Kes­kus­ta ja vi­her­va­sem­mis­to ajoi­vat vä­ki­sin läpi hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­sen 23.6.2021, vaik­ka op­po­si­ti­o­puo­lu­eet sitä vas­tus­ti­vat. Nyt sit­ten kes­kus­ta ja vi­her­va­sem­mis­to kil­van ar­vos­te­le­vat ny­kyis­tä hal­li­tus­ta edel­li­sen hal­li­tuk­sen te­ke­mis­tä va­ka­vis­ta vir­heis­tä.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la ih­me­tel­lään, mik­si pal­ve­lut kes­ki­te­tään maa­kun­nan kes­kus­kau­pun­gin asuk­kail­le, vaik­ka jo­kai­sel­le ajat­te­le­val­le ih­mi­sel­le oli­si pi­tä­nyt ol­la täy­sin sel­vää, mitä ta­pah­tuu kun kun­nil­le suun­nat­tu val­ti­on sote-ra­hoi­tus siir­re­tään maa­kun­nil­le.

Van­has­sa sote-jär­jes­tel­mäs­sä val­ti­on tu­ke­mat pal­ve­lut kes­kit­tyi­vät kun­tien kes­kus­taa­ja­man asuk­kai­den lä­hei­syy­teen, kos­ka val­tuus­tois­sa hei­dän edus­ta­jil­laan oli enem­mis­tö. Täs­sä mie­les­sä ei voi ol­la mi­kään yl­lä­tys, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la pal­ve­lut kes­ki­te­tään maa­kun­nan kes­kus­kau­pun­kiin.

Kan­sa­lais­ten alu­eel­li­sen tasa-ar­von nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na van­ha sote-jär­jes­tel­mä oli ai­na­kin kym­me­nen ker­taa pa­rem­pi kuin tämä uu­si jär­jes­tel­mä.

Ter­vey­den­huol­los­sa hen­ki­lös­tön kus­tan­nuk­set ovat yli­voi­mai­ses­ti suu­rin me­no­e­rä, eh­kä 90%. Täs­sä mie­les­sä toi­min­ta­ti­lois­ta sääs­tä­mi­nen ei rat­kai­se on­gel­mia. Te­hok­kain kei­no on hen­ki­lös­tön mo­ti­vaa­ti­on pa­ran­ta­mi­nen ja tur­han by­rok­ra­ti­an rii­su­mi­nen työ­ru­tii­neis­ta, vaik­ka tie­to­suo­ja ja po­ti­las­tur­val­li­suus ovat­kin ai­na hy­viä te­ko­syi­tä, joi­hin on help­po ve­do­ta.

Li­säk­si pal­ve­lu­jen siir­to maa­kun­nan kes­kus­kau­pun­kiin tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, et­tä syr­jä­kun­tien ja yk­si­tyis­ten omis­ta­mien kiin­teis­tö­jen hin­nat ro­mah­ta­vat. Mi­ten tä­män jäl­keen sote-am­mat­ti­lai­sil­la on va­raa muut­taa maa­kun­nan kes­kus­kau­pun­kiin? Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den sääs­tö­tal­kois­sa on kyse osa­op­ti­moin­nis­ta, joi­den sum­ma on yleen­sä ka­tast­ro­fi.

Myös­kään kus­tan­nus­ten nou­su palk­ka­har­mo­ni­saa­ti­on joh­dos­ta ei voi ol­la mi­kään yl­lä­tys, kos­ka har­mo­ni­saa­tio teh­tiin palk­ko­ja nos­ta­mal­la. Jos­tain syys­tä yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien re­surs­se­ja ei osa­ta hyö­dyn­tää, se­kin nos­taa kus­tan­nuk­sia. Myös val­tio on kan­ta­nut oman kor­ten­sa ke­koon ra­joit­ta­mal­la lää­kä­ri­o­pis­ke­lu­paik­ko­jen mää­rää lää­kä­ri­lii­ton toi­vei­den mu­kaan.

Yleen­sä ras­kas or­ga­ni­saa­tio luo pal­ve­lui­hin hi­taut­ta ja tu­lee kal­liik­si kai­kil­le osa­puo­lil­le. Jär­jes­tel­mä, jos­sa en­sin jo­no­te­taan pu­he­li­mes­sa, sit­ten odo­te­taan ter­vey­den­hoi­ta­jan yh­tey­de­not­toa, sit­ten jo­no­te­taan lää­kä­ri­ai­kaa ja sit­ten jo­no­te­taan lää­kä­rin­vas­taa­not­toa täy­des­sä odo­tus­sa­lis­sa - syö asi­ak­kaan kal­lis­ta ai­kaa ja ku­lut­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­een re­surs­se­ja koh­tuut­to­mas­ti.

Työ­ter­vey­den­hoi­dos­sa 24/7-chat tai Te­ams-lää­kä­ri vas­taa muu­ta­man mi­nuu­tin ku­lut­tua, ker­rot hä­nel­le esi­mer­kik­si, et­tä kyn­si­nau­ha on tu­leh­tu­nut, lää­kä­ri pyy­tää ku­van sor­mes­ta ja kym­me­nes­sä mi­nuu­tis­sa si­nul­la on an­ti­bi­oot­ti­re­sep­ti oma­kan­nas­sa. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin Ki­vi­kon ter­vey­sa­se­mal­la on huo­mat­tu, et­tä ai­kaa ja ra­haa sääs­tyy ihan älyt­tö­mäs­ti, jos hom­mat teh­dään heti.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den piti las­kea kus­tan­nuk­sia ja pa­ran­taa pal­ve­lui­den ta­soa, mut­ta kum­pi­kaan väi­te ei näy­tä pi­tä­vän paik­kaan­sa. Van­han jär­jes­tel­män vuo­si­kus­tan­nuk­set oli­vat noin 20 mil­jar­dia eu­roa, mut­ta uu­den jär­jes­tel­män kus­tan­nuk­set ar­vi­oi­daan nou­se­van 31 mil­jar­diin eu­roon vuon­na 2030.

On­nek­si mo­net kan­sa­ne­dus­ta­jat ja val­tuu­te­tut ajat­te­le­vat myös koko yh­teis­kun­nan ja kaik­kien kan­sa­lais­ten etua, sik­si enem­mis­tö­dik­ta­tuu­rin hai­tat ei­vät toi­vot­ta­vas­ti to­teu­du täy­des­sä mi­tas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den pää­tök­sen­te­os­sa.

Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ei ole kyse jäl­ki­vii­sau­des­ta, kos­ka ny­kyi­set hal­li­tus­puo­lu­eet ei­vät kan­nat­ta­neet sote uu­dis­tus­ta 23.6.2021, nyt syyt al­ka­vat kir­kas­tua muil­le­kin. Olem­me kui­ten­kin kaik­ki sa­mas­sa ve­nees­sä, sik­si hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den on­gel­mat voi­daan rat­koa vain op­po­si­ti­on ja hal­li­tus­puo­lu­ei­den yh­teis­työl­lä.

Ant­ti Roi­ne

Ul­vi­la 18.10.2023