On uuden presidentin aika

Al­ka­nut vuo­si tuo mu­ka­naan pal­jon uut­ta. Se tar­koit­taa myös uu­den ta­sa­val­lan pre­si­den­tin va­lin­taa seu­raa­vak­si kuu­dek­si vuo­dek­si. Suo­mes­sa sama hen­ki­lö voi­daan va­li­ta enin­tään kah­dek­si pe­räk­käi­sek­si toi­mi­kau­dek­si. Mo­nis­sa mais­sa on mah­dol­lis­ta, et­tä sama hen­ki­lö va­li­taan jopa vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen teh­tä­vään­sä yhä uu­del­leen. Suo­mes­sa on sää­det­ty toi­sin, se on meil­le vah­vuus.

Haluatko lukea koko artikkelin?