Liikkumaan!

Liik­ku­mi­nen ja lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sien li­sää­mi­nen ovat mo­nen kun­nan ja kau­pun­gin pri­o­ri­teet­ti­lis­tal­la juu­ri nyt, sil­lä en­nal­ta­eh­käi­se­väl­lä ja ak­tii­vi­sel­la elä­män­ta­val­la pys­ty­tään vä­hen­tä­mään esi­mer­kik­si ter­veys­ku­lu­ja sekä kan­nus­ta­maan te­hok­kaa­seen ar­keen.

Haluatko lukea koko artikkelin?