SAK ja sen am­mat­ti­liit­to­jen jär­jes­töl­li­set toi­met jat­ku­vat tors­tai­na 1. hel­mi­kuu­ta. Liit­to­jen mu­kaan kyse on hä­tä­huu­dos­ta suo­ma­lai­sen työ­vä­es­tön puo­les­ta. Toi­mil­la vas­tus­te­taan hal­li­tuk­sen so­si­aa­li­tur­va­leik­kauk­sia ja työ­e­lä­mä­hei­ken­nyk­siä. La­kot kos­ke­vat laa­jas­ti muun mu­as­sa kau­pan alaa, te­ol­li­suut­ta ja kaik­kia Suo­men suu­rim­pia len­to­kent­tiä. Myös Po­rin len­to­kent­tä on lak­ko­jen pii­ris­sä.

PA­Min ju­lis­ta­man la­kon pii­ris­sä ovat kaik­ki S-ryh­män myy­mä­lät ja lii­ken­ne­a­se­mat koko maas­sa, kaik­ki Osuus­kaup­po­jen pank­ki- ja par­tu­ri-kam­paa­moi­den pal­ve­lut, kaik­ki K-Ci­ty­mar­ke­tit ja K-Ci­ty­mar­ket kaup­pi­aat, K-Su­per­mar­ke­tit ja K-mar­ke­tit, kaik­ki LIDL-myy­mä­lät ja kaik­ki Tok­man­nin myy­mä­lät.

La­kon pii­ris­sä on myös kiin­teis­tö­pal­ve­lu­a­la, jo­hon kuu­lu­vat esi­mer­kik­si ISS Pal­ve­lut Oy, L&T kiin­teis­tö­huol­to-, sii­vous- ja te­ol­li­suus­pal­ve­lut, RTK-Pal­ve­lut ja SOL Pal­ve­lut sekä Kiin­teis­tö­pal­ve­lut.

Au­to- ja Kul­je­tu­sa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT:n kah­den vuo­ro­kau­den po­liit­ti­nen lak­ko kos­kee noin 160 yri­tys­tä. La­kon pii­ris­sä ovat esi­mer­kik­si Oy Mat­ka­huol­to Ab, Fin­nair Oy, mat­ka­toi­mis­to­ja, ku­ten Au­rin­ko­mat­kat Oy, Mat­ka­po­jat Oy, Tui Fin­land Oy, Tjä­re­borg Oy sekä Poh­jo­lan Mat­ka Oy. Myös Vi­king Li­nen työn­te­ki­jät kuu­lu­vat la­kon pii­riin.

Ah­tau­sa­lal­ta mu­ka­na ovat muun mu­as­sa Ol­mar Pori Oy sekä Rau­ma Crane Ser­vi­ce/eril­lis­so­pi­mus.

Säh­kö­liit­to il­moit­taa, et­tä 4 500 säh­kö­liit­to­lais­ta kes­keyt­tää työt te­ol­li­suu­des­sa ja pk-seu­dul­la 1.–2. hel­mi­kuu­ta. Säh­kö­lii­ton lak­ko­koh­tei­den jou­kos­sa on muun mu­as­sa Adolf Lah­ti Yx­pi­la, Rau­ma.

Te­ol­li­suus­lii­ton kah­den vuo­ro­kau­den po­liit­ti­nen lak­ko kos­kee 715 toi­mi­paik­kaa eri puo­lil­la Suo­mea. Lak­ko­jen pii­ris­sä on noin 60 000 te­ol­li­suu­den työn­te­ki­jää.

Lis­ta lä­hi­a­lu­eel­la toi­mi­vis­ta te­ol­li­suus­lai­tok­sis­ta, joi­ta Te­ol­li­suus­lii­ton lak­ko kos­kee:

Au­ru­bis Fin­land Oy Pori

Bo­li­den Har­ja­val­ta Oy Har­ja­val­ta

Bo­li­den Har­ja­val­ta Oy Pori

Bron­to Sky­lift Oy Ab Pori

Ca­ve­ri­on In­dust­ria Oy Pori ja Rau­ma, tek­ni­nen huol­to ja kun­nos­sa­pi­to

Ca­ve­ri­on Suo­mi Oy Pori, tek­ni­nen huol­to ja kun­nos­sa­pi­to

Cu­po­ri Oy Pori

Kone His­sit Oy Pori

Leh­to­sen Ko­ne­pa­ja Oy Ko­ke­mä­ki

Lu­va­ta Pori Oy Pori

Lu­vi­an Saha Oy

No­rilsk Nic­kel Har­ja­val­ta Oy Har­ja­val­ta

Qu­ant Fin­land Oy, Bo­li­den Har­ja­val­ta

Qu­ant Fin­land Oy, Nor­nic­kel Har­ja­val­ta

Qu­ant Fin­land Oy, Ser­vi­ce Cen­ter Sa­ta­kun­ta

Suo­mi­nen Kui­tu­kan­kaat Oy, Nak­ki­la

Tek­ni­se­ri Oy Pori

UPM-Kym­me­ne Oyj, Sei­kun Saha

Val­met Tech­no­lo­gies Oy Pori

Val­ta­siir­to Oy Har­ja­val­ta

Val­ta­siir­to Oy Pori