Ul­vi­lan kirk­ko­her­ra­na elo­kuus­ta vuo­des­ta 2006 saak­ka toi­mi­nut Ma­ri­an­ne Känä on ir­ti­sa­nou­tu­nut 1. mar­ras­kuu­ta 2024 lu­kien.

Ma­ri­an­ne Känä ker­too, et­tä hän jää tuol­loin eläk­keel­le.

– Ha­lu­sin il­moit­taa elä­köi­ty­mi­ses­tä­ni ajois­sa, jot­ta seu­ra­kun­taan voi­daan hy­vis­sä ajoin al­kaa et­siä uut­ta kirk­ko­her­raa, Känä ker­too.

Känä jää ker­ty­neil­le lo­ma­va­pail­le jo elo­kuun alus­sa, jon­ka jäl­keen vir­kaa si­jais­te­taan en­si vuo­den mar­ras­kuu­hun saak­ka.

Asia oli Tu­run ar­ki­hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin esi­tys­lis­tal­la 15. mar­ras­kuu­ta.