Maa­rit Kaut­to

Pai­kal­la oli noin 150 hen­keä kes­kus­te­le­mas­sa ja tuo­mas­sa esiin toi­vei­taan Ul­vi­lan kau­pun­gin vir­ka­mie­hil­le ja po­liit­ti­sil­le päät­tä­jil­le. Vir­ka­mie­his­tä ylei­sön edes­sä is­tui­vat kau­pun­gin­joh­ta­ja Mik­ko Löf­bac­ka, ta­lous­joh­ta­ja Nora Kos­ki­nen, si­vis­tys­joh­ta­ja Kim­mo Vep­sä ja lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­pal­ve­lui­den pääl­lik­kö Mark­ku Ne­va­la. Li­säk­si pai­kal­la oli kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Lee­na Jo­ki­nen-Ant­ti­la (sd.).

Virkamiehistä yleisön edessä istuivat liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö Markku Nevala, talousjohtaja Nora Koskinen, kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka ja sivistysjohtaja Kimmo Vepsä. Lisäksi paikalla oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leena Jokinen-Anttila (toinen oikealta).

Virkamiehistä yleisön edessä istuivat liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö Markku Nevala, talousjohtaja Nora Koskinen, kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka ja sivistysjohtaja Kimmo Vepsä. Lisäksi paikalla oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leena Jokinen-Anttila (toinen oikealta).

Maarit Kautto

Il­lan yk­kö­sai­he oli odo­te­tus­ti Kos­kin kou­lu, jon­ka koh­ta­los­ta kul­laa­lai­set ovat eri­tyi­sen huo­lis­saan. Täl­lä het­kel­lä kou­lun toi­nen ra­ken­nus, jos­sa ovat ol­leet lii­kun­ta­ti­lat, ruo­kai­lu­ti­la ja kä­si­työ­luok­kia, on ase­tet­tu si­vis­tys­joh­ta­jan pää­tök­sel­lä käyt­tö­kiel­toon si­säil­ma­on­gel­mien ta­kia.

Kul­laa­lai­set pel­kää­vät­kin nyt, et­tä käyt­tö­kiel­to on ase­tet­tu tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti ja sitä käy­te­tään kei­no­na kou­lun su­pis­ta­mi­sel­le tai lo­pul­li­sel­le lak­kaut­ta­mi­sel­le.

Si­vis­tys­joh­ta­ja Kim­mo Vep­sä to­te­si, et­tä käyt­tö­kiel­lon aset­ta­mi­ses­sa tär­kein läh­tö­koh­ta on las­ten etu ja ter­veys, joka me­nee kai­ken muun edel­le.

– Tar­koi­tuk­sen­ha­kui­suut­ta ei pää­tök­ses­sä­ni ole ol­lut, vaan ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon vi­ra­no­mai­set il­moit­ti­vat tar­kas­tuk­sen­sa jäl­keen si­säil­ma­on­gel­mien ole­van sen kal­tai­sia, et­tä ne voi­vat ai­heut­taa vaa­raa ja ter­veys­hait­to­ja op­pi­lail­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le. Vi­ra­no­mai­set ke­hot­ti­vat sul­ke­maan ra­ken­nuk­sen ja aset­ta­maan sen käyt­tö­kiel­toon. Näin tein­kin vä­lit­tö­mäs­ti ke­ho­tuk­sen jäl­keen, Vep­sä sel­vit­ti.

– Vi­ran­hal­ti­joi­den ja mei­dän päät­tä­jien pi­tää kuun­nel­la, mitä ter­veys­vi­ra­no­mai­set sa­no­vat ja toi­mia sen mu­kai­ses­ti. Tämä kou­lu­a­si­a­kin rat­ke­aa, mut­ta hä­ti­köi­dä ei kan­na­ta, Lee­na Jo­ki­nen-Ant­ti­la jat­koi.

Kullaa-iltaan osallistui noin 150-henkeä. Illan ykkösaihe oli Koskin koulu, mutta muitakin kehitystoiveita tuli esiin.

Kullaa-iltaan osallistui noin 150-henkeä. Illan ykkösaihe oli Koskin koulu, mutta muitakin kehitystoiveita tuli esiin.

Maarit Kautto

Kos­kin kou­lun reh­to­ri Juha Aal­to­nen ker­toi kou­lun ar­jes­ta, kun kaik­ki op­pi­laat on nyt si­joi­tet­tu sa­maan ra­ken­nuk­seen ja ruo­kai­lu ta­pah­tuu lä­hei­ses­sä Kul­laan­ko­dos­sa.

– Ah­das­ta on, mut­ta me pär­jääm­me. Ti­lan­ne pa­ra­ni hiu­kan, kun ja­oim­me yh­den esi­o­pe­tuk­sen ti­lan ja saim­me näin loh­kais­tua vä­hän li­sä­ti­laa kou­lun op­pi­lail­le, vaik­ka ne­li­öt ei­vät kas­va­neet­kaan. Ruo­kai­lu Kul­laan­ko­dos­sa su­juu hy­vin, ei­kä muu­ta­man sa­dan met­rin kä­ve­ly päi­vän ai­ka­na ole mie­les­tä­ni ke­nel­le­kään hai­tak­si.

– Se, et­tä olem­me päi­vät niin lä­hel­lä toi­si­am­me, on tuo­nut ter­vey­del­li­siä on­gel­mia, esi­mer­kik­si pää­täit ovat li­sään­ty­neet ja olem­me kamp­pail­leet syy­hyn kans­sa. Ikä­vin asia las­ten kan­nal­ta on lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sien ka­pe­ne­mi­nen ja kä­si­työ­ti­lo­jen puu­te. Nii­hin pi­täi­si kek­siä jo­kin jär­ke­vä rat­kai­su. Täy­tyy myös muis­taa, et­tä si­vis­tys­joh­ta­ja tai ka­pun­gin­joh­ta­ja ei­vät sul­je kou­lu­ja, vaan ne ovat val­tuus­to­ta­son pää­tök­siä, Aal­to­nen ko­ros­ti.

Kim­mo Vep­sän mu­kaan yh­te­nä vaih­to­eh­to­na kes­kus­te­luun voi­tai­siin tuo­da pik­ku­las­ten kou­lu, jos­sa oli­si yk­kös-, kak­kos- ja kol­mos­luo­kat, es­ka­ri ja päi­vä­ko­ti. Sel­väk­si kui­ten­kin kävi, et­tä kul­laa­lai­set ei­vät ole tä­män vaih­to­eh­don puo­lel­la, sil­lä yh­tään kät­tä ei nous­sut, kun kan­na­tus­ta ky­syt­tiin.

Vep­sä kui­ten­kin ko­ros­ti, et­tä yk­si­kään kou­lu ei tule sääs­ty­mään muu­tok­sil­ta. Kaik­kien kou­lu­jen toi­min­taa tul­laan so­peut­ta­maan, kos­ka ra­haa ja lap­sia on koko ajan vä­hem­män.

– Kaik­kien toi­mien lap­si­vai­ku­tuk­sia kui­ten­kin ar­vi­oi­daan tar­kas­ti, Vep­sä ki­teyt­ti.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Mik­ko Löf­bac­ka täh­den­si, et­tä Ul­vi­lan kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma on val­mis­teil­la. Sen myö­tä muo­dos­te­taan po­liit­ti­nen tah­to­ti­la kou­lu­a­si­ois­sa­kin.

– Kun pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma val­mis­tuu, läh­dem­me sen kans­sa vie­lä kier­rok­sel­le ja Kul­laal­la­kin jär­jes­te­tään kou­lu­a­si­ois­ta vie­lä erik­seen kuu­le­mis­ti­lai­suus, Löf­bac­ka pai­not­ti.

Kou­lu­a­si­an li­säk­si kul­laa­lai­sia huo­les­tut­ti­vat ter­veys­pal­ve­lui­den säi­ly­vyys, Pa­lus­jär­ven tila ja jää­ra­ta­ral­li jär­vel­lä.

Kul­laan oma­ko­ti­tont­tien mark­ki­noin­nis­sa ei Mik­ko Löf­bac­kan mu­kaan ole ol­tu niin ak­tii­vi­sia kuin oli­si voi­tu ol­la.

– Kui­ten­kin Ul­vi­lan par­haim­mat ton­tit ovat Kul­laal­la, jo­ten nii­den ja myös Lei­ne­pe­rin ruu­kin mark­ki­noin­tiin on pa­nos­tet­ta­va uu­del­la ta­val­la.

Tont­tien osal­ta ylei­sön jou­kos­ta tuli yk­si ke­hi­ty­si­dea: Voi­tai­siin­ko esi­mer­kik­si Molk­ka­rin­mä­en tont­te­ja yh­dis­tää isom­mik­si?

Kri­tii­kin pääl­le ylei­söl­tä hel­ti­si muu­ta­ma kii­tok­sen ai­he­kin: uu­si pal­ve­lu­lin­ja ja se, et­tä Kos­kin jää­kiek­ko­kau­ka­lo kun­nos­te­taan vih­doin tal­vek­si 2024.