­tä­vä­nä jul­ki­se­na ra­hoi­tuk­se­na. Han­ke­a­vus­tus­ten ha­ku­ai­ka on jat­ku­va ja avus­tuk­sia voi­daan myön­tää mää­rä­ra­ho­jen puit­teis­sa.

Alu­e­hal­li­tus päät­ti myön­tää As­ta ry:lle han­ke­a­vus­tuk­se­na 15 000 eu­roa vuo­del­le 2024. Jär­jes­tö on saa­mas­sa STEA:lta kol­men vuo­den ra­hoi­tuk­sen, yh­teen­sä 217 330 eu­roa ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen. As­ta ry:llä ei ole oma­ra­hoi­tu­so­suut­ta, ei­kä oma­ra­hoi­tu­so­suut­ta ole myös­kään muil­ta kump­pa­neil­ta, ku­ten esi­mer­kik­si kun­nil­ta.

As­ta ry:n hank­keen koh­de­ryh­mä­nä on työ­i­käi­set hen­ki­löt, pää­o­sin osa­työ­ky­kyi­set, päih­de­kun­tou­tu­jat ja mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jat. Pää­ta­voit­tee­na on edis­tää han­ke­toi­min­taan osal­lis­tu­jien, osa­työ­ky­kyis­ten päih­de- ja mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien, fyy­sis­tä ter­veyt­tä ja sitä kaut­ta osal­li­suut­ta, elä­män­laa­tua ja hy­vin­voin­tia. As­ta ry:n ke­hit­tä­mis­hank­kees­sa jal­kau­te­taan toi­min­taa laa­jem­min Sa­ta­kun­nan kun­tiin.