Kat­ri Mä­en­pää

Syys­kuun alun uu­ti­set oli­vat huo­les­tut­ta­via. Run­sai­den sa­tei­den kas­te­le­mat pel­lot ja la­koon­tu­nut vil­ja ovat uhan­neet ke­vät­vil­jo­jen puin­tia koko maas­sa. Myös vil­jan laa­tu on hei­ken­ty­nyt, esi­mer­kik­si täh­käi­dän­tä on hei­ken­tä­nyt sa­toa.

Pa­luk­sel­la Ant­ti Kii­lo on vil­jel­lyt maa­ta 51 ke­sää. Hän myön­tää, et­tä ku­lu­nut kesä on ol­lut to­del­la eri­koi­nen.

– Ke­vät oli kuu­ma ja kui­va, ei­vät­kä vil­jat läh­te­neet kas­vuun. Al­ku­ke­sän jäl­keen al­ka­neet sa­teet al­koi­vat kor­ja­ta ti­lan­net­ta, mut­ta elo- ja syys­kuun ju­ma­lat­to­mat sa­teet ovat pai­na­neet vil­jaa la­koon ja vii­väs­tyt­tä­neet puin­tien aloi­tus­ta. Pel­lot ovat ol­leet tul­van val­las­sa ja osa sa­dos­ta on tu­hou­tu­nut.

Kii­lon ti­lan isän­tä­nä toi­mii An­tin poi­ka Kal­le. Ant­ti on kui­ten­kin yhä apu­na ti­lan töis­sä. Tänä vuon­na Pa­luk­sel­la on vil­jel­ty oh­raa, kau­raa ja ryp­siä. Run­saat sa­teet ovat vai­kut­ta­neet myös vil­jan laa­tuun.

– Tum­mas­ta vil­jas­ta nä­kee, et­tä laa­tu ei ole sa­taa pro­sent­tia. Tie­däm­me jo nyt, et­tä kui­vaus­kus­tan­nuk­set tu­le­vat tänä vuon­na kas­va­maan. Li­säk­si osas­sa pel­to­ja nä­kyy täh­käi­dän­tää ja var­sin­kin osa ryp­si­sa­dos­ta on tu­hou­tu­nut ko­ko­naan, Ant­ti Kii­lo har­mit­te­lee Pa­luk­sel­la kau­ra­pel­lon lai­dal­la.

Vii­me vii­kol­la pou­taan­tu­nut sää on kui­ten­kin kor­jan­nut ti­lan­net­ta. Puin­nit ovat käyn­nis­sä täy­del­lä to­hi­nal­la. Kii­lot te­ke­vät yh­teis­työ­tä Pa­luk­sel­la Kar­ta­non ti­lan kans­sa. Yh­teen­sä heil­lä on vil­je­lyk­ses­sä noin 100 heh­taa­ria.

– Pui­mat­ta on edel­leen muu­ta­mia kym­me­niä heh­taa­re­ja. Ryp­si ei ole vie­lä edes val­mis­ta. Nyt tar­vit­si­sim­me li­sää au­rin­koi­sia ja eri­tyi­ses­ti tuu­li­sia päi­viä, Ant­ti Kii­lo toi­voo.

Vuo­sien ko­ke­mus pi­tää kui­ten­kin An­tin mie­len rau­hal­li­se­na.

– Tämä on tätä. On nii­tä ka­ma­lia vuo­sia en­nen­kin ol­lut. Vuo­si 1987 oli ai­van ka­ma­la, se on jää­nyt mie­leen. Vuo­si 2017 oli myös ikä­vä, kos­ka oli niin kyl­mä kesä. Vuo­si 2018 taas oli kuu­ma kuin mikä, mut­ta vii­me vuo­si oli hyvä.

Vii­väs­ty­nyt puin­tien aloi­tus saat­taa vai­kut­taa myös en­si vuo­den sato-odo­tuk­siin. Kii­lo­jen­kin oli tar­koi­tus is­tut­taa tänä vuon­na vie­lä syys­veh­nää.

– Nyt ti­lan­ne näyt­tää vai­ke­al­ta. Voi ol­la, et­tä is­tu­tuk­set jää­vät ko­ko­naan te­ke­mät­tä.

Kii­lon ti­lan his­to­ria ulot­tuu 1820-lu­vul­le saak­ka. Sil­loin Fred­rik Lin­tu­la muut­ti Ko­kon ta­loon, jos­sa emän­tä oli jää­nyt les­kek­si. Pa­ris­kun­ta os­ti osan Kii­lon ta­los­ta ja myö­hem­min myös Yli­tuo­mo­lan ti­lan. Tila on jo pit­kään teh­nyt yh­teis­työ­tä naa­pu­ri­ti­lo­jen kans­sa. Esi­mer­kik­si kui­vu­ri­o­suus­kun­ta on pe­rus­tet­tu 66 vuot­ta sit­ten.

– Yh­teis­työ eri­tyi­ses­ti Jus­si Kar­ta­non kans­sa on sy­ven­ty­nyt vii­me vuo­si­na, vaik­ka yh­teis­työ­tä on teh­ty isä­ni ai­ka­na. Nyt meil­lä on yh­tei­nen osa­keyh­tiö, joka on mah­dol­lis­ta­nut yh­teis­ten ko­nei­den hank­ki­mi­sen. Pui­mu­ri­kin on yh­tei­nen, Ant­ti Kii­lo to­te­aa.