Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti an­taa Kiin­teis­tö Oy Po­rin Win­no­val­le myön­tei­sen en­nak­ko­kä­si­tyk­sen kos­kien Kul­laan met­sä­o­pis­ton ym­pä­ris­tös­sä si­jait­se­vien ra­ken­nus­ten 6 ja 7, eli van­ho­jen käy­tös­tä pois­tet­tu­jen asun­to­la­ra­ken­nus­ten pur­ka­mi­ses­ta.

Asun­to­la­ra­ken­nus­ten yh­teis­pin­ta-ala on 565 ne­li­ö­tä. Ton­tin omis­ta­ja on Po­rin kau­pun­ki ja Kiin­teis­tö Oy Po­rin Win­no­val­la on ton­tis­ta vuok­ra­so­pi­mus, joka ulot­tuu vuo­teen 2061 saak­ka. Po­rin kau­pun­ki omis­taa yh­ti­ön osak­keis­ta sata pro­sent­tia.

Län­si­ran­ni­kon Kou­lu­tus Oy on ir­ti­sa­no­nut vuok­ra­so­pi­muk­sen­sa mo­lem­pien asun­to­loi­den osal­ta. Ra­ken­nuk­sis­sa teh­tiin ter­vey­den­suo­je­lu­lain mu­kai­set tar­kas­tuk­set syk­syl­lä 2023 ja nii­den mu­kaan asun­to­lat vaa­ti­vat kat­ta­van kos­teus- ja si­säil­ma­tek­ni­sen kun­to­tut­ki­muk­sen, jos nii­den käyt­töä jat­ke­taan. Tä­män vuok­si asun­to­lat pois­tet­tiin ko­ko­naan käy­tös­tä ja nii­tä esi­te­tään pu­ret­ta­vik­si.

Kiin­teis­tö Oy Po­rin Win­no­va ha­lu­aa li­säk­si myy­dä Ula­soo­rin­tie 21:ssä si­jait­se­van hal­li­ko­ko­nai­suu­den tont­tei­neen, kos­ka Län­si­ran­ni­kon Kou­lu­tus Oy:llä ei ole enää käyt­töä ti­loil­le. Ton­tin pin­ta-ala on 5000 ne­li­ö­tä ja ra­ken­nus­ten yh­teis­pin­ta-ala on 1818 ne­li­ö­tä .

Po­rin kau­pun­gin omis­ta­ja­po­liit­tis­ten lin­jaus­ten mu­kaan Ula­soo­rin­tie 21:n osal­ta on tar­kas­tel­ta­va mah­dol­li­suu­det jat­ko­käyt­töön joko vuok­raus­toi­min­nal­la tai kiin­teis­tös­tä luo­pu­mal­la. Muut ra­ken­nuk­set, joi­ta Län­si­ran­ni­kon Kou­lu­tus Oy ei ole vuok­ran­nut, tu­lee myy­dä tai pur­kaa.

Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti muu­te­tun pää­tö­seh­do­tuk­sen poh­jal­ta pa­laut­taa asi­an Kiin­teis­tö Oy Po­rin Win­no­val­le tar­kem­pia sel­vi­tyk­siä var­ten. Ula­soo­rin­tien kiin­teis­tö on toi­mi­nut kau­pun­gin va­ras­to­ti­la­na.