San­na Jääs­ke­läi­nen

Lei­ne­pe­rin in­fo­ra­ken­nuk­ses­sa vie­te­tään tä­nään kuu­del­ta kah­den näyt­te­lyn ava­jai­sia. Juus­to­kel­la­ris­sa au­ke­a­va Lei­ne­pe­ri Woo­lart Bien­na­le 2023 – Sol­ju­en on 18 tai­tei­li­jan töi­den ko­ko­nai­suus, jos­sa vil­la tul­kit­see vir­taa­van joen ää­rel­lä. In­fo­ti­las­sa on puo­les­taan esil­lä Suo­men huo­pa­yh­dis­tys Fil­tin näyt­te­ly Huo­paa joen var­rel­la.

Vah­van vil­la­tee­man toi Lei­ne­pe­rin ruuk­kiin ne­li­sen vuot­ta sit­ten Keh­rää­mö Mus­ta­lam­paan yrit­tä­jä Pi­rit­ta Mä­ki­nen. Hän ker­too, et­tä näyt­te­lyn tee­ma läh­ti syn­ty­mään Hely Oja­lan hai­ku­muo­toon kir­joit­ta­man ru­non kaut­ta. Bien­na­len tai­tei­li­jat tul­kit­se­vat nyt te­ok­sis­saan vil­lal­la hai­kua vir­taa­vas­ta jo­es­ta – jat­ku­vuu­des­ta, elin­voi­mas­ta, py­sy­vyy­des­tä, luon­non kau­neu­des­ta ja elä­män ih­mees­tä. Vir­taa­va vesi on olen­nai­nen osa Lei­ne­pe­rin ruu­kin ta­ri­naa, on­han ruuk­ki­ky­län hal­ki vir­taa­vas­sa Kul­laan­jo­es­sa jopa kol­me eril­lis­tä kos­kea.

– Näyt­te­lyn te­ok­sis­sa iki­ai­kai­nen vil­la vi­su­a­li­soi vir­taa­van joen mer­ki­tyk­siä ja sym­bo­liik­kaa. Vil­la huo­kuu py­sy­vyyt­tä ja lem­peyt­tä.

Mu­ka­na Sol­ju­en-näyt­te­lys­sä on vil­las­ta eri tek­nii­koil­la teh­ty­jä te­ok­sia: on huo­vu­tus­ta, ku­don­nai­sia, va­paa­ta kir­jon­taa.

– Meil­lä on hie­no ver­kos­to ja Lei­ne­pe­ris­tä on tul­lut vil­lan koti. Yh­tei­söl­li­syys on tär­keä asia, sil­lä mi­tään hie­no­ja jut­tu­ja ei teh­dä yk­sin, Mä­ki­nen sa­noo.

Riitta Kujansuulla on näyttelyssä huovutettu Vetehinen sekä taustalla näkyvät hahmot.

Riitta Kujansuulla on näyttelyssä huovutettu Vetehinen sekä taustalla näkyvät hahmot.

Ko­ke­mä­en Kor­ke­ao­jal­la asu­va Riit­ta Ku­jan­suu on yk­si näyt­te­lyn tai­tei­li­jois­ta. Hän ker­too, mi­ten löy­si huo­vu­tuk­sen vii­ti­sen vuot­ta sit­ten.

– Hu­rah­din huo­vu­tuk­seen ihan täy­sin. Kun hain Pi­rit­tal­ta vil­lo­ja, hän ky­syi, re­so­noi­ko Sol­ju­en-tee­ma mi­nus­sa. Kyl­lä se al­koi re­so­noi­da ja en­sim­mäi­sek­si mie­lee­ni tuli ka­le­va­lai­nen Ve­te­hi­nen. En ole al­ku­jaan sa­ta­kun­ta­lai­nen ja sik­si joki on mi­nul­le vä­hän pe­lot­ta­va, mut­ta mie­len­kiin­toi­nen ele­ment­ti.

Näyt­te­lys­sä on esil­lä Ku­jan­suun Ve­te­hi­nen sekä muu­ta joen vä­keä il­meik­käi­nä huo­pa­hah­moi­na.

Anu Ojala-Maranon hatut saivat innoituksensa virtaavan veden tekemistä muodoista.

Anu Ojala-Maranon hatut saivat innoituksensa virtaavan veden tekemistä muodoista.

Lei­ne­pe­ris­sä työs­ken­te­le­vä Anu Oja­la-Ma­ra­no oli alus­ta as­ti mu­ka­na suun­nit­te­le­mas­sa näyt­te­lyä Mä­ki­sen ja äi­tin­sä Hely Oja­lan kans­sa. Hän on tuo­nut näyt­te­lyyn uniik­ke­ja huo­pa­hat­tu­ja, joi­den ko­ho­ku­vi­ot tuo­vat mie­leen ve­den vir­tauk­set.

Huopayhdistys Filtin Sirpa Mäntylä esittelee Reena Curpheyn taidokasta teosta.

Huopayhdistys Filtin Sirpa Mäntylä esittelee Reena Curpheyn taidokasta teosta.

Suo­men huo­pa­yh­dis­tys Fil­tin näyt­te­ly­koor­di­naat­to­ri Sir­pa Män­ty­lä saa­pui tiis­tai­na Jäm­säs­tä Lei­ne­pe­riin ra­ken­ta­maan näyt­te­lyä. Yh­dis­tys piti myös vii­me vuon­na in­fos­sa näyt­te­lyn. Hu­paa joen var­rel­la -näyt­te­lys­sä on mu­ka­na 13 tai­tei­li­jaa, jou­kos­sa myös kan­sain­vä­li­siä ni­miä.

– Meil­lä on mu­ka­na oi­kei­ta hel­miä. Esi­mer­kik­si Vi­ros­sa asu­van Ree­na Curp­heyn sil­kil­le teh­ty, joen pin­taa ku­vaa­va teos.

Mo­lem­mat näyt­te­lyt ovat avoin­na 16.7. as­ti: 27.–28.5. kel­lo 12–16 sekä kesä-hei­nä­kuus­sa ti–su kel­lo 11–17 Lei­ne­pe­rin ruu­kin mat­kai­luin­fos­sa, Pit­kä­jär­ven­tie 7, Ul­vi­la. Näyt­te­lyn ava­jai­siin tä­nään 25.5. kel­lo 18 ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta. Vii­kon­lop­pu­na 10.–11.6. pi­de­tään Lei­ne­pe­ris­sä li­säk­si Vil­la­ruuk­ki-ta­pah­tu­ma.

Hai­ku vir­taa­vas­ta jo­es­ta

Ki­ha­rai­nen vuo

leh­ti­puut vir­ran

yl­lä tur­va py­sy­vä.

La­ho­puut, pa­dot

ki­vi­sil­lat, hei­nä­maat

ih­mi­sen työ­tä.

Joen uo­mas­sa

vaah­to­päät ku­per­keik­kaa

su­van­not tum­mat.

-Hely Oja­la-