An­ni­na Lön­n­berg

Ul­vi­lan Seu­dun tuo­te­pääl­lik­kö­nä ja asi­a­kas­pal­ve­lu­vas­taa­va­na on aloit­ta­nut po­ri­lai­nen An­ne Kuhl­berg. Hä­nen pää­a­si­al­li­sen toi­men­ku­van­sa on myyn­ti ja mark­ki­noin­ti Lal­li Oy:n ti­lat­ta­vis­sa pai­kal­lis­leh­dis­sä eli Ul­vi­lan Seu­dun li­säk­si myös Uu­tis­luot­sis­sa. An­ne on jo aloit­ta­nut kon­tak­tien luo­mi­sen ja tu­tus­tu­mi­sen alu­ee­seen.

– Yrit­tä­jä, älä siis ih­met­te­le, jos tu­tus­ta ja lä­hei­ses­tä pai­kal­li­ses­ta leh­des­tä tu­lee yh­tey­de­not­to uu­del­ta hen­ki­löl­tä. Tär­kein­tä on tu­tus­tua sii­hen kaik­keen, mitä alu­eel­la on tar­jot­ta­va­na ja tar­jo­ta yri­tyk­sil­le uu­den­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia mark­ki­noi­da tuot­tei­taan ja pal­ve­lui­taan niin prin­tis­sä kuin avau­tu­vas­sa di­gis­sä, An­ne to­te­aa.

Hän muis­tut­taa myös, et­tä pai­kal­lis­leh­ti on lä­hei­nen me­dia, jota lu­e­taan usein kan­nes­ta kan­teen ja sen si­säl­töön pa­la­taan mon­ta ker­taa.

En­si vii­kon per­jan­tai­na An­ne Kuhl­berg ja muut Ul­vi­la Seu­dun te­ki­jät tar­jo­a­vat kah­vit kaup­pa­kes­kus Han­sas­sa.

– Esit­te­lem­me myös uu­siu­tu­nei­ta di­gi­si­säl­tö­jäm­me ja nä­köis­leh­teä sekä opas­tam­me nii­den käyt­töön. Sen li­säk­si otam­me mie­lel­läm­me vas­taan jut­tu­vink­ke­jä ja mui­ta­kin eh­do­tuk­sia esi­mer­kik­si tu­le­vis­ta leh­tien tee­mois­ta.

– Toki jo­tain uut­ta tee­moi­tus­ta on jo suun­ni­tel­tu, ja ai­om­me en­si vuo­den ai­ka­na pu­reu­tua yhä lä­hem­mäs lu­ki­joi­tam­me sekä ker­toa pie­nem­pien­kin ky­lien asi­ois­ta omil­la tee­ma­si­vuil­la. Nämä tu­le­vat tee­mat ovat­kin oi­val­li­nen paik­ka yri­tyk­sil­le esi­tel­lä toi­min­taan­sa ja pal­ve­lui­taan mai­nos­ta­mal­la. Ota­pa siis yh­teyt­tä hy­vis­sä ajoin, joko säh­kö­pos­til­la tai pu­he­li­mel­la, Kuhl­berg in­nos­taa.

Uu­dis­tu­neet verk­ko­si­vut tar­jo­a­vat en­tis­tä enem­män si­säl­töä lu­ki­joil­leen. Si­vuil­le tu­lee joka päi­vä uut­ta lu­et­ta­vaa ja myös mak­sul­li­sia ti­laa­ja­si­säl­tö­jä.

– Kan­nat­taa käy­dä kurk­kaa­mas­sa, mil­tä uu­det si­vut näyt­tä­vät, Kuhl­berg vink­kaa.

Pai­kal­lis­leh­ti­maa­il­ma on Kuhl­ber­gil­le tut­tu Laut­ta­ky­lä-leh­des­tä ja me­di­a­maa­il­ma yleen­sä Tu­run Sa­no­mis­ta. Ul­vi­lan Seu­tuun Kuhl­berg siir­tyi ESR-ra­hoit­tei­ses­ta di­gi­val­men­nus­hank­kees­ta.

– Ul­vi­lan Seu­dun­kin siir­ty­es­sä yhä enem­män di­gi­taa­li­sek­si, pys­tym­me tar­jo­a­maan ti­laa­jil­le, lu­ki­joil­le ja mai­nos­ta­jil­le en­tis­tä mo­ni­puo­li­sem­paa si­säl­töä. Kui­ten­kaan unoh­ta­mat­ta pai­kal­lis­leh­den valt­tia lä­hei­syyt­tä. Uu­den di­gi­taa­li­suu­den myö­tä, pai­kal­li­sia uu­ti­sia ja jut­tu­ja voi lu­kea hel­pos­ti vaik­ka­pa pal­mu­pui­den kat­vees­ta lo­mal­la, Kuhl­berg miet­tii.