Lisää toimintaa

Ku­ten mo­nes­sa muus­sa­kin ky­läs­sä, Lei­ne­pe­ris­sä on to­tut­tu it­se toi­mi­maan, jot­ta ky­lään saadaan vir­keyt­tä ja toi­min­taa. Nyt ky­lään on pe­rus­tet­tu uu­si te­at­te­riyh­dis­tys, jon­ka nimi on Lei­ne­pe­rin Här­kä­tal­lin te­at­te­ri ry. Uu­den yh­dis­tyk­sen ta­ka­na on mon­ta har­ras­ta­ja­te­at­te­rin osaa­jaa. Sen li­säk­si, et­tä vä­keä tar­vi­taan näyt­tä­möl­le, on mon­ta muu­ta osa-alu­et­ta. Te­at­te­ri­näy­tös­tä suun­ni­tel­les­sa pi­tää ot­taa huo­mi­oon muun mu­as­sa kah­vi­la­toi­min­not, li­pun­myyn­ti ja lii­ken­ne- ja tur­va­jär­jes­te­lyt. In­nos­tu­nut­ta tal­koo­vä­keä siis tar­vi­taan. Näy­tel­män tuot­ta­mi­seen taa­sen tar­vi­taan la­va­hen­ki­löi­den li­säk­si muun mu­as­sa ää­ni­mie­hiä ja la­vas­tuk­ses­ta vas­taa­via te­ki­jöi­tä.

Haluatko lukea koko artikkelin?